©Sophie Richez - Burgemeester Tania De Jonge

1 miljoen euro, en meer, om gevolgen coronacrisis in te dijken

De coronacrisis heeft iedereen hard getroffen. Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad beslisten snel unaniem om 1 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van de sociale sector en de lokale economie. Wij geven graag de grote lijnen waaraan dit bedrag werd besteed:

Sociale sector

Het geld voor de sociale sector wordt onder meer besteed aan laptops voor kwetsbare gezinnen (24.627 euro), preventieve woonbegeleiding (12.018 euro), schoolse ondersteuning (26.000 euro), tijdelijke uitbreiding van het aantal crisiswoningen (60.000 euro), een energietoelage (40.000 euro), een sociaal noodfonds (40.000 euro) en maatregelen om de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren (30.000 euro). We deelden bij het begin van de lockdown ook spelpakketten uit aan kwetsbare gezinnen (1.026 euro).

Schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns: “Tijdens de coronacrisis hielden onze sociale diensten contact met ongeveer 6.000 Ninovieters om hen te informeren en te ondersteunen. Daarnaast hebben we bewust gekozen voor drie grote groepen aan financi ële steunmaatregelen: ten eerste willen we de schoolachterstand van kinderen en jongeren beperken tot het minimum door een extra aanbod aan huiswerkbegeleiding, de opstart van zomer- en herfstscholen en de verdeling van computers, zodat iedereen digitaal thuisonderwijs kon krijgen. Ten tweede werken we een reeks van voorstellen uit om de Ninovieters te ondersteunen die emotioneel ernstig getroffen zijn door de crisis. Een derde reeks aan maatregelen richt zich specifiek naar mensen in armoede, die door deze crisis extra zwaar getroffen worden.”

Lokale economie

Ook de lokale economie werd ondersteund. Zo zal de solidariteitsbijdrage (bijdrage die onder meer wordt aangewend voor de organisatie van evenementen in het centrum) dit jaar niet betaald moeten worden (een geraamde 77.000 euro minder inkomsten voor de stad). Handelaars zullen tussen 1 juli 2020 en 31 december 2021 zes keer gratis drukwerk (max. 30 gr) kunnen verspreiden in plaats van vier keer (een geraamde 300.000 euro minder inkomsten voor de stad). En de bedrijfsbelasting 2020 werd doorgeschoven naar volgend jaar (een geraamde 500.000 euro minder inkomsten voor de stad in 2020).

Schepen voor lokale economie Alain Triest: “Onze handelaars hadden en hebben het bijzonder zwaar door corona. Van bij de start van de lockdown hebben we dan ook alles op alles gezet om hen verder te helpen. We belden de handelszaken op om een overzicht te kunnen maken van waar je terechtkon voor take-away, via het noodloket informeerden we handelaars die met vragen zaten, de stadsapp werd een volwaardig informatie- en e-commerceplatform, we maakten affiches die handelaars konden ophangen aan hun etalage, werkten verschillende marktplannen uit volgens de opgelegde veiligheidsregels, we zorgen voor de digitale verwerking van de geschenkbon en werkten een terrasplan uit voor alle horecazaken in Ninove … Hiermee zijn de problemen voor veel van onze handelaars nog niet opgelost, maar we hopen dat de maatregelen die we namen de pijn wat verlichten.”

Extra uitgaven

Bovenop het bedrag van 1.000.000 euro dat de stad uitgaf ter ondersteuning van de Ninoofse gezinnen, de sociale sector en de lokale economie, leverde de stad nog extra inspanningen in het kader van de coronacrisis. Onder andere voor preventie en veiligheid. Zo kocht de stad voor bijna net geen 100.000 euro mondmaskers en handgel voor haar inwoners, financierde ze de aankoop van stof en linten voor de eigen productie van schorten en mondmaskers voor de zorgsector, en investeerde ze ook in het schakelzorgcentrum in Aalst (geraamde kost: 24.000 euro). Tijdens de eerste crisismaanden werd gratis parkeren toegestaan, en in juli ontvangt elk Ninoofs gezin een waardebon van de stad ter waarde van 25 euro, te besteden bij Ninoofse handelaars en horeca (kostprijs: 425.000 euro).

Ondersteuning op verschillende vlakken

Er werd ook heel wat personeel ingezet ter ondersteuning van verschillende sectoren. De dienst lokale economie ondersteunde de plaatselijke handelaars en marktkramers bij de heropstart, net als de horeca – waarvoor er een terrasplan werd uitgewerkt. De sociale sector contacteerde alle kwetsbare gezinnen, 65- en 75-plussers, mantelzorgers en gebruikers van de Minder Mobielen Centrale om te peilen naar hun psychische en fysische gezondheid en hun eventuele noden. De stad nam ook de regierol op bij de voor- en naschoolse opvang en de heropening van alle Ninoofse scholen.

Kritisch kijken naar het meerjarenplan

Om al deze uitgaven te financieren, leverden alle diensten een inspanning door kritisch te kijken naar de geplande uitgaven van dit jaar. Daarnaast krijgt de stad ook extra inkomsten van bovenlokale overheden.

Schepen voor financi ën Katie Coppens: “De meerjarenplanning zullen we sowieso moeten aanpassen, dat kan niet anders door alle extra uitgaven. Maar toch zullen we eindigen met een positieve jaarrekening.”

En verder?

Ook na deze financi ële inspanningen zit de stad niet stil. De zomer komt er aan, en we willen toch graag dat onze Ninovieters kunnen genieten van hun vakantie. Minder grootschalig dan andere jaren, maar toch. De diensten uit de vrijetijdssector stampten al wat initiatieven uit de grond (denk aan de Facebookgroep ‘Ninove Boegeert’ waar diensten én inwoners leuke vrijetijdstips posten) en bereiden zich nu verder voor op de zomer. De dienst cultuur werkt een light-programma uit, met kleinschalige en laagdrempelige activiteiten, zodat iedereen — binnen de veiligheidsmaatregelen — toch kan genieten van vakantie in eigen stad.