Fusie PZ Brakel & PZ Vlaamse Ardennen

Op vrijdag 1 december bereikten de politiecolleges van de politiezone Brakel en Vlaamse Ardennen een akkoord over de fusie. Vanaf 1 januari 2025 moet de nieuwe politiezone een feit zijn.

Het fusieverhaal & De Ronde van Vlaanderen

“Het fusietraject kunnen we vergelijken met het rijden van de Ronde van Vlaanderen: een mooie koers die ettelijke uren duurt en waarbij nog enkele serieuze kuitenbijters moeten overwonnen worden vooraleer de finish bereikt wordt” zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege van de politiezone Vlaamse Ardennen, Marnic De Meulemeester. Begin 2020 startten de informele aftoetsingsgesprekken tussen de PZ Brakel en Vlaamse Ardennen. Enige tijd later wordt ook de PZ Ronse uitgenodigd om rond de tafel te komen zitten.

“Om na te gaan of de fusie een goed idee was, keurden de raden van de 3 zones in december 2020 een haalbaarheidsstudie goed” geeft Stefaan Devleeschouwer, burgemeester van Brakel en voorzitter politiecollege PZ Brakel mee. De studie werd na de uitbesteding van een overheidsopdracht toegewezen aan IDEA Consult en UGent (prof. dr. Jelle Janssens).

Op 29 maart 2022 werden de conclusies neergelegd. De belangrijkste conclusie was te vatten in 1 zin volgens korpschef van de PZ Vlaamse Ardennen Joost Duhamel: “de studie toonde aan dat de bestuurskracht zou versterkt worden en er werd aanbevolen om een fusietraject te starten met 3 zones. Hierdoor zou een antwoord kunnen geboden worden op allerhande uitdagingen waarmee de politie geconfronteerd wordt”.

 

Deblokkage door de Provinciegouverneur, Carina Van Cauter

Na het neerleggen van de conclusies door IDEA Consult en Prof. dr. Jelle Janssens werd een 2e studie uitgevoerd waarbij een nadere blik geworpen werd op het vastgoed en er een financiële analyse in verweven werd. Nadat de eindconclusie werd voorgelegd raken de gesprekken in het slob.

De fusiegesprekken geraken terug in een stroomversnelling wanneer Provinciegouverneur Carina Van Cauter en haar beleidsmensen de gesprekken in handen nemen. Nieuwe studies worden gemaakt, gevolgd door talrijke gesprekken. Eind oktober 2023 stond men op een haar na van een akkoord tussen de 3 politiezones. Het akkoord moest worden voorgelegd aan alle (politie)colleges voor goedkeuring, maar het college van de PZ Ronse had bezwaren. De onderhandelingen bleven lopen onder andere onder het toezicht van de provinciegouverneur en haar diensten, maar uiteindelijk haakte politiezone Ronse af. De gesprekken tussen PZ Brakel en PZ Vlaamse Ardennen werden verdergezet en bereikten een finaal akkoord op 1 december 2023. Volgens CP John Pieteraerens, waarnemend korpschef van de PZ Brakel, waren de laatste weken enorm intensief, maar leverden deze gelukkig iets op.

 

‘Het 1 december-akkoord’

Volgens Stefaan Devleeschouwer werd er na het afhaken van de PZ Ronse toch gekozen om een fusie aan te gaan tussen Brakel en de Vlaamse Ardennen met als doel een robuustere organisatie te realiseren waarin enerzijds de medewerkers zich voldoende ondersteund voelen en  anderzijds waar een betere dienstverlening gerealiseerd wordt voor de burgers die gebaseerd is op betrokkenheid, deskundigheid en professionaliteit.

Zijn collega-voorzitter Marnic De Meulemeester vult hem aan. De maatschappij is zeer volatiel geworden en veel complexer. Dit vereist van de politiemensen een zeer grote flexibiliteit en grote kennis. Dit is niet langer houdbaar voor de 2 korpsen. Politiemensen moeten zich kunnen specialiseren in b.v. cybercrime, complexe financiële dossiers, … om tot een beter resultaat te kunnen komen en burgers gerichter te kunnen helpen. Een robuustere organisatie kan gemakkelijker omgaan met incidenten. Per politiegebouw blijft er wel een sterke lokale verankering: de interventiediensten, het onthaal en de wijkwerking blijft gehuisvest in zowel Oudenaarde als Brakel. De fusie zal niet onmiddellijk resulteren in meer politie op straat, maar wel een betere politie.

De korpschefs zien ook voordelen in de schaalvergroting van de twee zones op intern vlak. Als werkgever kunnen we een aantrekkelijke werkgever worden in de competitieve arbeidsmarkt gezien de personeelsleden meer ruimte krijgen tot het volgen van opleidingen, ze zich meer kunnen specialiseren en we hen als werkgever beter kunnen ondersteunen.  Ondersteunende diensten zoals de logistieke dienst, de personeelsdienst, het gerechtelijke bureau, … zullen gecentraliseerd worden waardoor ook zij zich zullen kunnen specialiseren en een kwalitatievere ondersteuning kunnen bieden aan de collega’s. Bij b.v. verschillende ziektes van collega’s zal men ook beter tegen een stootje kunnen omdat er meer marge is.

 

Hoe moet het nu verder?

De volgende stap is het principeakkoord laten goedkeuren door de beide politieraden in december 2023 zodat een aanvraag tot vrijwillige fusie naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Minister van Justitie kan gericht worden.

Het is zaak om oog te blijven hebben voor de medewerkers die vrijdag ingelicht werden tijdens een infosessie. Een fusie roept bij iedereen vragen en ongerustheid op, zegt HCP Frederik Delmotte  (toekomstig korpschef van de PZ Brakel). Daarom zal er de komende weken en maanden intensief overleg gepleegd worden met de vakorganisaties om een sociaal plan uit te werken en zal er veelvuldig en transparant moeten gecommuniceerd worden met het personeel.

Werkgroepen worden opgericht om de processen op elkaar af te stemmen en er moet beslist worden welke diensten waar zullen gehuisvest worden.

En last but not least moet ook het financiële plaatje onder controle gehouden worden.

2024 wordt een uitdagend jaar voor de PZ Brakel en PZ Vlaamse Ardennen.

 

Bedanking

Bijna 4 jaar alles geven was geen gemakkelijke opgave, daarom willen de voorzitters een aantal mensen in de bloemetjes zetten: alle burgemeesters van de PZ Brakel en Vlaamse Ardennen om te blijven geloven in het verhaal, de colleges van Burgemeester en Schepenen en politieraadsleden voor het ondersteunen van de fusiegedachte, de Provinciegouverneur Carina Van Cauter en haar diensten om de gesprekken uit het slob te trekken en een nieuwe schwung te geven, de korpschef Vlaamse Ardennen, 1HCP Joost Duhamel, de waarnemend korpschef PZ Brakel, CP John Pieteraerens en de toekomstig korpschef PZ Brakel HCP Frederik Delmotte voor hun vastberaden houding en om achter de schermen telkens te blijven verder werken aan het fusieverhaal. En last but not least: de personeelsleden voor hun geduld want ook voor hen waren het 4 lange jaren met veel onzekerheid.