Merelbeke ondertekent burgemeestersconvenant

ddl-merelbeke-ondertekening-burgemeestersconvenant-39

Merelbeke, 06/02/2017: Vorige week donderdag werd het charter ondertekend door  een vijftigtal belangstellende burgers, waaronder afgevaardigden van de verschillende woonplatforms, in het bijzijn van schepen van Duurzame Ontwikkeling  Tim De Keukelaere, Dirk Holemans van de denktank Oikos en studiebureau Zero Zmission Zolutions vertegenwoordigd door Kim Van Den Heuvel het carter ondertekend.  

Burgemeestersconvenant

De Europese Commissie lanceerde in 2008 het Burgemeestersconvenant om de inspanningen van lokale overheden om een duurzaam energiebeleid te voeren te erkennen en te ondersteunen. Steden en gemeenten spelen een belangrijke rol in het afremmen van klimaatverandering door maatregelen voor klimaatmitigatie. Want steden verbruiken drie kwart van de geproduceerde energie in de Europese Unie en zijn verantwoordelijk voor een vergelijkbaar deel van de CO2-uitstoot. Bovendien verkeren lokale overheden in een ideale positie om in te spelen op het gedrag van burgers en andere gebruikers. Sensibilisering en stimuli voor energiezuinig wonen, milieuvriendelijke mobiliteit en lokale energieproductie moeten daartoe bijdragen.

De Europese Commissie maakte de oorspronkelijke doelstelling “2020” (20% minder CO2-uitstoot tegen 2020 in vergelijking met 2011) ambitieuzer. Merelbeke engageert zich voor deze strengere doelstellingen en zal inzetten op:

  • het reduceren van de broeikasgasuitstoot om zo klimaatverandering tegen te gaan of te beperken. De gemeente stelt daarvoor een  klimaatactieplan op met als doelstelling om 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030 (in vergelijking met 2011).
  • het aanpassen van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en te verwachten gevolgen van de klimaatverandering. Een zogenoemd adaptatieplan zal die doelstelling verder vorm geven.

Klimaatactieplan

Het klimaatactieplan bevat acties en doelstellingen om de uitstoot van energiegebonden CO2 in Merelbeke met 40% te verminderen. Verschillende sectoren (huishoudens, tertiaire sector, landbouw, industrie, transport en het gemeentebestuur zelf) zullen inspanningen moeten leveren om de uitstoot van dat broeikasgas tegen te gaan en klimaatgezond te worden.De Provincie Oost-Vlaanderen en het studiebureau ZES (zero emmission solutions) werken mee aan de opmaak van het klimaatactieplan. Heel wat bewoners en organisaties worden erbij betrokken, o.a. tijdens verschillende themawerkgroepen (mobiliteit, gebouwen en hernieuwbare energie) en de Klimaattafel.