Bewoners Kortelakestraat niet te spreken over komst van 69 appartementen


Overboelare. Op de site van de familie Herregodts — gelegen langs de Groteweg te Overboelare — wordt de bouw van 69 appartementen gepland. De site zal enkel via de Kortelakestraat te bereiken zijn. ‘Deze straat is te smal en zal van een speelstraat tot een drukke doorgangsweg worden omgetoverd’, laten buurtbewoners weten, die de nodige bezwaren tegen het project zullen indienen. In een brief aan het stadsbestuur wijst Gemeenteraadslid St éphan Bourlau (Het Alternatief) dat een aantal wettelijke en administratieve bepalingen moeten worden nageleefd. ‘Bezwaren kunnen nog steeds worden ingediend’, laat schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw V éronique Fontaine (Open Vld) weten.

Op de site van de familie Herregodts — gelegen langs de Groteweg te Overboelare — wordt de bouw van 69 appartementen gepland. Het geplande project grenst ook aan de Kloosterstraat en wordt ontsloten door de recent aangelegde Kortelakestraat. De inwoners van de Kortelakestraat zijn helemaal niet te spreken over het vele doorgangsverkeer die via hun straat zal rijden en zullen dan ook de nodige bezwaren indienen.

Kortzichtige en onveilige oplossing
In de nota van het architectenbureau Demo+ staat te lezen: ‘De Kortelakestraat is heraangelegd als voldoende uitgeruste weg tot aan de site en vormt zo een mooie tweede ontsluiting.’ ‘De Kortelakestraat is amper 5 meter breed en helemaal niet uitgerust voor het vele verkeer. Momenteel is het hier heel rustig en kunnen onze kinderen hier aangenaam en veilig spelen. Met de komst van 69 appartementen zal dit helemaal veranderen’, geeft een ontevreden buurtbewoner mee. Aan de Groteweg is er een brandweg aangelegd, maar het verkeer wordt via de smalle Kortelakestraat gedraineerd. Er worden 67 parkeergarages en een parking voor 12 bezoekers voorzien, die bereikbaar zijn via de Kortelakestraat.

In de nota staat immers te lezen dat het stadsbestuur en de omgevingsambtenaar voorbehoud aantekenden inzake de ontsluiting en de verkeerstechnische afwikkeling. Daarop heeft het architectenbureau — in dialoog met het Agentschap Wegen en Verkeer — met het studiebureau Vectris een mobiliteitseffectenrapport opgesteld. Daarin staat te lezen: ‘De verkeersbewegingen zijn beperkt. De Kortelakestraat kan zonder grote impact op de verkeersleefbaarheid de bijkomende voertuigen aan.’ ‘Dat getuigt toch van een grote wereldvreemdheid,’ zeggen verschillende buurtbewoners, ’69 appartementen genereren nogal wat verkeer dat via de smalle speelstraat moet verlopen. Dat is een kortzichtige en onveilige oplossing.’

Het project voorziet de realisatie van in totaal 69 woningen, verdeeld over 4 verschillende units met drie tot vier bouwlagen. In de nota van het architectenbureau wordt gewag gemaakt van ‘wonen onder diverse typologie ën’, wat in de praktijk neerkomt op de bouw van 69 appartementen, dus één woontypologie. Volgens een buurtbewoner zijn 4 bouwlagen niet verenigbaar met de omgeving.

Wettelijke bepalingen
Gemeenteraadslid   (Het Alternatief) maakt zich zorgen over de administratieve bepalingen van dit grootschalig project die onvoldoende worden nageleefd. In een brief aan het stadsbestuur schrijft hij dat het project op de Groteweg aan de buurtbewoners werd bekendgemaakt, maar dat er geen gele affiches in de Kloosterstraat en de Kortelakestraat hingen. Dat is intussen verholpen.

Ook vraagt St éphan Bourlau zich af waarom dit project niet besproken werd op een gemeenteraadscommissie. ‘Waarom werd dit (omvangrijk) dossier niet voorgelegd aan de Gecoro? De bewoners van de Kortelakestraat ( én omgeving) zijn dan ook vragende partij om het openbaar onderzoek te herstarten zodanig dat ze voldoende de tijd krijgen het dossier ernstig te bekijken en hun eventuele bezwaren te formuleren’, geef de voorman van Het Alternatief nog mee.


Het oprijden van de Groteweg vanuit de Kortelakestraat is geen sinecure.

V éronique Fontaine reageert…
Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw V éronique Fontaine (Open Vld) was voor de site aan de Groteweg in het verleden een vergunning voor 33 woonentiteiten goedgekeurd.

‘De aanvraag van nu heeft betrekking op de hele site. Het klopt ook dat wij tijdens onze voorbesprekingen opmerkingen hadden betreffende het mobiliteitsaspect. Daarbij werd het belang van gunstige adviezen inzake mobiliteit benadrukt. Daarom dat voor dit dossier zowel advies werd gevraagd aan Agentschap Wegen en Verkeer (gezien het aan een gewestweg is gelegen) en aan Mobiliteit en Openbare Werken (departement mobiliteit). Het openbaar onderzoek voor dit dossier is lopende en dus kunnen deze mensen nog bezwaar indienen. Deze bezwaren en alle adviezen worden dan nauwkeurig bekeken en op basis daarvan een beslissing genomen. De uiteindelijke beslissing zal begin juli te verwachten zijn’, geeft V éronique Fontaine nog mee.

Julien Borremans