Groen verzet zich tegen overslag van 30 ton asbest en toenemende transporten van zwaar verkeer op Unalsite


Geraardsbergen. Donderdagmorgen heeft Groen Geraardsbergen een bezwaarschrift ingediend tegen de aanvraag tot verlenging van de omgevingsvergunning voor de firma Rubeco, die grond en puin verwerkt. Groen vindt het onverstandig dat dergelijk bedrijf zich kan vestigen in de buurt waar mensen wonen. Volgens Groen zijn de gezondheidsrisico’s die door het bedrijf zullen worden veroorzaakt niet min. Carl De Braeckeleer – gedelegeerd bestuurder van het adviesbureau Profex – wijst erop dat Rubeco zijn steentje bijdraagt aan de zo noodzakelijke circulaire economie en vraagt zich af waar we met ons afval heen moeten. Rubeco vraagt dan een nieuwe locatie. Volgens burgemeester Guido De Padt (Open Vld) zal de aanvrager moeten aantonen dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Groen vindt het onverstandig dat een bedrijf zich kan vestigen in de buurt waar mensen wonen. De nabijheid van bejaardenwoningen, een woonzorgcentrum en twee kinderdagverblijven maken de zaak nog maar erger. Niet alleen omwille van het lawaai en stof die heel wat overlast en hinder veroorzaken, maar ook de vraag tot het stockeren van 30 ton asbest. Ook het zwaar verkeer is een belastende factor.

Gezondheidsrisico’s
‘Hierbij moeten we er rekening mee houden dat de inwoners van de bejaardenflats van ‘de Maretak’ en van het woonzorgcentrum ‘de Populier’, alsook de gebruikers van kinderdagverblijven ‘de Zonnestraal’ en ‘Pierot’, ook blootgesteld worden aan gezondheidsrisico’s veroorzaakt door dit bedrijf. Bezwarend element hierbij is dat het hier gaat om risicogroepen, waaronder baby’s, peuters en bejaarden’, aldus Groen. Voor de partij vormt niet alleen de mogelijkheid tot overslag van asbest het probleem, maar moet er ook ruimte worden voorzien van 1.200 m³ grond van niet-gekende oorsprong, 450 ton niet-teerhoudend asfalt, 14.000 m³ inerte materialen en oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot een volume van 389 ton. Bovendien zijn er de toenemende transporten van zwaar verkeer in en rond het stadscentrum van Geraardsbergen.

Volgens Groen zijn de gezondheidsrisico’s die door het bedrijf zullen worden veroorzaakt niet min. ‘Asbest is een stof waar heel omzichtig moet mee omgesprongen worden. Rekening houdende met de veroordeling die het bedrijf recent heeft opgelopen, durven we eraan twijfelen dat het bedrijf het risico voldoende inschat.’
Volgens Groen veroorzaken de activiteiten van het bedrijf veel stof en lawaai. Bovendien, aldus Groen, werkt het bedrijf niet met vaste uurroosters, waardoor de buurt van ’s morgens tot ’s avonds – ook in het weekend – blootgesteld wordt aan bovenvermelde gezondheidsrisico’s.
Tot slot hypothekeert een verlenging van de omgevingsvergunning voor het bedrijf de toekomstige scenario’s voor de Unalsite, zoals dit zal worden besproken in de startnota afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.

Maatschappelijk noodzakelijke activiteiten
‘Rebuco is een bedrijf dat een belangrijk steentje bijdraagt aan de zo noodzakelijke circulaire economie. Reeds sinds 2002 krijgt afval van particulieren en bedrijven een tweede leven door recyclage. In 2002 werd de lopende milieuvergunning goedgekeurd voor 20 jaar en dus dringt nu de noodzakelijke hernieuwing van de milieuvergunning zich op. Geen uitbreiding zoals de actievoeders graag insinueren maar het verderzetten van de bestaande activiteiten.

Het bedrijf stelt momenteel 18 mensen te werk. De site waar het bedrijf zich bevindt is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan. Reeds sinds 1940 bevindt zich zware industrie op deze gronden. Bedrijven werden actief aangemoedigd om hun activiteiten daar te ontplooien.

Nu stellen dat deze zone moet teruggegeven worden aan de natuur is een nobel idee, maar geeft wel verregaande consequenties. Het bedrijf wil actief meewerken aan oplossingen, maar benadrukt wel dat momenteel de exploitatie gebeurt volgens alle geldende normen. Bewijs daarvan de recente bevestiging van de lopende vergunning door minister Zuhal Demir.

Reeds in 2013 werd actief meegewerkt aan een mogelijke herlokalisatie, maar een arrest van RvvB besliste toen anders. Nu 8 jaar later vraagt het bedrijf nog steeds naar rechtszekerheid en een geschikte plaats voor de maatschappelijk noodzakelijke activiteiten, want waar moeten we met ons afval heen?’ aldus Carl De Braeckeleer, gedelegeerd bestuurder van het adviesbureau Profex

Burgemeester De Padt
Volgens burgemeester Guido De Padt (Open Vld) zal de vergunningsaanvrager moeten aantonen dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. ‘Indien dit niet het geval is zal de provinciale overheid voorwaarden opleggen in de vooronderstelling dat er een vergunning zal worden verleend, wat nog niet vast staat.’ De stad Geraardsbergen bestudeert de bezwaren en zal daarna advies aan de provincie verstrekken. Voor de duidelijkheid, momenteel staat de Unalsite ingekleurd als industriezone.

Julien Borremans