Betere controle over water door nieuw onthardingsproject in Geraardsbergen.


Geraardsbergen. het lokaal bestuur van Geraardsbergen vernam deze week van het Departement Omgeving dat er belangrijke subsidiemiddelen worden vrijgemaakt om de bodem in Geraardsbergen te ontharden.

Waarom verharding een probleem is, ook in Geraardsbergen
Door afdichting en verharding kan de bodem niet doen wat hij zou moeten doen. De bodem is   bijvoorbeeld niet meer in staat om water op te nemen, met gevaar voor wateroverlast. Dat kan de overstromingsgevoeligheid van aanpalende of verder gelegen percelen versterken. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld. Verharding heeft dus een impact op overstromingsgevoeligheid en op droogteverschijnselen.

Den Bleek: een probleem wordt een oplossing
Na de moeilijke maar noodzakelijke beslissing om het openluchtzwembad te sluiten heeft het lokaal bestuur het recreatiedomein Den Bleek voorgedragen om te ontharden. Den Bleek bevindt zich nabij de Dender en is gekend als effectief overstromingsgevoelig gebied. Den Bleek heeft, als groengebied net voor het stadscentrum en de stuwsluis, een bijzonder waardevolle en strategische ligging voor de Geraardsbergse waterhuishouding. Daarnaast biedt het ontharden van deze site een grote kans voor de ontwikkeling van een recreatieve ontmoetingsplek waar water en groen centraal staan.

Iedereen herinnert zich nog de winter 2010 — 2011, toen Geraardsbergen te kampen had met ernstige watersnood, waarbij de Dender in het stadscentrum buiten haar oevers trad! Met de nieuwe subsidies van het Departement Omgeving kunnen we nu Den Bleek gaan ontharden zodat we een betere infiltratie van hemelwater krijgen en een sterkere waterbuffer in geval van overstroming. De ontwikkeling van dit groen-blauwnetwerk kan een belangrijke pijler vormen bij de herbestemming van Den Bleek.

Tijdens het participatietraject over de toekomst van het recreatiedomein Den Bleek, waarbij er nauw wordt samengewerkt met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, kan het onthardingsaspect en vergroening van de site centraal worden geplaatst. Naast geld voor ontharding zijn er binnen de subsidie ook financi ële middelen om de te ontharden zones opnieuw in te richten. Samen met de kerngroep, die wordt samengesteld binnen het participatietraject, zal bepaald worden hoe de subsidiemiddelen ingezet kunnen worden.