Aanvraag omgevingsvergunning stortplaats Balegro van rechtswege stopgezet

“Op 28 juli 2020 werd het project-MER definitief afgekeurd door het Team Milieueffectrapportage van het departement Omgeving (Team MER). Uit een aantal gefundeerde opmerkingen van adviesinstanties en bezwaarindieners blijkt dat er teveel onzekerheden zijn over de aanzienlijkheid van de effecten, en hun beheersbaarheid tot een aanvaardbaar niveau, waardoor de vergunbaarheid van het project, vanuit milieuoogpunt, problematisch zou kunnen worden. Deze onzekerheden vallen duidelijk buiten de acceptabele foutenmarges van het onderzoek.”

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor vergunningenbeleid:

“Het Omgevingsvergunningsdecreet stelt dat, als de afdeling bevoegd voor milieueffectrapportage het project-MER definitief afkeurt, de vergunningsprocedure dan van rechtswege stopt. De deputatie moet bijgevolg geen beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag.”

Achtergrond

“De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 maart 2020 ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen. De omgevingsvergunningsprocedure volgde het integratiespoor waarbij zowel het voorlopig goedgekeurd project-MER als de aanvraag gelijktijdig werden onderworpen aan een adviesronde en een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek werden 6 542 bezwaren ingediend. Het dossier werd ter advisering voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Deze commissie adviseerde de aanvraag ongunstig op 14 juli 2020.”

“Hiermee werden de ongunstige adviezen bijgetreden van het College van Burgemeester en Schepenen van Oosterzele, de afdeling GOP-milieu van het departement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid en de provinciale dienst Integraal Waterbeleid. Op 28 juli 2020 werd het project-MER definitief afgekeurd door het Team Milieueffectrapportage van het departement Omgeving (Team MER).”