©Sophie Richez - Enkele bestuursleden van de Erfgoedraad Ninove

Ninoofse erfgoedraad stelt ambitienota voor

Enkele bestuursleden van de Erfgoedraad Ninove

Ze wil vooral inzetten op dorps- en stadsgezichten, de abdijsite en omgeving, bos en buurtwegen, en religieus erfgoed.

Realisaties en lopende zaken: advisering, aanbeveling, opvolging

– Advisering en opvolging sloopaanvragen, verbouwingsdossiers van beschermde gebouwen of vermelding op vastgestelde lijst
– Advisering m.b.t. stedelijk patrimonium: werving of afstoting, bewaring en restauratie / renovaties en /of herbestemming o.a. Dreefstraat 16-18, Kaaischool, …
– Advisering GRS (2009), masterplannen ( o.a. OCMWsite 2012 ), meerjarenplan (2012-2013)
– Aanvraag en realisatie beschermingdossiers: huis Cohen (2007-2009), Van Reethvleugel Sint-Aloysiuscollege (2009 -2012), aanvraag bescherming landschap- en dorpszicht ( 2015)
– Inventarisaties (o.a. 2010 i.s.m. Adriaan Linters)
– Advisering onderhoud molenpatrimonium (2010 -2012) + oprichting Molencommissie (2013)
– Advisering ‘Ninove herdenkt WOI (2012) + realisatie herdenkingsprogramma 2014-2018: Ninoofse oorlogsgazet, tentoonstelling ‘BEZET NINOVE’ , Klaprozen voor de Vrede, dankwoord Ninoofse basisscholen, fakkeltochten, duurzame gedenkplaten ‘Herdenkingsprogramma’, …
– Advisering wijzigingen buurtwegen
– Advisering en aanbeveling vernieuwing dorpspleinen
– Samenwerking met seniorenraad: opstelwedstrijd (2011) en publicatie boek ‘Een beetje oud een beetje bijzonder’ (2012)
– Opvolging archeologische onderzoeken
– Restauratie oude kaarten Meerbeke en Denderwindeke
– Organisatie jaarlijkse erfgoeddag — gerichte betrokkenheid van burgers
– Organisatie ‘ Onroerend Erfgoedprijs’ 2017-2018
– Participatietraject: ambitienota 2018

Erfgoedraad Ninove
kernopdracht = basis voor ambitienota

Het nog niet verdwenen erfgoed identificeren, bevorderen van een erfgoedbeleid en in de mate van het mogelijke onroerend en roerend, immaterieel erfgoed bewaren voor de toekomst.
Concrete werkpunten:
1. De erfgoedwaarde onder de aandacht brengen (b.v. op Erfgoeddag, via informatieve lezingen,..)
2. Het stadsbestuur adviseren om het erfgoed een (haalbare) (nieuwe) bestemming te geven: korte en lange termijnvisie ontwikkelen
3. Samen met het stadsbestuur en betrokken stedelijke diensten (cultuur, ruimtelijke ordening, toerisme, …) het erfgoed inventariseren, bewaren en ontsluiten (toegankelijk maken voor de bevolking).
4. Overleg, coördinatie en samenwerking bevorderen tussen erfgoeddeskundigen en erfgoedverenigingen.
5. Samenwerken met Erfgoedcel Denderland

Brochure ‘Op de bres voor brede erfgoedzorg in onze stad’

Op de bres voor…vijf thema’s:

  1. ‘Onroerend erfgoed’: dorps- en stadgezichten
  2. ‘Onroerend erfgoed’: abdijsite en omgeving
  3. ‘Roerend en immaterieel erfgoed’: archief,erfgoedbibliotheek, …
  4. ‘Levend erfgoed’: bos en buurtwegen
  5. ‘Religieus erfgoed’