Gemeenteraad Oosterzele: eedafleggingen, benoemingen, vertegenwoordigers, hommage

Na de installatievergadering op maandag 28 januari schoot de gloednieuwe Oosterzeelse gemeenteraad op donderdag 28 februari voorgoed uit de startblokken. Op de agenda: eedafleggingen, benoemingen, het oprichten en goedkeuren samenstelling gemeenteraadscommissies, mandaten van gemeentelijke vertegenwoordigers, hommage aan uittredende gemeenteraadsleden, OCMW — raad,…(Reporter 17).

Elsy De Wilde legde op maandag 28 januari 2019 tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad wel al de eed af als gemeenteraadslid maar werd door een Arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen meteen voor een maand geschorst. Ze kon nu eindelijk op de jongste gemeenteraadzitting   de eed afleggen als vierde schepen. Ze gaat werk maken van sport, feestelijkheden, communicatie, ICT, jeugd, speelpleinwerking, kinderopvang. Raadslid Wilfried Verspeeten diende zijn ontslag in en wordt vervangen door Evelien Roelekens. Wilfried Verspeeten gaat zetelen in de Raad Bijzonder Comit é Sociale Dienst. Met de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 28 januari 2019 eindigde het mandaat van elf gemeenteraadsleden. Ze kregen op de zitting, alweer keurig geleid door voorzitster gemeenteraad Hilde De Sutter, een erkenning voor hun jarenlange inzet voor de gemeente Oosterzele. Na haar proefperiode die eindigde op 31 januari 2019 werd Elke Demeulenaere benoemd in vast verband in het ambt van financieel directeur. Ze kreeg van het comit é een positieve evaluatie.
Elke Demeulenaere, een aanwinst voor de gemeente Oosterzele. Kennis van zaken. Borchert Beli ën en Marijke De Meyer legden de eed af als algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur. De gemeenteraad duidde de gemeentelijke vertegenwoordigers aan in de Vervoerregio Vlaamse Ardennen, Westlede, Imewo, Cipal, TMVW, Solva, Veneco, Ilva, Erfgoedcel Viersprong Land van Rode, Wijk-werken4, Benedenschelde.
Vertegenwoordigers
Vervoerregioraad: Johan Van Durme.
Westlede: Algemene vergadering: Evelien Roelekens, plaatsvervanger: Jean Marie De Groote, Raad van Bestuur: Hilde De Sutter, lid met raadgevende stem: Guy De Smet.
Imewo: Filip Vermeiren, plaatsvervanger: Pieterjan Keymeulen, lid bestuur comit é centrum: Jean Marie De Groote.
Cipal: Jeroen Logghe, plaatsvervanger: Filip Vermeiren.
TWVW: Hilde De Sutter en Filip Vermeiren, plaatsvervanger Pieterjan Keymeulen, adviescomit é domeindiensten Zuid: bestuurder: Jean Marie De Groote.
Solva: Hilde De Sutter, plaatsvervanger: Filip Vermeiren. Raad van Bestuur: deskundige Pieterjan Keymeulen (28.3. 2019 — 31.3. 2022), Linda De Vos (1.4.2022 — 31.12. 2024), bestuurder met raadgevende stem: Carine Schamp.
Veneco: Orville Cottenie, plaatsvervanger Evelien Roelekens, Raad van Bestuur: Jean Marie De Groote.
Ilva: Jean Marie De Goote, plaatsvervanger Pieterjan Keymeulen, Raad van Bestuur: Hilde De Sutter, lid met raadgevende stem: Guy De Smet.
Erfgoedcel Viersprong: Orville Cottenie, lid met raadgevende stem: Ann Van Hecke.
Wijk-Werken4: Raad van Bestuur: Hilde De Sutter, plaatsvervangend lid: Linda De Vos, lid met raadgevende stem: Guy De Smet, plaatsvervangend lid met raadgevende stem: Carine Schamp.
Benedenbekken: Jeroen Logghe, plaatsvervanger: Simon Van der Heyden.
Raad Maatschappelijk Welzijn: Adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas, water: Els De Turck, plaatsvervanger Wilfried Verspeeten.
De gemeenteraad besprak ook de openbare verkoop van een restperceel in de Vierbunderstraat, het parkeertoezicht plaatsen met beperkte parkeertijd, toetreding Europees Burgemeestersconvenant (Oosterzele ondertekent ook het convenant, een initiatief op vlak van klimaat en duurzame energie om tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten, Groen hoorde het graag), participatie in project klimaatgezond Zuid — Oost — Vlaanderen en het subsidiereglement 2019 AGB De Kluize. Schepen Marleen Verdonck gaf toelichting over de raamovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap voor het netwerk.
Burgemeester Johan Van Durme brengt hommage aan uittredende gemeenteraadsleden
Burgemeester Johan Van Durme bracht op de gemeenteraad een mooi eerbetoon aan elf uittredende gemeenteraadsleden. De burgemeester herinnerde   met een gevatte speech, kwinkslagen aan de inzet, de energie, de gedrevenheid en de band met de gemeente. Veel appreciatie voor de jarenlange inzet, hun staat van dienst.
Christianne Schreyen startte haar politieke loopbaan op 2 januari 1977 (de start van de fusiegemeente Oosterzele, de grootste golf in de geschiedenis van ons land, de Belgische gemeenten werden op 1 januari 1977 gereduceerd van 2.359 tot 596, R17), gemeenteraadslid van 1977 tot 2018. Van 1 januari 1989 tot 31 oktober 1997 zetelde ze als schepen. Vanaf 1 november 1997 tot 6 oktober 1999 bekleedt ze de functie van waarnemend burgemeester. Vanaf 7 oktober 1999 tot 31 december 2009 zetelt ze opnieuw als schepen. Vanaf 1 januari 2010 tot eind 2018 blijft ze zetelen voor CD&V in de gemeenteraad. Christianne was ook geruime tijd provincieraadslid.
Luc Verbanck werd raadslid in 1988 en was burgemeester van oktober 1988 tot januari 2001. Uw reporter herinnert zich nog zijn burgemeesterschap in moeilijke omstandigheden, hij was in de minderheid binnen het schepencollege. De gemeentelijke financi ën was één van zijn stokpaardjes. Marc De Smet werd gemeenteraadslid in 2001 tot 2018. OCMW raadslid van 1995 — april 2001. Koen Beeckman: gemeenteraadslid 2007 — 2018.
Wilfried Verspeeten werd gemeenteraadslid in 1989 tot en met februari 2019. Schepen van 2010 — 20123 en van 2013 tot 2015. Jan Martens: schepen 2013 — 2018. Hanna Courteyn: schepen 2013 — 2018. Kristof Van Cauwenberghe: gemeenteraadslid van 30 januari 2013 — 2018.
Barbara Redant: komt in de gemeenteraad op 9 april 2008 tot 2012, nadien gemeenteraadslid van 2013 — 2018 (onderbreking van twee jaar wegens studie). Jan Bogaert: gemeenteraadslid tweemaal gedurende periode 2013 — 2018 ter vervanging van Marjolein De Spiegeleire.
Peter Willems: gemeenteraadslid van 2013 — 2018, OCMW — raadslid van 2007 — 2012. Een mooi gebaar van het gemeentebestuur, de afscheidnemende mandatarissen kregen erkenning voor un jarenlange inzet. Met bloemen en een mooie attentie werd heel dankbaar afscheid genomen van Christianne Schreyen, Luc Verbanck, Marc De Smet, Koen Beeckman, Wilfried Verspeeten, Jan Martens, Hanna Courtijn, Kristof Van Cauwenberghe, Barbara Redant, Jan Bogaert en Peter Willems.
De gemeenteraad was aangenaam om volgen. Interventies op niveau. Niet alles was verstaanbaar. Voor publiek en pers zou het invoeren van een conferentiesysteem ideaal zijn, het zou de spraakverstaanbaarheid ten goede komen als elk gemeenteraadslid zijn eigen microfoon heeft. Een tip, Oosterzelenaars waarom zou je zelf niet eens een gemeenteraadszitting bijwonen om te zien wat onze verkozenen des volks doen met uw centen.                     Reporter 17