Nieuw Trac é N42

De N42 blijft een gespreksonderwerp dat menig Oosterzelenaar en Zottegemnaar verbindt. Enerzijds wordt het door de lokale bevolking gebruikt als de aangewezen weg om de E40 te bereiken. Anderzijds zorgt het voor snelle verbindingen tussen de verschillende gemeenten. Het was reeds duidelijk dat de gewestweg N42 tussen Wetteren en Zottegem aan een grondige herinrichting toe is. De vele kruispunten,erftoegangen en het trage verkeer op de weg belemmeren een vlotte doorstroming.Een heraanleg die voor betere ontsluiting zorgt, wordt al jaren gevraagd door het bedrijfsleven en de betrokken steden en gemeenten. Ook de veiligheid van de weggebruiker is een constante zorg. Op de gemeenteraad van 13 december 2018 in Oosterzele werd het nieuwe trac é toegelicht.

De ombouw van de N42 is een werk van lange adem. De gewestweg leidt van Geraardsbergen over Zottegem naar de rotonde boven de E40 in Wetteren. De N42 is een belangrijke verbinding tussen de omliggende steden en gemeenten met de E40 en met elkaar. Het grote aantal toegangen tot individuele percelen, de vele kruispunten en oversteekplaatsen en de langea fstand waar inhaalbewegingen van traag (landbouw)verkeer niet mogelijk zijn,zorgen voor een slechte doorstroming. Men tracht deze werkpunten aan te pakken door allereerst een groot deel van het wegvak van de E40 tot de N46 om te vormen een primaire weg type 2 met 2×2 rijvakken. Daarnaast zal men de rechtstreekse toegangen tot deze weg zoveel mogelijk trachten te belemmeren.

In het model dat vooreerst aan de Oosterzelenaar werd voorgelegd, zou er een nieuw trac é komen ter hoogte van ‘Anker’. Dit impliceerde een minimale hoeveelheid aan onteigeningen maar zou wel een grote oppervlakte landbouwgrond tenietdoen.  Eind November 2018 werd dan toch beslist om gezien de bezorgdheid van de inwoners van Anker, de uitbreiding van Balegro en een grotere draagkracht van het Agentschap Wegen en Verkeer om het trac é te kiezen dat parallel loopt met de huidige N-42. Een eerste ontsluiting verloopt via het bestaand trac é van de N42, dat met een ondergronds aansluitingspunt aansluit op het parallel trac é.Gezien voor de ontsluiting van Anker een ongelijkvloerse kruising in de toekomst zou worden voorzien ter hoogte van de Reigersstraat, die aansluit op de westelijke tak van de Gijzenzelestraat, wordt in het plan enkel de westelijke zijde van de Gijzenzelestraat aangesloten. De oostelijke zijde van de Gijzenzelestraat krijgt een aansluiting, enkel toegankelijk voor landbouwverkeer en openbaar vervoer. Daarenboven zal er een fietsbrug worden voorzien die fietsers toelaat om de drukke weg over te steken.

Vooralsnog blijft het Kruispunt ter hoogte van de Reigerstraat behouden. Er zijn echter plannen om in de toekomst met ondergrondse oversteekmogelijkheden te werken. Het kruispunt ter hoogte van Yshoute zal met verkeerslichten geregeld worden. Het kruispunt ter hoogte van het etablissement “’T Parkske” zal verdwijnen. De oud Geraardsbergesteenweg zal transformeren tot een lokale weg. Opdat het bedrijf Balegro niet gehinderd wordt, zal er een nieuwe stevige weg worden aangelegd ter hoogte van het Heidebos. Zo kan men de site langs de achterkant bereiken. Ter hoogte van de Leenstraat zou er een verbindingstunnel worden gebouwd. Bij de realisatie van de plannen wordt de zwakke weggebruiker niet vergeten. Zo zou men een dubbel fietspad van ongeveer 3 meter breed aanleggen dat parallel loopt met een groot deel van de N-42.

Uittredend gemeenteraadslid Barbara Redant (Groen) reageert verbouwereerd: ‘Er wordt te snel beslist over een dossier van dergelijke grootte. De bevolking pikt het niet langer dat er boven hun hoofd beslist wordt. De uitbreiding van de N-42 zal meer wagens lokken dan voorheen. Het is een vernietigend idee van miljoenen euro’s dat noch de files zal vermijden,noch duurzaamheid aanwakkert. Onze kinderen zullen lijden onder het fijn stof, de lawaaioverlast en de onveiligheid. Opnieuw kiest ons gemeentebestuur voor het duurste onafgewerkte idee.’

Schepen van openbare werken, Christ Meuleman reageert: ‘Deze beslissing werd niet snel genomen. Al 19 jaar handel ik over de problematiek rond de N42. We hebben al te lang moeten wachten, we dienen nu onze kans te grijpen. In het verleden heb ik persoonlijk de mensen toegesproken over het idee. In het voorjaar van 2019 zullen wij opnieuw een infomoment organiseren.Wij trachten zoveel mogelijk te luisteren naar de bekommernis van de burgers.’

Ten slotte kaart Filip Michiels (Open VLD Plus) de gebrekkige communicatie en het onbestaande participatieve karakter van het gemeentebestuur aan: ‘Wij dienen de burgers zo snel en concreet mogelijk in te lichten.’