Gemeenteraadsverkiezingen in Geraardsbergen 2018! Patrick Franceus (Groen) : “Het kan anders! Menselijker, eerlijker en gezonder.”


Patrick Franceus (links op de foto. Rechts zie je Frans Paeleman) — vader van vier kinderen — is gepokt en gemazeld in Geraardsbergen. Hij kent de stad als zijn broekzak. Patrick was diensthoofd van de studie- en vormingsdienst van het ACV, afdeling industrie en bouw, en is nu met brugpensioen. Franceus is vrijwilliger bij Oxfam en militant bij Groen.
In Geraardsbergen is hij gekend als één van de dragers van het schrijn van Sint-Bartholomeus tijdens de Processie van Plaisance. Patrick is steeds heel erg sociaal én ecologisch ge ëngageerd geweest.
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat Groen solo, met Patrick Franceus als lijsttrekker. Groen heeft immers een eigen politiek project en vormt bovendien een sterk merk.
Groen pleit voor een ordentelijke ruimtelijke ordening, zowel in de stad als in de deelgemeenten. Op dit vlak hebben we dringend nood aan visie en een transparant beleid. Patrick is glashelder: “Zonder enige visie en transparantie worden woonblokken en winkelcomplexen neergepoot.” Verder pleit Patrick Franceus voor meer aandacht voor de zwakke weggebruiker, onderstreept hij het belang van duurzaamheid op het vlak van het openbaar vervoer en het woonaanbod, vraagt hij meer begrip voor asielzoekers en vluchtelingen en gaat zijn bekommernis uit naar een betaalbare ouderenzorg op maat gesneden. Het armoedebeleid moet effici ënt en effectief zijn…

We leggen Patrick de volgende vragen voor:

Wat wil je in Geraardsbergen behouden?

“We moeten het nog weinige groen dat ons rest koesteren. Onze groene omgeving is een schat die op termijn onbetaalbaar zal zijn. Ze is een rijkdom voor fietsers en wandelaars die we niet mogen opofferen aan beton en het winstbejag van de vastgoedmakelaars.
Ons netwerk van trage wegen moeten we in stand houden. Het zorgt er o.a. voor dat we ons veilig tussen de deelgemeenten en de stad kunnen verplaatsen.
Ons cultuur-historisch verleden moeten we veel meer in de kijker plaatsen. We zijn te weinig fier op onze stad. Geraardsbergen heeft op dit vlak heel wat te bieden.

Groen geeft een dikke duim aan het ‘Huis van het Kind’ en aan de Jeugddienst die een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor de erkenning van Geraardsbergen als ‘kindvriendelijke stad’. De zorg voor kinderen en jongeren is een ticket voor een hoopvolle toekomst.

De erkenning als ‘FairTradeGemeente’ is een opsteker. Dit mag geen ‘papieren tijger’ worden. Een duurzaamheidsbeleid in alle beleidsdomeinen zal de uitdaging worden.
De dorpsraden verdienen ook een pluim, maar hebben meer in hun marge.”

 Wat wil je in Geraardsbergen veranderen?

“Groen wil een halt toeroepen aan de ruimtelijke verrommeling. Zonder enige visie en transparantie worden woonblokken en winkelcomplexen neergepoot, spreekt men van hoogbouw, … Dit speelt in de kaart van de vastgoedmakelaars. Tegelijk is men blind voor de leegstand in de stad en de deelgemeenten.
De aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker kan beter. Daarom pleiten we voor meer veilige fiets- en voetpaden, het weren van zwaar verkeer in dorpskernen en een autoluw stadscentrum.”

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

“Duurzaamheid vormt zowat de rode draad doorheen ons programma. We pleiten voor een vermindering van het autoverkeer. Samen met de bevolking, inzonderheid de winkeliers en de klanten, moet er gezocht worden naar oplossingen om het autoverkeer in het stadscentrum en de dorpskernen te verminderen.
Hierbij moet het STOP-principe worden toegepast: eerst de Stappers, dan de Trappers, vervolgens het Openbaar vervoer en tot slot het gemotoriseerd Personenvervoer.
‘Duurzaam wonen in aantrekkelijke kernen’ vormt eveneens een speerpunt van ons programma. Geraardsbergen is een schoolvoorbeeld van ondoordacht ruimtegebruik. De overmatige verharding en de ruimtelijke versnippering zorgen voor heel wat problemen, o.a. voor verkeersonveiligheid en wateroverlast. Daarom moet er werk worden gemaakt van een aantrekkelijk, duurzaam en betaalbaar woonaanbod in de stads- en dorpskernen. Tevens moet er een antwoord gegeven worden op de hoge leegstand en de verregaande verkrotting.

Ook inzake het sociaal beleid staan we voor verschillende uitdagingen. Groen pleit voor een menswaardige opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Angstgevoel is het gevolg van onwetendheid.
We moeten ook meer werk maken van de aanpak van het risico om in armoede terecht te komen. Armoedebeleid is meer dan springen van het ene naar het andere project, waarmee men politiek wil scoren. Alle initiatieven moeten getoetst worden aan de 5 B’s: betaalbaarheid, bereikbaarheid — Is het initiatief voldoende gekend en bereikbaar? —  beschikbaarheid — Is het initiatief voldoende toegankelijk? — begrijpbaarheid en bruikbaarheid: verandert het aanbod iets ten goede aan mijn situatie?

Onze bevolking wordt ouder en zal dus ook meer zorg nodig hebben. Het gevaar bestaat dat de stad de ouderenzorg steeds meer zal overlaten aan het priv é-initiatief. Onze bekommernis gaat uit naar een goede zorg op maat gesneden en de beschikbaarheid daarvan voor iedereen.”

 Welke plaats heb je vanuit jouw gedrevenheid en engagement gekozen?

 “De Markt vormt op verschillende vlakken het centrale punt van onze stad. Ze vormt de verbinding tussen ons cultuur-historisch verleden en het heden, tussen werken, wonen en vrije tijd, tussen jong en oud. Jammer genoeg heeft men gekozen voor verharding zonder groen en krijgt de auto de voorrang op stappers en fietsers. De Markt staat symbool voor de gemiste kansen van dit beleid. Onze stad biedt heel wat mogelijkheden en kansen, die jammer genoeg door het kortetermijndenken onvoldoende worden benut.”

 Hartelijk dank voor dit interview.
Julien Borremans