Melle en Merelbeke keuren fusie principieel goed: “Meer mensen, meer middelen en meer mogelijkheden”

Groenen uit Melle en Merelbeke steunen de fusie van de beide gemeenten

Melle en Merelbeke zetten de eerste stappen naar een fusie. Tijdens een bijzondere gemeenteraad besloten beide besturen om de principiële beslissing goed te keuren. In december volgt nog een tweede gemeenteraad om een definitieve beslissing te maken. In dat geval kunnen de gemeentes hun krachten bundelen om vanaf 1 januari 2025 als één gemeente verder te gaan. “De uitdagingen voor lokale besturen worden steeds groter. Samen hebben we meer mensen, meer middelen en meer mogelijkheden.”

Op donderdag 14 september keurden de gemeenteraden van Melle en Merelbeke de principiële beslissing om te fuseren goed. Nu volgt een intensief traject waarin beide gemeentes overleg plegen, voorbereidingen treffen en hun personeel en inwoners informeren over de volgende stappen. Ten laatste op 31 december moeten Melle en Merelbeke hun definitieve besluit doorgeven aan de Vlaamse Regering.

Dienstverlening dicht bij de burger
De nieuwe fusiegemeente zal 37.000 inwoners tellen en de besturen maken zich sterk dat ook in een grotere fusiegemeente de dienstverlening dicht bij de burger zal staan.

“De krachten bundelen biedt kansen. Zo kunnen we onze expertise delen en de beste praktijken op elkaar afstemmen. Vervolgens kunnen we goedkoper, toegankelijker en professioneler werken. Met als grote voordeel een groter en verbeterd aanbod naar de burger”, klinkt het eensgezind.

Beide besturen benadrukken dat het gaat om een gemeenschappelijk verhaal en ambities. “Groter worden om klein te blijven. Niet alles mag centraliseren. Zo zijn veel inwoners nog bij naam gekend, dat willen we zo houden.”

Belastingverlaging
Onderzoeksbureau EY bracht eerder de voor- en nadelen van een fusie in kaart en de meerwaarde voor Melle en Merelbeke is duidelijk.  De schuldovername van ruim 18 miljoen is daar zeker één van. Een belastingverlaging zit dan ook in de pijplijn. Daarnaast bleek uit de bevraging en de participatiemomenten bij inwoners en medewerkers dat er in beide gemeentes weinig weerstand is.

Hoe gaat het nu verder?
De basis voor een fusie zit goed. De besturen gaan nu op zoek naar een extern advies- en communicatiebureau om zich verder te laten begeleiden. Op die manier willen ze het fusietraject op de best mogelijke manier communiceren naar hun inwoners.

Inspraak over de naam
Naar de nieuwe naam blijft het evenwel gissen. “De persoon die de domeinnaam Mellebeke heeft geregistreerd, moeten we helaas teleurstellen. Dat zal het niet worden. We gaan op zoek naar een naam die de identiteit van beide gemeentes weerspiegelt.” Hoe de zoektocht naar een nieuwe naam zal verlopen, weten de besturen nog niet. Dat traject wordt nu volop uitgewerkt.

Groenen uit Melle en Merelbeke steunen de fusie van de beide gemeenten. De verbetering van de dienstverlening aan de burgers staat centraal.

Groen Melle en Groen Merelbeke zullen vanavond op de extra gemeenteraad de principiële beslissing om de gemeenten Melle en Merelbeke te fuseren, goedkeuren.

Fractieleiders Stefaan Van Hecke (Groen Merelbeke) en Kathleen Snyers (Groen Melle) benadrukken in hun tussenkomst dat een fusie staat voor een beter bestuur en een betere dienstverlening, voor alle inwoners van de nieuwe gemeente. Met een fusie kan en moet die dienstverlening verbeteren voor iedereen.

“Door een fusie zal de fusiegemeente ook sterker gewapend zijn tegen de grote uitdagingen waarmee de gemeenten steeds meer worden geconfronteerd. We anticiperen op die manier ook op mogelijke verplichte fusies die er in de toekomst kunnen komen”, licht Van Hecke toe.

Respect voor wie de verandering moet ondergaan.

Groen vraagt respect voor wie de verandering moet ondergaan. “Het personeel zal met een grondige reorganisatie worden geconfronteerd. Dat kan leiden tot weerstand, dus daar moet de nodige aandacht voor zijn. Ook de inwoners hebben heel wat vragen en bezorgdheden. Voor Groen is het belangrijk dat de eigenheid van de gemeenten en dorpskernen bewaard blijft”, voegt Kathleen Snyers toe.

Een fusie mag voor de Groenen niet leiden tot een grotere afstand met de inwoners. Daarom wil  Groen meer aandacht voor decentrale dienstverlening. Stefaan van Hecke: “Het voorzien van een dienstencentrum en één of meerdere antennes in de nieuwe fusiegemeente is voor Groen essentieel. Het is belangrijk dat mensen voor eenvoudige zaken zoals een nieuwe identiteitskaart, het aanvragen van een reispas of afhalen van een rijbewijs, maar ook voor allerlei informatie op een relatief korte afstand kunnen geholpen worden”.

Betere bescherming natuur en open ruimte

Voor Groen biedt een fusie ook interessante opportuniteiten. “Groen wil een sterk beleid om de open ruimte en de natuur in de fusiegemeente beter te beschermen en om een gezamenlijk visie hierrond te ontwikkelen. Als fusiegemeente zullen we ook zwaarder kunnen wegen in de vervoersregio om het openbaar vervoer te verbeteren in onze nieuwe gemeente”, stelt Snyers.

Tegemoetkoming bij straatnaamwijziging

Er zullen nog heel wat praktische zaken opduiken, zoals bijvoorbeeld de wijziging van dubbele straatnamen. “Groen pleit ervoor om een objectieve methode te hanteren om te bepalen welke van de twee straatnamen zal veranderen. Groen stelt ook voor om een tegemoetkoming te voorzien voor wie van straatnaam moet wijzigen”, lichten Snyers en Van Hecke toe.

Groen ziet het als volgt:

  • De gemeente organiseert een aanspreekpunt/loket (digitaal, maar zeker ook fysiek) waar de betrokken inwoners terecht kunnen voor alle nuttige info;
  • De gemeente voorziet in een forfaitaire bijdrage aan de betrokken gezinnen, zelfstandigen, bedrijven … als tegemoetkoming voor de administratieve rompslomp en kosten: 25 euro per gezin, 250 euro voor een eenmanszaak en 1000 euro voor een vennootschap;
  • Wie in een straat woont die van naam moet veranderen, wordt zeker ook betrokken bij de keuze van een nieuwe naam. De gemeente organiseert die participatie op een professionele en betrokken manier.

Inwoners betrekken bij de naam van de fusiegemeente

Groen vindt het belangrijk dat ook de bevolking suggesties en voorstellen kan doen voor de naam van de nieuwe fusiegemeente. Het zou goed zijn als die naam ook logisch is en geschiedkundig, geografisch of cultureel steek zou houden, maar uiteraard zal de definitieve beslissing door de beide gemeenteraden genomen worden.

Groen steunt de principiële beslissing tot fusie, een belangrijk moment in de geschiedenis van de gemeenten Melle en Merelbeke.