Dossier geopend over zware verwaarlozing, dierenmishandeling en fraude bij vzw Poezengeluk te Idegem.

Dominique De Vuyst van Poezengeluk reageert.

 


Geraardsbergen/Idegem. Poezengeluk — een opvangcentrum voor katten en kittens te Idegem — wordt door drie vrijwilligers beschuldigd van zware verwaarlozing, dierenmishandeling, fraude en verschillende inbreuken tegen ‘de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren’. Veerle Vermeir — één van de vrijwilligers — stelde een dossier samen en legde een klacht bij de politie neer. Dominique De Vuyst van Poezengeluk vzw/Animal Welfare Belgium vzw schrijft een uitgebreide reactie waarin ze de beschuldigingen met klem ontkent. Er werd tevens contact met schepen voor Dierenwelzijn Martine Duwyn (Open Vld) opgenomen. Het stadsbestuur wacht het onderzoek af. Ilse Roggeman (N-VA) en Stephan Bourlau (Het Alternatief) ondernemen de nodige stappen.

Poezengeluk organiseert opvang voor katten en kittens en geniet in de streek ruime bekendheid. Op Facebook heeft de vzw meer dan 4.000 volgers. Heel wat inwoners van en rond Geraardsbergen hebben er al een zwerfkat binnengebracht. Vele kinderen zijn er een kat of kitten gaan kiezen. Dominique De Vuyst — verantwoordelijke van Poezengeluk vzw en voorzitster van Animal Welfare Belgium vzw — geniet dan ook het nodige respect. Op de website van haar vzw pronkt ze met minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), schepen voor Dierenwelzijn Martine Duwyn en Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA. Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 stond Dominique De Vuyst voor de Open Vld op de 28ste plaats.

Nadia Longeval                                                                                                                                                                   Carine Couchie en Johny Stoelzaet     Veerle Vermeir

Zware verwaarlozing en dierenmishandeling
Het was dan ook een donderslag bij heldere hemel toen drie vrijwilligers werkzaam in Poezengeluk — Veerle Vermeir, Nadia Longeval en Carine Couchie — heel recent een dossier op tafel gooiden waaruit blijkt dat er sprake is van zware verwaarlozing, dierenmishandeling, fraude en verschillende inbreuken tegen ‘de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren’.

‘Als je naar de site gaat, de Facebookpagina consulteert of je komt een kijkje ter plaatse nemen, dan lijkt alsof Poezengeluk een professioneel, goed georganiseerd en hygi ënisch asiel is, maar een blik achter de schermen leert al vlug dat er ernstige tekorten en inbreuken tegen de wetgeving zijn. In het asiel worden de hygi ënevoorwaarden flagrant geschonden en heerst er een uitbraak van schimmel, Parvo, vlooien en wormen, waarbij zieke dieren onvoldoende medische zorgen krijgen en onvoldoende gescheiden worden van de andere dieren.’ De vrijwilligers tonen tientallen foto’s en filmpjes, die hun beschuldigingen staven.

Overbevolking en ziektes
In Poezengeluk heerst er een overbevolking. ‘Onlangs liet de dierenarts verstaan dat er geen katten meer mochten bijkomen omwille van het verhoogde infectiegevaar. Intussen is de populatie spectaculair toegenomen.’ Volgens de vrijwilligers zijn de lokalen absoluut niet in orde. Ze zijn te klein, vuil, te donker en er zijn te weinig verluchtingsmogelijkheden. ‘Katten worden er opgesloten in te kleine kooien. Ze hebben geen mogelijkheden om rond te lopen en worden onvoldoende getest op schimmelinfecties en allerlei ziektes voor ze naar andere ruimtes worden doorgeschoven. Daardoor kunnen verschillende ziektes zich binnen het asielcentrum makkelijk verspreiden.’ De foto’s en de filmpjes werden door de vrijwilligers gemaakt en spreken voor zich.

Er zitten te veel katten in een beperkte ruimte. Pas bevallen katten worden in kooien op elkaar gestapeld. De dieren zijn gestresseerd en trekken plukken haren uit. De kittens en de katten worden enkel ontwormd wanneer ze zichtbaar last krijgen van wormbesmetting. ‘We ontdekten meermaals wormen in de ontlasting, tot soms een lengte van 10 cm. Er lopen verschillende kittens van meer dan 800 gram rond die geen vaccinatie kregen of ontwormd werden. De wet verplicht ons om dieren te vaccineren, wat regelmatig niet gebeurt. Zieke dieren worden niet in quarantaine geplaatst. Onlangs werden 5 kittens binnengebracht om te steriliseren. Ze liepen vrij rond tussen de andere vakantiegasten, waardoor er in het asiel een algehele vlooienbesmetting optrad.’

Ook de medische controle en hygi ëne laten te wensen over. ‘Er zijn heel veel vliegen. Daar wordt niets tegen gedaan. Ramen kunnen amper open omdat er geen vliegenramen zijn. De vrijwilligers kopen dan maar zelfs vliegenvangers.’ Er brak onlangs nog een vlooienepidemie uit. ‘De verantwoordelijke nam geen enkel initiatief.’ Katten worden bij aankomst niet getest op schimmelinfectie. Mensen die kittens of katten kochten, werden niet op de hoogte gebracht van de schimmelinfectie. ‘Verschillende vrijwilligers raakten besmet, maar toch wachtte de verantwoordelijke weken vooraleer een behandeling op te  starten. Zieke dieren worden pas na lang aandringen van de vrijwilligers door de dierenarts behandeld.’

Fraude en nalatigheid
‘De verantwoordelijke is veel te weinig betrokken. Haar inbreng is onvoldoende, waardoor de vrijwilligers vele uren moeten draaien. Zieke dieren worden onvoldoende opgevolgd. Ook de administratie laat te wensen over. De opvolgboekjes van de dieren ontbreken en de registraties zijn niet in orde zijn.’
‘We stellen ons ook de vraag of de administratie rond vrijwilligers in orde is. We hebben nooit een document ondertekend.’
Ook bij de betrokkenheid van de dierenarts — die maandelijks het asiel moet controleren — worden vraagtekens geplaatst. ‘De dierenarts komt zeker niet elke maand. De laatste keer dat we haar zagen, was op 23 mei. Sindsdien hebben we haar niet meer gezien. We kunnen het trouwens op de kalender aflezen wanneer zij een bezoek brengt.’

Een infectie opgelopen door een
kat uit Poezengeluk…

Naast een asiel is er ook een kattenpension. Poezen kunnen er voor meerdere nachten verblijven. ‘Daarvoor is er geen vergunning. Poezengeluk/Animal  Welfare Belgium is erkend als asielcentrum, maar op de lijst van de erkende dierenpensions komt de vzw niet voor. Voor een verblijf wordt er 11 euro per dag, per kat gevraagd. Het kattenpension is in gebruik maar er worden geen contracten opgemaakt. Alle betalingen gebeuren cash en zijn niet traceerbaar.’

Poezengeluk ontvangt van de stad Geraardsbergen 6.000 euro subsidie per jaar. ‘Deze vergoeding dekt de kosten voor het vangen van de zwerfkatten/-kittens  en de zorg (verplaatsingskosten, eten, huisvesting, kosten in kader van de vrijwilligerswerking…). De dierenartskosten voor sterilisatie, castratie, chip, e.d. van de zwerfkatten worden tevens door het lokaal bestuur opgenomen.’
Eveneens krijgen ze een knip in het oor zodat duidelijk is welke katten reeds werden behandeld. Ongeneeslijk zieke katten worden door de dierenarts ge ëuthanaseerd. Gezonde katten worden na de behandeling teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving.
De vrijwilligers: ‘Ook deze zwerfkatten krijgen niet de zorgen die ze verdienen. Ze verblijven in de  buitenren  waar regelmatig wordt gevochten. Vaak vonden we maden in het droogvoer en groene aanslag in het water. Als het aankomt op verzorging, hebben ze de laagste prioriteit. Soms worden ze zelfs ziek of onvoldoende hersteld weer uitgezet’.

Ook met de overleden kittens en katten liep het fout. ‘Meerdere kittens overleden in het asiel zelf. De vrijwilligers kregen telkens de opdracht van de verantwoordelijke om de lijkjes in de container voor huisvuil te gooien, omdat crematie te duur is.’ Kittens die door een papfles moesten worden gevoederd, overleden allemaal wegens ondervoeding of ziektes. Kittens die niet of onvoldoende zelfstandig konden eten, werden niet bijgevoederd. Volgens een vrijwilliger was de reactie van de verantwoordelijke: ‘De natuur moet zijn werk doen. Blikken voeding zijn trouwens veel te duur.’

Erkenningsvoorwaarden en klacht
Tot slot zijn er — volgens de vrijwilligers — tal van inbreuken tegen de erkenningsvoorwaarden, zoals die in het desbetreffend Koninklijk Besluit staan omschreven. ‘De aanpak is niet conform de voorwaarden voor de erkenning. De dieren worden niet op passende wijze gehuisvest. Ze hebben onvoldoende bewegingsruimte en er wordt geen rekening gehouden met het soortspecifieke gedrag. Er is onvoldoende bekwaam personeel aanwezig. De dieren beschikken over onvoldoende drinkbaar water. Er wordt hen onvoldoende voeder verstrekt dat aangepast is aan hun leeftijd, gewicht en activiteitsniveau, evenals aan hun specifieke behoeften. Niet opgenomen en bevuild voeder wordt onregelmatig verwijderd en drinkwater wordt te weinig ververst. Ook in verband met art. 24 §1 — dat de overeenkomst tussen de eigenaar van een kat en het asiel regelt — zijn zware inbreuken. Zo kunnen we nog heel lang doorgaan.’

De vrijwilligers willen het er niet bij laten. Ze stelden een lijvig dossier op van verschillende tientallen bladzijden waarin iedere overtreding of inbreuk wordt toegelicht. Het dossier omvat ook een overvloed aan foto- en filmmateriaal. Veerle Vermeir bracht GAIA en Dierenwelzijn op de hoogte en diende bij de politie van Geraardsbergen/Lierde een klacht in wegens dierenmishandeling en verwaarlozing. Nadia Longeval nam contact op met schepen voor Dierenwelzijn Martine Duwyn.

Dominique De Vuyst: ‘We leveren wel degelijk kwaliteit.’
In een uitgebreide reactie onderstreept Dominique De Vuyst van Poezengeluk vzw/Animal Welfare Belgium vzw dat de organisatie wel degelijk kwaliteit levert. ‘Onze hygi ëne voorwaarden zijn streng en we volgen de tips en raad van Universiteit Gent. Onze opvang heeft 2 shiften per dag, ’s morgens en ’s avonds. In het hoogseizoen zijn meerdere vrijwilligers aanwezig om alle katten de nodige verzorging te geven per shift.’
De Vuyst schrijft dat de werking wel degelijk beantwoordt aan de geldende kwaliteitseisen en dat er geenszins aan haar engagement mag worden getwijfeld. Ze gaat dieper in op de beschuldigingen van de vrijwilligers. Naar het einde toe laat ze een aantal andere vrijwilligers positief getuigen over de werking van Poezengeluk. Om geen afbreuk te doen aan de tegenargumentatie van Dominique De Vuyst, zullen we haar reactie integraal publiceren op onze site.

Gisteren werd ik door Dominique De Vuyst uitgenodigd om even een kijkje te komen nemen. Ik kreeg een rondleiding en mocht naar believen foto’s nemen. Verschillende vrijwilligers waren kittens aan het voeden en het gebouw en de kooien aan het reinigen. De Vuyst reageerde verslagen en ontgoocheld op de beschuldigingen. Enkel sfeerbeelden:

Martine Duwyn: ‘Ik wacht het onderzoek af.’
Martine Duwyn is op de hoogte van de klacht bij de politie tegen de vzw Poezengeluk. Duwyn: ‘Ik heb intussen niet stilgezeten en heb onverwachts controle gestuurd naar Poezengeluk. Het gebouw en de verblijven van de katten waren proper. Daar viel niets op aan te merken. Voor de rest kunnen wij niets ondernemen. Er zijn reeds verschillende instanties op de hoogte. GAIA en Dierenwelzijn zijn ingelicht. Het dossier zal de geijkte wegen volgen. Het onderzoek is aan de gang. Ik wacht de uitslag van het onderzoek af.’

De schepen voor Dierenwelzijn onderstreept dat de Poezengeluk vzw zijn erkenning heeft gekregen. ‘Er is een onderzoek geweest en daaruit bleek dat Poezengeluk in orde was met de erkenningsvoorwaarden. Anders hadden ze geen erkenning gekregen.’ Schepen Duwyn hoopt dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt afgerond. Op de vraag of de subsidies van de stad Geraardsbergen in het gedrang komen, antwoordt schepen Duwyn: ‘Daar kan ik momenteel geen antwoord op geven. Ik wacht de resultaten van het onderzoek af. Ik wil niet voor de bal lopen.’

‘Het stadsbestuur heeft niet de bevoegdheid om op te treden.’
Het stadsbestuur onderstreept de goede samenwerking met vzw Poezengeluk/Animal Welfare Belgium. Recentelijk werd de samenwerkingsovereenkomst nog vernieuwd. Het stadsbestuur: ‘Het lokaal bestuur Geraardsbergen is recentelijk op de hoogte gesteld van een particuliere klacht aangaande vzw Poezengeluk/Animal Welfare Belgium m.b.t. inbreuken tegen het dierenwelzijn. Het lokaal bestuur heeft echter niet de bevoegdheid om hierin op te treden (noch naar onderzoek noch naar sanctionering), aangezien deze materie een verantwoordelijkheid is van de politie en de inspectie Dierenwelzijn (Vlaamse overheid). De milieudienst heeft in het kader van de samenwerking onlangs een (onaangekondigd) plaatsbezoek gebracht aan de vzw en heeft toen geen zichtbare verwaarlozing vastgesteld. Op heden is er dan ook geen reden om de samenwerking met de vzw te herzien.
Het lokaal bestuur Geraardsbergen wacht het resultaat van de klachtenbehandeling af en onthoudt zich van verdere commentaar.’

Ilse Roggeman (N-VA) onderneemt de nodige stappen.
Ilse Roggeman (N-VA) keek intussen het dossier in. ‘Dit gaat om een flagrante overtreding van de geldende voorwaarden voor de inrichting van een asiel voor dieren. Dieren hebben rechten en die moeten nageleefd worden. Ik dring eropaan dat de vzw Poezengeluk zich zo snel mogelijk in orde stelt met de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren. Gezien de stad Geraardsbergen de vzw subsidieert, zal ik over de vzw Poezengeluk in gesprek gaan met schepen voor Dierenwelzijn Martine Duwyn. Ik zal tevens ook contact opnemen met minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om te kijken welke stappen we in dit dossier kunnen ondernemen.’

Stephan Bourlau (Het Alternatief) zit op dezelfde golflengte. ‘Ik zal schepen Duwyn interpelleren over de gang van zaken in Poezengeluk en zal het dossier op de voet volgen.’

Julien Borremans

X