De Vlaamse Waterweg nv reageert: ‘Er liggen momenteel nog zes alternatieven voor met een focus op het ruimte geven aan de Dender bij hevige regenval.’

Geraardsbergen/Idegem. Vorige week verscheen een artikel in Nuus over de staat van de stuwen in Geraardsbergen en Idegem. Uit interne bronnen blijkt dat de stuwen versleten zijn en dat de bediening ervan gevaarlijk is. In een reactie wijst De Vlaamse Waterweg erop dat ze alles in het werk stelt om tot een oplossing te komen. Zo is er het ‘Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei’: ‘Er liggen momenteel nog zes alternatieven voor met een focus op het ruimte geven aan de Dender bij hevige regenval.’ Verder laat De Vlaamse Waterweg nv weten alles in het werk te stellen om de veiligheid en het welzijn van de medewerkers zo optimaal mogelijk te garanderen, inclusief de faciliteiten voor het personeel.

In een reactie wijst De Vlaamse Waterweg nv erop dat ze alle mogelijkheden openhoudt om de waterveiligheid van de Dender te garanderen. In oktober 2017 werd de omgevingsvergunning voor de heropbouw van het stuwcomplex te Geraardsbergen vernietigd. Op 28 juni 2023 werd door een Ministerieel Besluit dan toch een omgevingsvergunning aan De Vlaamse Waterweg verleend. Op 10 augustus vorderde de vzw Milieufront Omer Wattez (MOW) de vernietiging van de tenuitvoerlegging van dit besluit.

Zes alternatieven
De Vlaamse Waterweg nv organiseerde samen met de stad Geraardsbergen een overleg met MOW. ‘Op dat overleg was 1 medewerkster zonder mandaat aanwezig. De Vlaamse Waterweg heeft aansluitend hierop een aanbod geformuleerd om in overleg te kunnen gaan met de Raad van Bestuur van MOW. Helaas werd hierop niet ingegaan.’

De Vlaamse Waterweg nv verwijst naar het ‘Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei’: ‘Hierin worden de partners (incl. MOW) betrokken via een participatief proces en alternatievenonderzoek. Er liggen momenteel nog zes alternatieven voor met een focus op het ruimte geven aan de Dender bij hevige regenval, het beschermen van bebouwing, en de aanleg van wachtbekkens voor de bescherming van stedelijke kernen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat elk van deze alternatieven uitgaan van de realisaties van beslist beleid, waaronder ook de herbouw van de stuwen.’

Veiligheid en welzijn medewerkers
De Vlaamse Waterweg wenst tevens te benadrukken dat ze wel degelijk oog heeft voor de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers: ‘Zo heeft eind juli, n.a.v. bezorgdheden geuit door onze medewerkers, een overleg plaatsgevonden. Op basis hiervan werden acties geformuleerd en opgenomen door verschillende betrokkenen. In de loop van september werd eveneens een rondgang georganiseerd op alle kunstwerken van de Dender door de dienst GDPB van de Vlaamse overheid. Deze zaken worden ook binnen het OPWW (Overleg Preventie en Welzijn op het Werk) besproken.’

‘In afwachting van de realisatie van al deze werken tracht De Vlaamse Waterweg nv de risico’s inherent aan de manipulatie van dergelijke stuwen te beheersen en voorziet hiervoor in de nodige veiligheidsmaatregelen en werkinstructies, die desgevallend worden bijgestuurd. Zo moet de bediening van de schotbalken steeds uitgevoerd worden door 2 personen.’

Faciliteiten personeel
‘Het personeel kan gebruikmaken van de bestaande faciliteiten in de dienstgebouwen, zoals de keuken en het sanitair, hoewel deze faciliteiten weliswaar verouderd zijn. Ter vervanging van het buiten gebruik gestelde dienstgebouw te Geraardsbergen hebben de medewerkers de mogelijkheid om het op wandelafstand gelegen sluisgebouw aan de Wijngaardbrug te gebruiken. Binnenkort zullen ook de scheepvaartbegeleiders die momenteel gehuisvest zijn te Idegem toegang hebben tot het recent gerenoveerde en opnieuw ingerichte gebouw te Zandbergen, inclusief sanitair en keukenblok.

‘De inspecties van de betreffende kunstwerken worden ook nog steeds uitgevoerd, mits de omstandigheden het toelaten dit op een veilige manier te doen.’

Veiligheidskwestie
‘Een succesvolle en veilige inspectie van de onderwaterkettingen van een stuw met schotbalken kan alleen plaatsvinden bij een specifiek debiet. De Vlaamse Waterweg is afhankelijk van externe weersomstandigheden en het waterdebiet voor dergelijke inspecties. Onlangs werd het vereiste waterdebiet op de Boven-Dender bereikt, waardoor de geplande inspectie en meting van de onderwaterkettingen van de stuwen te Geraardsbergen en Idegem eindelijk konden worden uitgevoerd. Op basis van deze inspecties worden verdere acties ondernomen. Een eerste conclusie is echter dat de meeste kettingen in Geraardsbergen en Idegem in goede staat verkeren. Ter informatie: enkele jaren geleden werden de kettingen (de slechte stukken) al vernieuwd. Het betonrot bij het stuwgebouw in Idegem is bekend bij De Vlaamse Waterweg en is reeds doorgegeven aan de onderhoudsaannemer. Het betreft hier voor alle duidelijkheid een klein, niet dringend werk.’

‘Wat betreft onderhoudswerken aan de te vervangen kunstwerken en gebouwen te Geraardsbergen en Idegem: indien er veiligheidskwesties optreden, neemt De Vlaamse Waterweg nv de vereiste maatregelen’, besluit De Vlaamse Waterweg nv in haar reactie.

Julien Borremans

Lees ook: https://www.nuus.be/2023/11/16/sluizen-en-stuwen-in-geraardsbergen-en-idegem-in-erbarmelijke-staat/