Buurtbewoners tekenen verzet aan tegen het multifunctioneel sportcomplex van Paul Waegemans. ‘Geen gemarchandeer met bouwvergunningen.’


De inplanting van het multifunctioneel sportcomplex. De initiatiefnemer Paul Waegemans.


Geraardsbergen. In een interview met De Beiaard kondigde Paul Waegemans vorige week aan dat minister Muyters — Vlaams minister van Sport — 570.000 euro zal investeren in het multifunctioneel sportcomplex dat de nv Sportkring 2020 aan de Molendreef op de terreinen van KSV Geraardsbergen zal bouwen. Een dozijn buurtbewoners diende bezwaren in tegen het project. Zowel de constructie van het gebouwencomplex als het kunstgrasveld worden aangevochten. De buurtbewoners klagen ook ‘het gemarchandeer met bouwvergunningen’ aan.

‘Gemarchandeer met bouwvergunningen’
De plannen om op de terreinen van KSV een multifunctioneel sportcomplex neer te poten, krijgen nog maar pas vaste vorm of een dozijn buurtbewoners dient bezwaren in tegen zowel het gebouwencomplex als tegen het kunstgrasveld. Een buurtbewoner — die anoniem wenst te blijven — klaagt de dubieuze houding van het Schepencollege in dit dossier aan: ‘De stad weigerde op 29 april aanvankelijk een bouwvergunning te verlenen omwille van de zware mobiliteitsproblematiek en de snelheden die in de Molendreef gemeten werden tot niet minder dan 116 km/h, maar keerde 4 dagen later de kar en leverde toch nog een vergunning af. Vreemd! Het bewijs dat de omgevingsvergunning eerst werd geweigerd en dan werd toegestaan, is te lezen op de website van de Stad Geraardsbergen, onder de besluiten van het college van 3 mei. Daarin is inderdaad sprake van de toekenning van de omgevingsvergunning, terwijl op het Schepencollege van 13 mei de intrekking van de weigering van de omgevingsvergunning wordt genotuleerd, terwijl die beslissing op het college van 29 april werd genomen, maar in de notulen niet werd opgenomen.’ (Onderaan het artikel vind je een link naar de besluiten van het Schepencollege.)

Gemeenteraadslid Stephan Bourlau (Het Alternatief) stootte op de onregelmatigheden bij het verlenen van de vergunning: ‘Op 29 april besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de omgevingsvergunning voor het project van Paul Waegemans op de terreinen van KSV te weigeren.   Vijf dagen later trekt het College haar beslissing in en levert het toch een omgevingsvergunning aan Waegemans af. Dat is toch wel heel erg bedenkelijk.’

Beroep bij de deputatie
Meer dan een dozijn buurtbewoners diende afgelopen week een beroep in bij de deputatie tegen het project van nv Sportkring 2020. De redenen zijn gekend. Op de smalle Molendreef wordt veel te hard gereden. De mobiliteitsambtenaar van de stad leverde een vernietigend rapport af en adviseerde ongunstig.
Bovendien wordt er in het project een feestzaal voor 450 mensen ondergebracht. Het totale aantal bezoekers dat in het nieuwe project kan worden opgevangen, loopt op tot 850 mensen, terwijl er op de parking slechts plaats is voor 96 wagens. ‘Dit is om problemen vragen. De buurt zal daaronder lijden,’ reageert onze getuige. ‘Het gebrek aan parking zal heel wat overlast en lawaaihinder met zich meebrengen. Rustig wordt het hier nooit meer. Zeker als je weet dat er allerlei evenementen zullen worden georganiseerd. De Raad van State oordeelde al eerder dat evenementen allerhande op recreatiegebied niet kan.’

Twee meter hoge keermuren tegen de perceelgrenzen.
Ook met de aanleg van het kunstgrasveld zijn er volgens de bezwaarindieners problemen. Onze getuige: ‘Op de perceelgrenzen moeten twee meter hoge keermuren worden geplaatst, die trouwens veel te dicht tegen de aanpalende percelen liggen. Daar is er geen toelating voor en de afwatering van het opgehoogde veld zal wateroverlast op de naastgelegen terreinen veroorzaken.’

De buurtbewoners roepen het stadsbestuur op om een totaalvisie te ontwikkelen op het recreatiegebied langsheen de Veldmuis en de Molendreef. De betrokkenen hebben een circulatieplan opgesteld voor de recreatiesite, waarbij rekening wordt gehouden met de nodige parkeerbehoeften en de doorstroming van het verkeer. De Trambaan speelt daarbij een cruciale rol. ‘De stad Geraardsbergen moet het algemeen en niet het particulier belang dienen. De site van de Felicien Cauwelstraat tot de Molendreef moet in kaart worden gebracht voor het ontwikkelen van een recreatiegebied waarbij de Trambaan een cruciale factor vormt voor een geloofwaardig circulatieplan.
De buurt wil burgemeester De Padt (verantwoordelijk voor de Veiligheid), schepen Veerle Mertens (verantwoordelijk voor Openbare Werken en het Patrimonium van de stad) en schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ze moeten leren om verder te kijken dan hun neus lang is. Er moet een langetermijnvisie zijn om het ganse recreatiegebied te kunnen ontwikkelen.’

‘Onze communicatie zal sereen zijn.’
De nv Sportkring 2020 reageert afwachtend en vooral rustig. Paul Waegemans: ‘We zijn er zeker van dat dit project heel wat troeven heeft en een meerwaarde voor de hele streek kan betekenen. We willen niet overhaast en emotioneel reageren op de bezwaren die door de buurtbewoners werden ingediend. In samenspraak met onze raadsman bereiden we een goede communicatie, naar zowel de pers als de inwoners van Geraardsbergen — waaronder de buurtbewoners — voor. Op woensdag 26 juni organiseren we — in samenwerking met de Dorpsraad van Nederboelare — een gespreksavond over het multifunctioneel sportcomplex dat op de terreinen van KSV Geraardsbergen zal worden ontwikkeld. Iedereen is welkom.’

Julien Borremans

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen