Vlaams minister Lydia Peeters bezocht Zuid-Oost-Vlaanderen waaronder Brakel

Gouverneur Carina Van Cauter: "Een veilige en snelle ontsluiting van Zuid-Oost-Vlaanderen is cruciaal voor de toekomstige ontwikkeling van de regio."

Iets voor de middag was Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld)op werkbezoek   in Brakel ter hoogte van het Rond Plein.

Minister Peeters hoopt zo snel mogelijk te kunnen starten met de herinrichting van de gewestweg N48 tussen de Waalse grens en de N8 ( inclusief rotonde N8/N48)

De focus van de werken zal liggen op het aanleggen van veilige fietspaden op de rotonde en langs de N48. Verder komt er een volledig nieuw rioleringsstelsel   met bufferbekkens. Er is een totale investering voorzien van meer dan 13 miljoen euro. Minister Peeters investeert hierin liefst 8 miljoen euro.   Ook Aquafin, Farys en Brakel zelf investeren mee in dit project.

Lydia Peeters: “ Als Vlaams minister van Mobiliteit vind ik verkeersveiligheid prioritair. We zetten volop in op de veiligheid van de zwakke weggebruikers en van de bestuurders.”

Het blitzbezoek aan   Brakel was ondanks de felle regenbui niet onopgemerkt   voorbij gegaan met de aanwezigheid van premier Alexander De Croo, gouverneur Carina Van Cauter, minister van staat Herman De Croo, burgemeester Stefaan Devleeschouwer en schepenen  Sabine Hoeckman ( Openbare werken)  en Marleen Gyselinck.   Alexander De Croo   kwam per fiets naar de Brakelse rotonde.

In Ronse houdt men rekening met de impact op het milieu en het waardevolle landschap voor een rondweg – dossier N60

Binnen het project ‘Rond Ronse’ werd de afgelopen maanden een traject doorlopen om de impact van de mobiliteitsalternatieven op de waardevolle open ruimte van de Vlaamse
Ardennen in kaart te brengen. Uit de resultaten blijkt dat 3 mogelijke oplossingen niet langer worden meegenomen omdat ze een onaanvaardbare impact hebben op het Muziek- en
Hotondbos. De 12 overgebleven alternatieven worden nu verder onderzocht en verfijnd in dialoog met de omgeving. Begin 2022 hakt de Vlaamse regering de knoop door.
Vlaams minister Lydia Peeters: “Met Rond Ronse zoeken we naar een oplossing voor de mobiliteitsproblematiek in de streek. Maar het gaat om meer dan enkel mobiliteit: alles kadert binnen
het waardevolle landschap van de Vlaamse Ardennen waar natuur, landbouw en erfgoed onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ons uiteindelijk doel is het verhogen van de leefbaarheid en
verkeersveiligheid in de regio van Ronse.”
De afgelopen maanden werd druk gezocht naar een oplossing voor de huidige verkeersproblematiek: te veel zwaar verkeer in de binnenstad, slechte ontsluiting van de stad en onveilige verkeerssituaties. Belangrijk bij de beoordeling was dat er geen negatieve impact mag zijn op de waardevolle Natura
2000-gebieden zoals het Muziek- en Hotondbos. Drie alternatieven zijn nu bijkomend afgevallen: twee alternatieven langs het oosten van de stad Ronse, en het westelijke alternatief dat gebruik maakt van de Zandstraat.
Carina Van Cauter, Gouverneur Oost-Vlaanderen: “Een veilige en snelle ontsluiting van Zuid-Oost-Vlaanderen is cruciaal voor de toekomstige ontwikkeling van de regio. Als gouverneur is het mijn betrachting om samen met alle betrokken partners tot een gedragen alternatief te komen, dat snel
uitvoering kan krijgen.”
Minister van Staat Herman De Croo: “De noord-zuidverbinding tussen de E40 en de A8 over Oudenaarde en Ronse is kapitaal voor de correcte verdere uitbouw van de westelijke flank van de Vlaamse Ardennen, harmonisch met de   Pays des Collines. De unieke Vlaamse Ardennen, die ik “paardsgewijze” zo goed ken, moeten in hun unieke landschappen optimaal gerespecteerd worden en ik ben er vast van overtuigd dat de gekozen oplossing dat zal doen. Ik was omzeggens 52 jaar ononderbroken rechtstreeks verkozen parlementslid, sommige projecten van toen zijn aan het lukken.”

Wat zijn nu de volgende stappen?
Op 14 mei werd scopingnota 3 gepubliceerd waarin onder meer wordt teruggekoppeld over de inspraakreacties van de omwonenden en waarin de nog overgebleven mobiliteitsoplossingen in
beschreven staan. Dat is een belangrijke stap in het planproces voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse. Aanvullend op de voorgestelde oplossingen werden nog twee
nieuwe combinatiealternatieven opgenomen, in de westelijke bandbreedte. Dat wil zeggen dat deze oplossingen verschillende elementen bevatten die afzonderlijk redelijk werden bevonden in
scopingnota 2. Deze combinatiealternatieven zijn dus niet helemaal nieuw, maar zijn eerder een herinterpretatie van bestaande mobiliteitsvoorstellen. Daarnaast zijn ook de adviezen en    inspraakreacties verwerkt over de andere plandoelstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan, de realisatie van bosuitbreiding in de speciale beschermingszones en de inrichting van de open ruimte met het erfgoedlandschap. In een volgende stap in het project ‘Rond Ronse’ zal er verder verdiept worden, dit gebeurt
enerzijds aan de hand van enkele technische onderzoeken zoals het milieueffectenrapport (MER), het landbouweffectenrapport (LER) en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).
Daarnaast verdiepen we de voorliggende alternatieven door op een parallel spoor met ontwerpend onderzoek te starten. Voor dat ontwerpend onderzoek selecteren we enkele sleutelalternatieven.
Dat zijn oplossingen waarvan wij denken dat ze ook andere positieve gevolgen met zich mee kunnen brengen. Denk maar aan meer groene ruimte in het centrum van Ronse, veiligere fiets- en
voetpaden of meer plek voor nieuwe woonontwikkelingen. Het is de bedoeling om begin 2022 één of meerdere voorkeursalternatieven voor te leggen aan de Vlaamse Regering.

 

Naast Brakel en Ronse werden ook Oosterzele ( Gijzenzelestraat -N42), Herzele (   Schipstraat – N42)   en Deinze bezocht.