Reactie Groen Oosterzele op beslissing Raad van State vernietiging GRUP N42 Zottegem-Wetteren.

Het GRUP ombouw N42 Zottegem-Wetteren werd vernietigd door de Raad van State. Het Vlaams
Agentschap voor Wegen en Verkeer moet dus zijn werk overdoen.

Dat de volledige N42 als één geheel moet worden beschouwd is daarbij primordiaal.

Groen Oosterzele pleit al gedurende de hele procedure voor een andere aanpak. Dat er maatregelen
moeten worden getroffen die de veiligheid bevorderen staat buiten kijf. Maar Groen vindt dat er
vooral moet ingezet worden op het welzijn van de inwoners van Oosterzele. Ook het beperken van
inname van open ruimte, zowel natuur als landbouwgronden, vinden wij erg belangrijk. Met dit
arrest van de Raad van State wordt Oosterzele voorlopig niet het brede, steriele banencomplex zoals
ontworpen door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Groen wil vooral vermijden dat de N42 een vrachtwagen-snelweg wordt. Niet alleen past dit niet in
een gemeente die landelijkheid hoog in het vaandel draagt, maar bovendien heeft Oosterzele hier
niets aan: voorbijrazende camions naar de hogerop gelegen havens en terug naar Frankrijk brengen
nergens meerwaarde voor de Oosterzelenaar, noch voor de lokale economie.

Prioritair moeten de fietsovergangen verholpen worden, en op de stroken die al tientallen jaren
onteigend zijn kunnen veilige fietsverbindingen komen. Zonder in megalomane plannen te
(her)vallen en enkel gebruik makend van de bestaande bedding kunnen kleine ingrepen reeds goede
resultaten opleveren, waardoor zowel doorstroming als veiligheid verbeteren.

Groen verwacht nu vooral dat alle partijen aan tafel gaan zitten en er, desnoods met de hulp van
een intendant, een oplossing gevonden wordt waar vele Oosterzelenaren zich kunnen in vinden.