Jens Rottiers: ‘Wie heeft de leiding in de GECORO? De voorzitter of de projectontwikkelaar?’

Geraardsbergen. Jens Rottiers – die voor Het Alternatief in de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) zetelt – legt in overleg met raadslid Stéphan Bourlau – een klacht neer bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen. ‘Het recidiverend gebrek aan respect en correct handelen van de secretaris van de GECORO’ ligt Jens Rottiers zwaar op de maag. Jens Rottiers verwijt de secretaris een gebrek aan ‘neutrale opstelling, het volledig handelen in het voordeel van de ontwikkelaar en het verhinderen van alle transparantie in het dossier.’

De documenten die met de agenda zouden moeten worden meegestuurd, worden volgens Jens Rottiers veel te laat bezorgd. ‘Het dossier over een project in de stad Geraardsbergen werd ons dezelfde dag van de vergadering bezorgd, terwijl dit tien dagen op voorhand moet worden verstuurd.’ Volgens Jens Rottiers is het de verantwoordelijkheid van de stad Geraardsbergen om ervoor te zorgen dat de voorbereidende stukken voor de vergadering op tijd worden afgeleverd.

‘Bij de vergadering van de GECORO in maart van dit jaar ging het van kwaad naar erger’, getuigt Jens Rottiers. ‘Deze keer konden de leden de nodige voorbereidende stukken helemaal niet verkrijgen.’ Volgens Rottiers gaat de secretaris van de GECORO haar boekje te buiten, des te meer omdat ze ontkent dat de nodige stukken om de vergadering voor te bereiden tien dagen op voorhand aan de leden moeten worden bezorgd. Jens Rottiers omschrijft dit als ‘een totaal ongepaste houding ten aanzien van de leden van de GECORO evenals voor de werking ervan’.

Gebrek aan respect
Rottiers verwijt de secretaris een gebrek aan ‘neutrale opstelling, het volledig handelen in het voordeel van de ontwikkelaar (van het betrokken dossier, nvdr) en het verhinderen van alle transparantie in het dossier.’ Zelfs na meermaals aandringen, zou de secretaris geweigerd hebben om de nodige stukken aan de vergadering te bezorgen. Volgens de secretaris zou het reglement niet verplichten om de voorbereidende stukken op voorhand aan de leden te bezorgen. ‘Een onlogische redenering’, vindt Jens Rottiers, ‘Het onophoudelijk strijden van de secretaris met onlogische, eigen interpretaties doet een zweem van partijdigheid ontstaan in het voordeel van de ontwikkelaar.’

Bovendien weigert de secretaris – aldus Jens Rottiers – om de bezwaren omtrent een project in de stad Geraardsbergen aan de GECORO te bezorgen. ‘Het is niet aan de GECORO om hierover uitspraken te doen. Dit behoort niet tot jullie bevoegdheid’, zou de secretaris hebben geschreven. Jens Rottiers benadrukt dat het behandelen van de bezwaarschriften wel degelijk tot de bevoegdheden van de GECORO behoren. Hij verwijst daarvoor naar artikel 9 van het huishoudelijk reglement. Ook artikel 10 is hieromtrent duidelijk: ‘Alle effectieve en plaatsvervangende leden hebben recht op inzage van alle stukken en documenten die verband houden met de bevoegdheid van de GECORO.’ Jens Rottiers vraagt zich af wie in de GECORO de leiding heeft: ‘de voorzitter of de projectontwikkelaar?’

Volgens Jens Rottiers stuurt de secretaris de agenda onvolledig door of worden de stukken de laatste dag bezorgd. ‘Soms worden de leden de stukken ontzegd.’ ‘Dit getuigt van weinig ernst en een gebrek aan respect voor de leden en de werking van de GECORO’, meent Jens Rottiers. ‘Bovendien gaat de secretaris klakkeloos op de vraag van de ontwikkelaar in om geen stukken digitaal door te sturen aan de leden van de GECORO.’ De betrokkenen worden volgens Rottiers uitgenodigd zonder dat de commissie er om vroeg.

We vroegen de algemeen directeur van de stad Geraardsbergen en de voorzitter van de GECORO om een reactie, maar ze gaven niet thuis.

Julien Borremans

Voor meer info over de GECORO: https://www.geraardsbergen.be/product/113/gemeentelijke-commissie-voor-ruimtelijke-ordening-gecoro