Boerenleed of boerenbedrog?

Natuurpunt reageert op beschuldigingen

Is Natuurpunt de grote schuldige van de zorgen en problemen van de landbouwsector zoals hier en daar geopperd wordt? De boeren vinden dat zowat iedereen schuld heeft aan hun zorgen en wijzen dus ook naar Natuurpunt. Dat ze daarbij geholpen worden door Sammy Mahdi en CD&V helpt niet echt om de gemoederen onder de boeren te bedaren. Een analyse.

En welke rol speelt de Boerenbond bij de zorgen van de landbouwer? Grotere stallen, grotere veestapels, duurdere machines en duurdere leningen en dus dure afbetalingen. En daarom  is de landbouwer de pineut en speelbal in handen van de Boerenbond.

Dat jonge boeren zich tot over hun oren in de schulden steken om dan te moeten horen dat ze er vroeg of laat zullen moeten mee ophouden, is uiteraard zwaar om te horen en mee te leven.

En dan is er ook nog het stikstofdecreet. Door het teveel aan ammoniak en stikstofoxiden komt er teveel stikstof in de natuur terecht en heeft de Vlaamse overheid maatregelen getroffen het de hoeveelheid stikstof in de natuur te verminderen tegen 2030.

En verder maakte de Vlaamse regering ondertussen beloftes voor een soepeler mestbeleid terwijl de waterkwaliteit verder achteruitgaat. Het huidige mestactieplan is ontoereikend om de milieudoelstellingen te halen. Er wordt met andere woorden nog steeds te veel bemest.

Maar of Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij etc (tussen haakjes, overheidsinstellingen) daarvoor de boeman moet toegespeeld worden is een andere zaak.

Zo sprak ik met Diemer Vercayie, beleidsmedewerker Natuurpunt. Hij geeft mij het onderstaande mee en vertolkt het standpunt van Natuurpunt (Natuurpunt  zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen).

“In plaats van de problemen van boeren ten gronde aan te pakken, wijst CD&V onterecht de natuursector als schuldige aan. Bij monde van voorzitter Sammy Mahdi doet de partij  een reeks hallucinante voorstellen om milieu- en natuurherstel stokken in de wielen te steken. Maatregelen die niets zullen veranderen aan de problemen van de boer, en bovendien ten koste gaan van de gezondheid van iedereen. Puur boerenbedrog dus”, antwoordt hij gevat en gedreven.

En zo gaat hij verder :

Terecht protest

De redenen voor de boerenprotesten in heel Europa lijken op het eerste zicht uiteenlopend: van vrijhandelsakkoorden (Mercosur) en import van goedkoop vlees en graan uit Oekraïne tot inflatie en minder korting op diesel. In Vlaanderen is er protest tegen de administratieve last, het stikstofakkoord, de rol van supermarkten en opgelegde investeringen. Maar de rode draad in alle protesten is het moeilijke bestaan: ze krijgen te weinig betaald voor hun producten en de moeite die erin kruipt.

Reactie CD&V

Hoe reageert CD&V op die noodkreet van de individuele boer? De partij, die sinds 2004 onafgebroken de Vlaamse minister van landbouw levert en het landbouwbeleid uitzet, wijst de verantwoordelijkheid af en steekt de schuld op de investeringen in natuurherstel. “Er zou geen belastinggeld meer mogen gaan naar de aankoop van landbouwgrond voor natuurherstel. Ook niet door Natuur en Bos of door de Vlaamse Landmaatschappij.” Naast deze publieke eis dropt de CD&V voorstellen in de Vlaamse regering om de vervuilingsnormen te versoepelen: ze wil bemesting in het Vlaams ecologisch netwerk terug toestaan, schending van de milieumaatregelen door de vingers kijken en de Europees beschermde natuurgebieden wil ze laten herzien. Dinsdag heeft de Europese volkspartij, waar CD&V toe behoort, via  commissievoorzitter Ursula von der Leyen een streep getrokken door de pesticidenreductiewet die het gebruik van pesticiden tegen 2030 moest halveren. Van een vergiftigd geschenk gesproken.

Boerenbedrog

Het zijn stuk voor stuk hallucinante voorstellen die structureel niets zullen veranderen aan het inkomen van de boer. Integendeel, ze hypothekeren de toekomst en de gezondheid van boer en burger nog meer. De oppervlakte in gebruik voor landbouw blijft in Vlaanderen al jaren ongeveer gelijk. De broodnodige natuurherstelprojecten nemen geen noemenswaardige hap uit het landbouwareaal. De milieumaatregelen om mest- en pesticidengebruik in te perken zijn na jaren van stilstand dringend nodig. Natuur- en milieuherstel zorgt voor een levende bodem, bescherming tegen droogte en overstromingen, drinkbaar water en een bruisende biodiversiteit. Allemaal zaken waar iedereen, maar zeker ook de boeren, nood aan hebben.

Boer én natuur

Als het water de boer aan de lippen staat, is het logisch dat hij protesteert tegen de maatregel die hem verbiedt om een strook van enkele meters naast elke waterloop te gebruiken. Maar als hij wel een eerlijke vergoeding voor zijn producten krijgt, welke boer heeft dan iets tegen propere beken? Welke boer is dan tegen een verbod om pesticiden te sproeien in de buurt van scholen? Welke boer is dan tegen een land vol leven dat de productie verhoogt, tegen een bodem die vocht vlot doorlaat bij hevige regenval en langer vasthoudt in periodes van droogte?

“Neem de boeren serieus, neem ons aller gezondheid serieus. Werk een toekomstvisie en stappenplan uit voor duurzame landbouw in Vlaanderen. Een landbouw binnen de draagkracht van het milieu en waarin de boer een eerlijke vergoeding voor zijn producten en diensten krijgt. Boeren, burgers en natuur verdienen beter dan afleidingsmanoeuvres”, aldus een gemotiveerde Vercayie.

Het standpunt van Natuurpunt is duidelijk en geeft aan dat de standpunten tussen beide partijen ver uit elkaar liggen, terwijl overleg oplossingen zou kunnen opleveren. Het is duidelijk dat niet in elke omstandigheid de twee partijen, boeren en natuurverenigingen, op voet van oorlog leven en samen oplossingen kunnen vinden.

Wordt zeker vervolgd.