Open Vld plus Oosterzele stelt steunmaatregelen voor ter ondersteuning van inwoners en ondernemers.

De Oosterzeelse Oppositiepartij Open Vld plus heeft steunvoorstellen bezorgd aan het schepencollege van Oosterzele. Samen met een eerste reeks fiscale voorstellen, die een 10-tal dagen geleden (28/03) werden bezorgd, hopen de liberalen zo de nodige steun te kunnen verzamelen over de partijgrenzen heen, om inwoners en ondernemers uit Oosterzele uit deze Corona-crisis te helpen. (Reporter 17, foto Danny De Lobelle)

In een eerste reeks fiscale voorstellen is onder meer opgenomen om de algemene gemeentebelasting minimum te halveren én de kwetsbare inwoners de mogelijkheid te bieden om hun gemeentebelasting voor aanslagjaar 2019 later te betalen. Heel veel inwoners hebben niet meer hun volledig inkomen, en elke steun is daarom welkom. De ondernemers in 2020 vrij te stellen van de algemene belasting op bedrijven, maar ook van specifieke andere bedrijfsbelastingen (zoals voor taxidiensten, staanplaatsen met vaste staanplaats,…). Ook aan hen wordt in de voorstellen de mogelijkheid geboden om hun belasting voor aanslagjaar 2019 later te betalen. Ook aan standhouders van markten (voor alle abonnees) en op kermissen wordt voorgesteld om vrijstelling van standgeld in 2020 te verlenen.

Fractieleider Filip Michiels: “Met deze voorstellen willen we met Open Vld plus ingaan op een oproep van de Vlaamse Regering aan de lokale besturen om reglementen te herzien zodat o.m. ondernemers op hun grondgebied minder belast zouden worden. Naast de federale en Vlaamse steunmaatregelen moet ook Oosterzele haar duit in het zakje doen. Oosterzele heeft van de Vlaamse Regering dit jaar meer dan 130.000 euro extra nieuwe structurele middelen toegezegd gekregen. Wij willen deze in eerste instantie inzetten voor het aanpakken van deze crisis.” Daarnaast werd reeds in de eerste reeks voorstellen gepleit om ook verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur voor hun structurele werking, vrijstelling te verlenen voor de huur van de accommodatie, minimaal tijdens de duur van de maatregelen. Open Vld plus Oosterzele heeft daarnaast ook een tweede reeks steunmaatregelen overgemaakt aan het schepencollege. Deze maatregelen zijn specifieker gericht naar de inwoners. Zo pleiten de liberalen er voor om

de alleenstaande 70+-ers en alle 80 en 80+-jarigen telefonisch te contacteren voor eventuele vragen Dat kan gaan van een babbel tot boodschappen, wandelen met huisdieren,… Daarvoor zou ook een boodschappendienst uitgewerkt worden (i.s.m. vrijwilligers). Dit kan eventueel ook verdergezet worden na deze crisis. Deze boodschappendienst zou ook beschikbaar zijn voor pati ënten met symptomen van COVID 19 die thuis verblijven en zelf geen boodschappen kunnen doen of daarvoor niet kunnen terugvallen op een netwerk. Er wordt ook voorgesteld om een GSM noodnummer te verspreiden voor kwetsbare personen die geen netwerk hebben, zodat zij beroep kunnen doen op de sociale dienst van het OCMW. Eveneens voor kwetsbare gezinnen wil Open Vld plus bekijken om zij die nog niet over internet beschikken te voorzien van internettoegang in deze periode (vb. via systeem van Wi-Free). Zo kunnen ook zij in deze uitzonderlijke periode gebruik maken van de online leerplatformen, maar ook kwetsbare gezinnen zonder schoolkinderen zouden zo op de hoogte kunnen blijven van alle recente informatie m.b.t. COVID-19 en de steunmaatregelen. Open Vld plus wil, naar het voorbeeld van de gemeente Herzele, een bon in het leven roepen om lokaal kopen (ook na de lockdown light) te promoten. Per aangekochte bon van 50 euro die geldig is bij een lokale handelaar zou het gemeentebestuur 5 euro extra opleggen, indien de bon via Oosterzele Onderneemt wordt aangekocht. Er wordt ook voorgesteld dat de technische dienst van de gemeente plexi-glaswanden zou maken en ter beschikking stellen voor handelaars, apotheken, onthaal van dokterspraktijken en andere para-medici die hier nog niet over zouden beschikken en dit toch wensen. Ook handelaars die hun zaak heropstarten na de lockdown-light zullen hier (op dat moment) desgevallend gebruik kunnen van maken. Reporter 17