Grote belangstelling voor infovergadering asbestdelving in Balegem

OP 24 mei 2019 werd een infovergadering georganiseerd door Balegro inzake de deponie van categorie 1 materialen, waaronder grondgebonden asbest. Ongeveer 200 buurtbewoners waren aanwezig tijdens het infomoment.  

Balegro zal een aanvraag indienen voor het systematisch dumpen van categorie 1 afval, dit is de meest gevaarlijke categorie. Categorie 1 bevat stoffen die zeer gevaarlijk zijn voor mens en natuur, zoals chemische afvalproducten, reststoffen van verbrandingsprocessen, maar vooral ook cementgebonden asbest. Balegro heeft vroeger reeds asbesthoudend materiaal gedumpt, maar deze activiteit werd stopgezet anno 2007. Het bedrijf wil deze activiteit opnieuw uitvoeren maar heeft hiervoor nood aan een vergunning.

‘Het gaat hier om cementgebonden asbest en dus niet om gevaarlijke stoffen of vrije asbestvezels. concreet wordt zo’n 68.000 kubieke meter of 8.000 ton cementgebonden asbest per jaar gedurende acht jaar geborgen. Dat zijn platen en leien die naar het containerpark worden gebracht. De Vlaamse Overheid heeft beslist dat Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij moet zijn. Momenteel zijn er vijf bergingsplaatsen in Vlaanderen. Desondanks is het aantal bergingsplaatsen ontoereikend, waardoor we de site in Balegem ook willen gebruik. Het materiaal wordt in dubbele en luchtdicht afgesloten ‘bigbags’ door erkende transporteurs vervoerd en veilig in putten van vier meter op een niet doorlaatbare kleilaag geborgen en afgedekt met aarde. Het volledig proces wordt systematisch gecontroleerd.’ getuigt Geert Bogaert, gedelegeerd bestuurder en deskundige van studiebureau Bova Enviro +. Hij werd aangesteld om als onafhankelijke het dossier van Balegro op te stellen.

De monoloog van Geert Bogaert kon op weinig appreciatie rekenen bij de buurtbewoners. Doorheen de presentatie heerst een gespannen sfeer. Meermaals wordt de presentatie onderbroken door leuzes als ‘geen asbest in mijn hof’. De burgers blijven sceptisch en verwerpen het idee. Natuurpunt Oosterzele vindt dat het vermelden van hun naam in het dossier getuigt van weinig respect. Natuurpunt Oosterzele wil hierbij duidelijk stellen dat ze niet op de hoogte waren van de aanvraag en zich hiervan ook volledig distanti ëren. Ze betreuren de laattijdige en misleidende informatie aan de buurtbewoners, het hierbij misbruiken van onze inspanningen om de kolonie oeverzwaluwen te beschermen en het volledig gebrek aan informatie hierover naar ons toe.

Het advies van het college van burgemeester en schepenen is momenteel negatief voor de eventuele asbestopslag in Balegem. Elsy De Wilde getuigt: ‘Deze site zal wat betreft het huidig bestuur asbestvrij blijven!  Wij willen Oosterzele landelijk houden, dat het een gemeente blijft waar landelijkheid en vooral de gezondheid primeert. De gezondheid van de huidige generatie maar ook die van onze toekomst, onze kinderen!  Balegro is pas gestart met een inforonde, ook naar ons als bestuur toe.  Er is dus nog geen vergunningsaanvraag ingediend. Van zodra deze aanvraag binnen is kunnen wij als bestuur, samen met de burgers, in actie treden! Wij zullen samen met jullie blijven strijden voor het landelijk & gezond Oosterzele!’

 

De oppositiepartij open vld plus deelt het standpunt van de meerderheid. ‘In tegenstelling tot wat circuleert op sociale media, waren de oppositiepartijen van niets op de hoogte. We hebben op de gemeenteraad van 23 mei enkel de eerste informatie gekregen. Er werd dus over niets gestemd.De milieuvergunningsaanvraag moet nog ingediend worden. Wij zullen met open vld plus al het verdere nodige studiewerk doen, waarbij we vooral oog zullen hebben voor de veiligheid van onze inwoners,’ aldus fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus)

 

De aanvraag wordt hoogstwaarschijnlijk in het begin van juli ingediend. Daarna volgt een vier maand durende procedure waaronder een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek hebben de inwoners één maand de tijd om hun bezwaren in te dienen. Vervolgens zullen de verschillende betrokken organisaties (10-15), waaronder het gemeentebestuur, hun advies kunnen inbrengen. Op basis van de adviezen wordt op het provinciaal niveau een vergunningscommissie opgericht die advies brengt aan de deputatie.