Gemeenteraad Oosterzele

Installatie van een vervangend Groen – gemeenteraadslid

Op woensdag 27 mei om 20 u vergadert de gemeenteraad in de polyvalente zaal van GC De Kluize, Sportstraat 3 in Scheldewindeke. Op de agenda staan onder meer de installatie van een vervangend Groen — gemeenteraadslid en be ëdiging in handen van de voorzitster van de gemeenteraad Hilde De Sutter, en aanvullende punten van Open VLD plus en Groen.   (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)
Met ingang van 1 mei 2020 nam gemeenteraadslid Roswitha Gerbosch ontslag uit de Oosterzeelse Groen-fractie (omwille van een verhuis buiten de gemeente). Op de gemeenteraad op woensdag 27 mei zal Maaike Afschrift uit Gijzenzele als eerste opvolger haar mandaat opnemen. Tegelijkertijd dient Maaike Afschrift een tijdelijke verhindering in en zal Steven Verstuyft uit Scheldewindeke tijdelijk het vervangend mandaat opnemen. Beiden zullen be ëdigd worden.
Roswitha Gerbosch zal ook vervangen worden in de gemeenteraadscommissies waarin zij zetelde. Op de dagorde staat ook de eedaflegging van de financieel directeur Joeri Demar é, de goedkeuring van de meerjarenplannen van de kerkfabrieken. Om het zwemmen aan te moedigen en te faciliteren, keurde de gemeenteraad het principevoorstel goed om met buurtgemeenten een kortingssysteem uit te werken voor het gebruik van publieke zwembaden, om het sporten in het bijzonder het zwemmen te stimuleren bij de inwoners.
De gemeenteraad gaat op woensdag 27 mei ook diverse mandaten van vertegenwoordigers vaststellen en bepalen van standpunten voor de algemene vergaderingen van o.a. Westlede, Solva, Zefier, Veneco, Ethias, Ilva, TMVS, TMVW, Imewo, Cipal.
Schepen Els De Turck zal een stand van zaken geven inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van Balegro voor het opvullen van een ontgonnen terrein als categorie 1 stortplaats voor cementgebonden asbest in bigbags. De gemeenteraad sprak vorig jaar al een negatief advies tegen de komst van een deponie voor asbest op grondgebied Oosterzele.   In aanloop naar de realisatie van een vast skatepark wil het college van burgemeester en schepenen een participatietraject opstarten waarin de doelgroep ruime inspraakkansen zal worden geboden. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd.
De gemeenteraad bespreekt ook het voorstel van Open Vld plus om grondwater na bemaling bij bouwwerken ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwsector. Groen heeft vragen omtrent de visienota voor grote handelsvestigingen in de gemeente (Aldi) en nieuwe bepalingen om grootschalige winkelcomplexen uit het landelijke Oosterzele te weren, en de evolutie in de opmaak van een gemeentelijk RUP.       Reporter 17