Plein mbt RUP voetbal.

Burgemeester Soetens reageert op Open Brief i.v.m. RUP voetbal.

Het agendapunt m.b.t. tot de opmaak van een RUP voetbal staat op de agenda van de gemeenteraad van 27/04/2020.

Enzo Van den Kerckhove uitte via een open brief aan het college van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraadsleden zijn bezorgdheid over de toekomst van het voetbal in Lierde.

Zoals we in een vorig artikel deze Open Brief integraal weergaven geven we hierna ook graag de repliek van Burgemeester Soetens weer.

Burgemeester Soetens spreekt over RUP voetbal.Ik nam aandachtig kennis van de open brief van dhr. Enzo Van den Kerckhove die zijn standpunt ondertekent als secretaris van de sportraad Lierde. Ik verneem van betrokkene zelf dat het hier gaat over een persoonlijk standpunt en niet het standpunt van de sportraad Lierde wat mijn inziens toch een belangrijke nuance is.
Inhoudelijk is het “voetbaldossier” een dossier dat al een aantal jaar loopt. Eventjes de geschiedenis kort weergeven. Een drietal jaar geleden werd dit dossier opgestart waarbij het toenmalige gemeentebestuur van oordeel was dat onze voetballende jeugd een infrastructuur verdiende die kwaliteitsvol zou zijn.
Onze voetballende jeugd verdient een infrastructuur zoals dit ook het geval is voor de overige sportbeoefenaars in onze gemeente (volleybal, tennis, minivoetbal, dans, padel, …)
Daarenboven hebben onze twee voetbalclubs helemaal geen juridische zekerheid over hun terreinen. Zowel de voetbalterreinen van VCE Deftinge als FC Bonanza liggen deels zonevreemd.
Vandaar werd in eerste instantie een locatie-onderzoek gedaan die uitmondde in een aanpassing van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 14 van de 17 gemeenteraadsleden keurden deze aanpassing goed.
Deze aanpassing van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft net tot doel zekerheid te geven aan de voetballer uit Lierde (datgene wat de openbriefschrijver trouwens vraagt), met name zijn hobby te kunnen uitoefenen op terreinen die zone-eigen zijn.
Dhr. Van den Kerckhove poneert dat de uit te bouwen infrastructuur er één zou zijn voor één voetbalclub. Dit is helemaal niet correct. De uit te bouwen infrastructuur dient een gemeentelijke infrastructuur te zijn die door elke Lierdenaar kan worden gebruikt : de beide voetbalclubs indien zij dit wensen, de scholen, onze jeugd- en sportdienst voor hun activiteiten en kampen, individuele Lierdenaren die recreatief een balletje willen trappen …
Het klopt wat de heer Van den Kerckhove zegt dat de gemeente voor deze voetbalinfrastructuur middelen heeft uitgetrokken. Het zou niet van behoorlijk bestuur getuigen dit niet te doen. Vooralsnog is er echter geen plan en ook geen raming.
Tevens roept dhr. Van den Kerkchove op om aandacht te hebben voor andere prioriteiten : voetpaden, trage wegen, … Mocht dhr. Van den Kerckhove de meerjarenplanning van het gemeentebestuur hebben doorgenomen, dan zou hij weten dat voor AL de door hem geformuleerde investeringen middelen zijn uitgetrokken in de door het bestuur goedgekeurde meerjarenplanning.
Het agendapunt m.b.t. tot de opmaak van een RUP voetbal op de gemeenteraad van toekomende maandag is een volgende stap in de realisatie van een kwaliteitsvolle gemeentelijke voetbalaccomodatie in Lierde. Dit verdienen onze voetballertjes in Lierde.

Jurgen Soetens
burgemeester