Klimaatrobuuste Scheldemeander Gent- Melle-Wetteren komt dichterbij

Het Sigmaproject Scheldemeander

Het milieueffectrapport (MER) voor het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren is goedgekeurd. Daardoor komt de definitieve oplossing voor de wateroverlast en verzanding van de Schelde tussen Gentbrugge en Melle een stap dichterbij. Het Sigmaproject, dat wordt uitgevoerd door waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, wil de regio beter beschermen tegen overstromingen en natuurlijker maken.

 

Minder wateroverlast en meer riviernatuur

Het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren bestaat uit verschillende deelprojecten. In Bastenakkers (Wetteren en Destelbergen) en Ham (Wetteren) leggen we gecontroleerde overstromingsgebieden aan om water te bergen bij stormtij, een combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee. Zo worden de achterliggende woongebieden gevrijwaard van wateroverlast. Een nieuwe constructie in Heusden (een sluis of stuw, nog te bepalen) zal verzanding in het stroomopwaarts gelegen deel van de Schelde tegengaan en garandeert zo meer waterveiligheid voor de woongebieden in Gent.

De voormalige zandwinningsput in Melle wordt teruggegeven aan de Schelde. Hier zullen zich op het ritme van het getij slikken en schorren met riet en wilgenvloedbos ontwikkelen. In het gecontroleerd overstromingsgebied Ham voorzien we een bijzondere in- en uitwateringssluis, waardoor er ook hier getijdennatuur kan ontwikkelen. Stroomopwaarts van de constructie in Heusden leggen we ook een getijdennatuurgebied aan. En dat is nodig, want de waardevolle slikken en schorren die er nu liggen, verdwijnen door verzanding. Met de nieuwe constructie kunnen we regelen hoe nat die slikken precies moeten zijn. Dat is van belang voor de natuurontwikkeling, maar ook voor het indijken van de knijtenpopulatie.

Genieten van de Schelde

In samenwerking met de stad Gent en de gemeenten Melle, Destelbergen en Wetteren bekijkt De Vlaamse Waterweg nv welke nieuwe fiets- en wandelinfrastructuur er kan komen, zodat iedereen kan genieten van de Schelde en de getijdennatuur die er tot ontwikkeling zal komen. Met de drie gemeentes is daarvoor al een samenwerkingsovereenkomst gesloten, met de stad Gent is die in voorbereiding. In de pijplijn: verschillende fiets- en wandelbruggen, een nieuwe fietsverbinding langs de Nijverheidskaai in Gentbrugge die het veel aangenamer én veiliger fietsen maakt, een fietsoversteek over de Schelde in Heusden, verlichting langs een gedeelte van het jaagpad in Destelbergen en extra mogelijkheden om te vissen. Ook de verdere klimaatrobuuste ontwikkeling van de natuurdoelen van de groenpool   “Gentbrugse Meersen” in relatie tot de Schelde wordt meegenomen.

Volgende stappen

 Nu het milieueffectenrapport goedgekeurd is, kan de volgende stap genomen worden. Het project heeft nog een hele procedure te doorlopen voor de werken in uitvoering kunnen gaan. De volgende stap is de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Zo’n RUP wijzigt de bestemming (landbouw, natuur …) van een gebied. Het RUP wordt voorbereid om voorlopig vastgesteld te worden door de Vlaamse Regering. Na die voorlopige vaststelling loopt een openbaar onderzoek, waarbij burgers en belanghebbenden hun bezwaren of suggesties kunnen indienen. Een keer die feedback verwerkt is, kan het RUP definitief vastgesteld worden.   Na de definitieve vaststelling van het RUP kan de laatste stap voor de uitvoering van de werken gebeuren: de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de verschillende deelprojecten. Ook rond de aanvraag van zo’n omgevingsvergunning loopt een openbaar onderzoek. Een keer de omgevingsvergunning goedgekeurd is, kunnen we een aannemer aanstellen en starten met de uitvoering van de werken. Naast enkele voorbereidende werken, zoals de bouw van het nieuwe pompstation in Voorde en het voorzien van een eerste grondstockage in Wetteren zullen de eigenlijke werken nog minstens een jaar op zich laten wachten.

Meer info over het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren vindt u hier.