De grote markt met een zone 20

Nederbrakels mobiliteitsdossier nog niet van de baan

Oppositie: “Brakelse Open Vld meerderheid zet de gemeenteraad buiten spel”

De Brakelse oppositie vraagt al enkele maanden tijdens de gemeenteraad hoe het zit met een eventuele aanpassing van de mobiliteit in het centrum. De Open vld meerderheid bleef het antwoord telken male verschuldigd en zei tijdens de laatste gemeenteraad dat een antwoord van een onder de arm genomen studiebureau er vlug zou komen.   Ondertussen is de kostprijs van de studie bekend en men spreekt over een bedrag van iets minder dan 6000 euro.
Het antwoord is er nu en uiteraard hoopte men binnen de meerderheid stiekem dat de antwoorden die dit bureau ging neerschrijven in de lijn van de verwachtingen lagen van wat de beleidsmakers voor ogen hadden.
Concreet betekent dit : De knip die Nederbrakel in twee deelt blijft behouden en automobilisten dienen kilometers rond te rijden.
In de persnota lezen we: centraal in de opbouw van de studie staat de visie — om het centrum van Brakel autoluw te maken en dit in het bijzonder op het marktplein. Doorgaand verkeer van wagens hoort bijgevolg niet thuis op het Marktplein. De parkings in het centrum zijn op relatief korte termijn aanrijdbaar. Alles is binnen wandelafstand bereikbaar.
Omdraaien circulatie Wielendaelstraat niet mogelijk
Het punt waar de helft van Brakel achter vraagt nl. het omdraaien van de verkeersstroom in de Wielendaelstraat is niet mogelijk volgens schepen Sabine Hoeckman.
“Dit schept namelijk twee problemen: Een eerste structureel probleem stelt zich op woensdag ( marktdag) Tijdens de wekelijkse markt zou de Kasteelstraat een “ doodlopende” straat worden ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat — Hoogstraat- Wielendaelstraat. Dit met alle gevaren en problemen. Werken die in de toekomst gaan plaats hebben op het Rond Plein en Ronsesestraat hebben tot gevolg dat de Kasteelstraat niet toegankelijk is vanaf het Rond Plein. ( circulatieprobleem)”
Enkele mogelijks bijkomende maatregelen
Men voorziet wel flankerende maatregelen voor het centrum.
Sabine Hoeckman: “ Beperken parkeertijd in het centrum met behulp ‘smart city’ tot 30 minuten op enkele plaatsen. Onderzoek aanpassing van het kruispunt Meerbeekstraat- Jagerstraat. Ik denk eventueel aan verkeerslichten op termijn. Het autoluw houden van het Marktplein blijft een topprioriteit.”

Brakelse oppositie niet onder de indruk en denkt na over samenroeping extra gemeenteraad
De oppositiepartijen CD&V , SP.A, N-VA en Vlaams Belang trekken hierbij aan hetzelfde zeel.
Bart Morreels (CD&V) “Het betreft hier een “onafhankelijke studie” die gewoonweg geen rekening houdt met de wensen en noden van de centrumbewoners, handelaars en horeca-uitbaters.
Als men spreekt van mogelijk plaatsen te voorzien voor parkeertijden van 30 minuten dan gaat men de problemen voor de centrumbewoners nog vergroten. Kiss & Ride zones heeft men bij de opmaak over het hoofd gezien. “
Kris Wattez: “De noordkant moet blijven kilometers rondrijden om de centrale as te bereiken.
Voor de oppositiepartijen is het simpel — draai de rijrichting ter hoogte van de kerk om en alles is opgelost. De rest mag dan blijven zoals het is.”
Hedwin De Clercq: “De oppositie is tevens zeer kwaad dat deze belangrijke beslissingen via de pers worden gecommuniceerd. Het is en was de bedoeling dat dit eerst via de commissie of gemeenteraad moest gaan. We overwegen nu om een extra gemeenteraad te laten bijeenkomen en deze gang van zaken in vraag te stellen.”

nvdr: Als 1/3 van de zitting hebbende gemeenteraadsleden beslist om een extra gemeenteraad bijeen te roepen dan kan dit.   In Brakel heeft de oppositie 8 leden wat   meer dan 1/3 is.

Vlaams Belang gaat nog een stap verder en vraagt om een referendum
Veronique Lenvain ( Vlaams Belang): “ Het extern studiebureau en de open VLD hebben   beslissen om het huidig circulatieplan te behouden. Mijn partij het Vlaams Belang Brakel is absoluut tegen dit voorstel. Ik blijf bij mijn vorig standpunt om de rijrichting aan het Marktzicht te wijzigen richting Hoog en Neerstraat. Dit zou als grote voordeel hebben dat het verkeer gemakkelijker kan doorstromen en het veiliger zal zijn zodat de bewoners van Valkenberg niet meer nutteloos hoeven rondjes te rijden. We hoeven geen extern studiebureau dit kost ons alleen maar belastinggeld. Mijn partij is voorstander van een referendum laat onze mensen beslissen en niet door mensen uit hun ivorentorens. Het Vlaams Belang Brakel is zeker voorstander om op zondag meer evenementen te organiseren waarbij we het Marktplein autoluw kunnen maken.
Jan Haegeman (N-VA) – Open Vld lacht met de eisen van de mensen en inspraak was nihil
“Au fond 3-tal zaken: 1) er was alweer g één betrokkenheid van bewoners en handelaars
2) verkeerslichten aan de Meerbeekstraat zijn een goede zaak maar zal natuurlijk het probleem van de drukte en onaangepaste snelheid in die straat niet oplossen
3) hallucinant dat wij dit w éér in de krant moeten lezen en niet besproken wordt op de gemeenteraad: de VLD houdt op geen enkel moment rekening met 49% vd bevolking

Autoluw marktplein ( eigen interpretatie)
Toen de plannen van de Nederbrakelse dorpsrenovatie werden voorgesteld waarbij heel wat vergaderingen werden georganiseerd sprak men van een nieuwe markt in Brakel waarbij de kerk in het midden van het grote plein kwam te staan. Het nieuwe plein zou overal gelijkwaardig zijn. We kunnen inderdaad spreken van een autoluwe markt aan de kant van het gemeentehuis.
Aan de andere zijde van de kerk as Hoogstraat — Neerstraat kan men moeilijk spreken van autoluw. Bij een telling tijdens het jaar ( niet in de vakantiemaanden) telden we   200 voertuigen op 20 minuten. Men kan hier dan moeilijk spreken van een autoluwe markt aan de zijde van bvb caf é Ceres.
Er werden heel wat wijzigingen doorgevoerd achteraf. In eerste instantie was er enkel sprake van zone 30 en was er ook sprake van een omgekeerde rijrichting in de Wielendaelstraat. Haalt men de oorspronkelijke plannen eens terug boven?
Vandaag weten we dat er veel anders is uitgedraaid — we hebben nu een erf in Brakel waar op het ‘grote plein’ een maximum snelheid geldt van 20km/u. Op de markt ( kant gemeentehuis) is dit afdwingbaar maar riskeer niet ter hoogte van de Ceres zomaar de straat over te lopen ook al geldt hier een zone 20.
Te weinig groene accenten
Met de klimaatverandering zeggen specialisten dat er meer groen in de gemeente kernen dient voorzien te worden. De hittegolf vorige week bracht met zich mee dat het centrum er verlaten bijlag. Het “rode plein” absorbeert de zonnestralen zodat het leek dat men in een oven zat. Er zijn meer bomen gesneuveld met het nieuwe concept. Op de nabijgelegen Tirseparking zijn tientallen bomen verdwenen en is er hierdoor geen enkele beschutting ( schaduw). Het gevolg is dat bestuurders hun auto dienen te betreden bij temperaturen van 60 graden en meer.
In het verleden zijn er ook voorstellen gemaakt rond mobiliteit in het centrum maar werden deze vaak te niet gedaan onder druk van. “Ons kent ons.”
In de perstekst van de gemeente maakt men vergelijkingen met steden (Oudenaarde 35000 inw en Diksmuide 50000inw) Waarom voegde men er Gent niet bij?
Brakel blijft een landelijke gemeente zonder stadsallure waar naast enkele apothekers, bankkantoren en enkele caf é’s niet veel overschiet aan handelaars. Van bescheidenheid gesproken!!!
Deze soap zal ongetwijfeld nog enige tijd stof doen opwaaien!!