GECORO verwijst project supermarkt/fastfoodresto./petanquebanen Astridlaan naar de prullenmand

Geraardsbergen/Nederboelare. Op de Astridlaan – aan het kruispunt met de Zonnebloemstraat – wordt er een supermarkt, een fastfood drive-in en tevens een voorziening voor petanquebanen in recreatiegebied ingepland. Naast het Agentschap Wegen en Verkeer verleent De GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) nu ook een ongunstig advies.

Op het terrein aan het kruispunt van de Astridlaan met de Zonnebloemstraat komt een supermarkt van meer dan 2.000 m², die meer dan vijftig mensen zou kunnen tewerkstellen. Daarnaast komt er een fastfoodrestaurant met een aparte drive-in. Op het hoger gelegen deel komen er zes petanquebanen met een kantine en terras. Bovengronds komen er 75 parkeerplaatsen met waterdoorlatende verharding. Er komen nog eens 76 ondergrondse parkeerplaatsen. Er wordt ook een nieuwe hoogspanningscabine voorzien.

Ter hoogte van het kruispunt N42 met de Zonnebloemstraat een weg voorzien.

Verdringing woonfuncties
De GECORO kwam vorige week samen en verleende omtrent het project een negatief advies. Het project valt buiten de ruimtelijke begrenzing voor baanwinkels, aldus de GECORO. ‘In het afbakeningsproces voor Geraardsbergen wordt  voorgesteld  om een  ruimtelijke  begrenzing  voor baanwinkels  vast  te  leggen tussen het  kruispunt  N42  en  de  Zonnebloemstraat en het  kruispunt  N42  en  de  Hogeweg. Voorliggend  terrein  valt  echter  buiten  deze begrenzing.’

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd trouwens aangestipt dat er een halt moet worden toegeroepen aan de tendens tot verdringing van de woonfunctie op de Astridlaan door baanwinkels.

Bovendien wordt ter hoogte van het kruispunt N42 met de Zonnebloemstraat een weg voorzien. Deze weg ‘is noodzakelijk voor de ontsluiting van het achterliggend  recreatiegebied  en de  aanpalende  KMO-zone en  mag  dus  niet worden gehypothekeerd door de bouw van grootschalige constructies.’

De mobiliteitsstudie wordt in vraag gesteld. ‘De berekeningen dienen te gebeuren met nieuwe recente tellingen.’ De GECORO wijst er ook op dat het fietsgebruik zal stijgen zodat de problematiek voor de zwakke weggebruikers op de Astridlaan sterk zal toenemen. Bovendien zal de bottleneck aan de drive-in voor de nodige verkeershinder op de Astridlaan zorgen. Tot slot wordt getwijfeld aan het nut van de petanquebanen. Volgens de GECORO moet de aanleg daarvan in recreatiegebied extra parking mogelijk maken.

Er werden intussen al heel wat bezwaren ingediend, o.a. door de Dorpsraad van Nederboelare en het Milieufront Omer Wattez.

Julien Borremans