Kerk Zonnegem vierde zijn laatste misviering

De kerk Stefanus’ vinding van Zonnegem is één van de kerken die aan de eredienst wordt onttrokken en een nieuwe bestemming zal krijgen. Op woensdag 13 september werd om 10u voor de laatste maal een eucharistieviering gevierd in deze kerk, voorgegaan door de Zottegemse Deken Emmanuel Vidts . De viering werd opgedragen aan de H. Nicolaas van Tollentijn. Naar jarenlange traditie werden tijdens de viering de broodjes gezegend. Langs deze weg is er ook een groot dankwoord aan allen die jarenlang zorg voor deze kerk hebben gedragen. Na de viering was er nog de gelegenheid om samen te zijn met een glaasje.

Op 29 juni 2017 keurde de gemeenteraad het kerkenbeleidsplan voor de parochiekerken Sint-Lievens-Houtem goed. Daarin is voorgesteld om 2 kerken, nl. die van Letterhoutem en Zonnegem, te herbestemmen op kortere termijn (opstart procedure binnen de 5 jaar).

Op 19 november 2020 heeft het college de vraag aan het bisdom gesteld tot het opstarten van de procedure ‘onttrekken van de kerken aan de eredienst vanuit de visie tot herbestemming’ zoals geformuleerd in overleg met de geïnteresseerde gebruikers en de leden van de stuurgroep (kerkfabrieken en Centraal Kerkbestuur) en op basis van de eindrapporten Projectbureau Vlaamse Bouwmeester. De herbestemming van beide kerken is gericht op gemeenschaps doeleinden en daarbij kunnen specifiek volgende activiteiten een plaats krijgen in deze kerken:

  • Zonnegem: bezinning en kerkelijk erfgoed, schoolse en gemeenschapsvormende activiteiten;
  • Letterhoutem: activiteiten met een sociaal oogmerk, gemeenschapsvormende activiteiten, lokaal archief en documentatiecentrum.

Op 3 april 2023 heeft de bisschop van Gent, Lode Van Hecke, bij decreet beslist om de kerken van Letterhoutem en Zonnegem vanaf zondag 31 december 2023 te onttrekken aan de eredienst. Deze datum is vastgelegd in samenspraak met de betrokken kerkfabrieken en met het college. De bisschop acht de voorgestelde herbestemmingen waardig en zinvol.

De onttrekking gaat de burgerlijke procedure tot samenvoeging van de parochies/geloofsgemeenschappen Letterhoutem en Zonnegem met de hoofdparochie Sint-Michaël vooraf. De Sint-Michaëlkerk biedt een reëel alternatief voor de gelovigen van de parochie tot deelname aan de eucharistie en andere vormen van gezamenlijke eredienst op een goed bereikbare plaats, aldus het bisdom.

De gemeente zal samen met de betrokken kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur de lopende zaken ondersteunen zodat de overdracht naar de gemeente, voor wat betreft de kerken, en naar de parochie van Sint-Michaël, voor wat betreft de werking ten behoeve van de geloofsgemeenschappen van Zonnegem en Letterhoutem, optimaal mag verlopen.

Foto boven: De kerk van Zonnegem sluit definitief zijn deuren voor erediensten.

Foto’s onder: Kerk Zonnegem en Letterhoutem zullen op 31december ontwijd worden en te onttrekken aan de eredienst