Beslissing na proefproject mobiliteit centrum Denderhoutem

Sinds een tiental maanden loopt in het centrum van Denderhoutem een proefproject rond mobiliteit na een uitgebreid participatietraject. Het college van burgemeester en schepenen keurden in januari, met enkele aanpassingen, de bestaande proefopstelling in de driehoek Advocaat De Backerstraat, Molenstraat en Schoolstraat in Denderhoutem unaniem en definitief goed.

Tal van opinies en suggesties van inwoners, de adviesraad Verkeer, de twee scholen in de buurt, de Fietsersbond en de eigen dienst Mobiliteit van lokaal bestuur Haaltert werden meegenomen in de beslissing.


Proefproject

Sinds maart 2020 is er éénrichtingsverkeer in de Schoolstraat, de Advocaat De Backerstraat en de Molenstraat.

Om te anticiperen op mogelijk sluipverkeer, mocht enkel plaatselijk verkeer nog de Kruisveldstraat in.

Er werd een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd in de Molenstraat, met uitzondering voor plaatselijk verkeer.

Een snelheidsregime zone 30 werd er ingevoerd. Dit werd in november 2020 nog uitgebreid naar de Nieuwstraat, Dorp en Poel.


Wijzigingen aan proefproject

Het proefproject werd nu definitief goedgekeurd, m ét volgende wijzigingen:

Om in de Advocaat De Backerstraat en de Molenstraat het aantal voertuigen te verminderen, is het nu toegelaten, voor wagens die uit de Zonnestraat komen, om rechts af te slaan, richting Borrekent.

Een tweede belangrijke wijziging is dat voertuigen van meer dan 3,5 ton geweerd worden uit de volledige dorpskern Denderhoutem, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Dit verbod zal van toepassing zijn vanaf de N45, zowel ter hoogte van de Eigenstraat als aan de Iddergemsesteenweg. Het verbod geldt ook uit de andere richting via Borrekent en Nieuwstraat.

Bijkomende maatregelen om de snelheid te verminderen zijn o.a. de geschrankte intekening van de parkeerplaatsen in de Schoolstraat. Tussen deze parkeerplaatsen zal een onderbroken gele streep komen. Daardoor is het verboden op andere plaatsen te parkeren dan de gemarkeerde parkeerplaatsen.

Lokaal bestuur Haaltert overweegt om   het kruispunt Eigenstraat, Advocaat De Backerstraat en Schoolstraat naar inrichting te herbekijken.

Afhankelijk van de voorraad, leveringstermijn van de nodige borden, de weersomstandigheden en de goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zullen de wijzigingen zo snel mogelijk uitgevoerd worden. De streefdatum is begin mei.

De gewijzigde verkeerssituatie zal duidelijk aangegeven worden.

Lokaal bestuur Haaltert blijft waakzaam naar de noden en zal ingrijpen indien nodig.