Ninove moet er in 2024 anders uitzien

 ©SoRi - Burgemeester Tania De Jonge heeft uitleg over de startnota
©SoRi – Burgemeester Tania De Jonge heeft uitleg over de startnota vlnr Joost Arents, Tania De Jonge & Katie Coppens Rechtstaand Veerle Cosyns

De nieuwe meerderheid van Samen, Open Vld Ninove en een onafhankelijke (Joost Arents) stelde haar startnota voor. Deze moet leiden tot een beleidsnota voor de komende zes jaar.

“Ninove moet er in 2024 anders uitzien en meer blauw op straat” benadrukte burgemeester Tania De Jonge (Open Vld Ninove)

“We gaan met die startnota aan de slag met de Ninovieters, het ruime verenigingsleven en de oppositie. We willen de participatie aanwakkeren zodat het een ruim gedragen beleid wordt. Participatie, en zelfs medebestuur van de inwoners binnen onze dorpen en wijken, zal onder andere gebeuren via dorps-en wijkraden.” liet het kartel Samen weten.

Startnota 2019

1. Een modern bestuur

 • Klantgedreven, slagkrachtige administratie
 • Uiterlijke neutraliteit aan loketten
 • Personeelsbestand spiegel van bevolking (actief diversiteitsbeleid)
 • Doorgedreven digitalisering

2. Inburgering en integratie

 • Inburgering en bouwen van bruggen tussen gemeenschappen
 • Activering van nieuwkomers
 • Kennis van het Nederlands staat centraal
 • Respect voor onze democratische waarden, maar actief beleid tegen racisme en discriminatie

3. Een versterkte inzet op een integraal veiligheidsbeleid

 • Uitbreiding korps & meer wijkagenten
 • Extra gemeenschapswachten, ook ingezet als GAS-vaststellers
 • Uitbreiding camera’s waar nodig
 • Bodycams en dashcams voor politie
 • Promotie BIN’s
 • Versterking sociale dienst Politie
 • Meer blauw op straat

4. Naar een versterkt sociaal-, welzijns- en armoedebeleid

 • Groter aanbod voor zorgbehoevende ouderen
 • Maatwerkbedrijf ondersteund
 • Stimuleren van kinderopvang
 • Mobiel sociaal huis in de dorpen
 • Forse investering in aanpak kinderarmoede
  ï‚š Huiswerkbegeleiding
  ï‚š Prioriteit voor alleenstaande ouders in armoede voor sociale
  huisvesting
  ï‚š Activering van mensen in armoede

5. Wijk- en dorpswerking als ankerpunt voor het beleid

 • Aanpak op wijkniveau van veiligheids-, welzijns- en armoedebeleid
 • Aanwezigheid in de wijken van het bestuur is noodzakelijk
  ï‚š Aantal wijkagenten
  moet omhoog
  ï‚š Dorps- en wijkraden
  ï‚š Promotie BIN’s
 • Stadsmariniers’ naar Rotterdams model

6. Een nieuwe visie op stadsontwikkeling

 • Ninove ontwikkelt zich tot voorstad van Brussel
 • Ambitie moet zijn om Ninove aangenaam en leefbaar te houden
 • Aantrekkelijk voor jonge gezinnen
 • Sociale mix moet vooropstaan bij sociale woonprojecten
 • M éér groen en parkoppervlak in onze stad
 • Langetermijnvisie op erfgoed
 • Bouwmeestersscan wordt cruciaal

7. Mobiliteit in en rondom de stad als uitdaging

 • Verduurzaming van lokale mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruiker
 • Doorstroming ring wordt verbeterd
 • Autoluw centrum als meerwaarde voor handelskern

8. Vereenvoudigd parkeerbeleid op maat

 • Vereenvoudiging parkeerzones
 • Uitbreiding Shop & Go
 • Beter benutten van private parkings

9. Bestuurlijke vereenvoudiging

 • Doorlichting bestaande reglementering, retributies en belastingen
 • Hervorming van belastingen in functie van tewerkstelling en duurzaamheidscriteria

10. Een duurzame en nette stad

 • Schepen van klimaat
 • Opwaardering Dender in  toeristische en recreatieve functie
 • Leemontginning Diepe Straten: geen opvulling, aanpassing PRUP om dit te verankeren
 • Extra, meer mobiele camera’s om sluikstorten aan te pakken
 • Hogere frequentie inzake onkruidbestrijding

11. Voetpaden, fietspaden en wegenaanleg en —vernieuwing

 • Masterplan voetpaden, fietspaden en wegenvernieuwing
 • Twee schoolstraten worden opgestart en ge ëvalueerd
 • Fietscorridors worden ingericht — veilige fietsroutes richting centrum (o.a. via fietsstraten)

12. Jeugdhuis /  Toeristische dienst

 • Jeugdhuis komt op de OCMW-site in de delen van de Kaaischool die behouden blijven
 • Toeristische dienst blijft in de Hospitaalkerk — wel aanbouw van administratief bijgebouw

13. Economie en Werk

 • Gediversifieerd beleid voor een diverse economie
 • Bedrijventerreinen verder ontwikkeld (Appelterre/Doorn Noord)
 • Plaats voor starters in leegstaande gebouwen
 • Winkel- en horecabeleving centraal plaatsen
 • Sociale economie stimuleren
 • Klantgedreven stadsadministratie, ook voor de ondernemers

14. Een cultuurbeleid van en voor de stad

 • Verbreden cultuuraanbod voor jongeren en kwetsbare groepen
 • Verruiming bibliotheekwerking
 • Netwerk van cultuurpunten (Oud Stadhuis, Liberale Kring, Moeremanssite)
 • Aandacht voor immaterieel erfgoed

15. Onderwijs

 • Herinrichten schoolterreinen als ontmoetingsplekken
 • Scholen ondersteunen die kinderen met beperking omarmen
 • Scholen ondersteunen in hun rol als facilitator van integratie en inburgering
 • Anti-spijbelbeleid

16. Dierenwelzijn

 • Verder investeren in hondenlosloopweides — plekken waar  wijkgenoten elkaar spontaan ontmoeten
 • Verhoogde sensibilisering voor en sanctionering van dierenverwaarlozing

17. Sport- en evenementen — Carnaval

 • Sport voor allen beleid versterken
 • Behoeftenstudie naar extra sporthal
 • Bijkomende sportvelden voor clubs
 • Blijvende ondersteuning van carnaval
 • Structurele oplossing voor tekort aan werkruimtes

18. Naar een Strategisch Pact voor Ninove

 • Verkiezingsuitslag was  belangrijk signaal
 • Stadsbestuur maakt werk van strategisch pact voor Ninove in samenwerking met het
  middenveld

19. Nieuwe coalitie wordt investeringsbestuur

 •  Ninove moet er in 2024 anders uit zien
 • Appel aan de hogere overheden
 • Zelf verantwoordelijkheid opnemen: schuldgraad mag stijgen