©Sophie Richez - Stadhuis Ninove

Carine Coppens algemeen directeur van het lokaal bestuur Ninove

De Raad van State heeft geoordeeld dat mevrouw Carine Coppens met ingang van 25 februari 2018 van rechtswege is aangesteld als algemeen directeur (arresten nrs. 251.252, 251.253 en 251.254 van 9 juli 2021, betekend op 13 juli 2021). Het lokaal bestuur Ninove gedraagt zich naar deze zienswijze van de Raad van State. Mevrouw Carine Coppens is op 14 juli 2021 dan ook onmiddellijk uitgenodigd om haar taken van algemeen directeur op te nemen om de continuïteit, de goede werking van de diensten van het lokaal bestuur Ninove en de goede dienstverlening naar de bevolking te garanderen, en een gesprek daarover aan te gaan.

 De beheersovereenkomst tussen de stad Ninove en het OCMW Ninove werd in 2017 verbroken. Op basis van die beslissing werd er een selectieprocedure georganiseerd om een algemeen directeur aan te stellen, maar volgens de Raad van State was dat niet rechtsgeldig (net als de herneming ervan). Het gegeven dat de opzeggingsperiode van mevrouw Carine Coppens (toenmalig OCMW-secretaris, door het OCMW ter beschikking gesteld om ook de functie van stadssecretaris uit te oefenen) de datum van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur overschrijdt, heeft voor de Raad van State tot gevolg dat – ondanks de stopzetting van de terbeschikkingstelling – mevrouw Carine Coppens op dat ogenblik (25 februari 2018) nog beide functies van secretaris bekleedde, en van rechtswege algemeen directeur is.