Masterplan Zwalm ruimtelijke visie werd goedgekeurd met wisselmeerderheid in gemeenteraad

Chaos binnen de Zwalmse Open Vld en de socialisten

Gisteren werd het eindrapport “Masterplan Zwalm” goedgekeurd op de gemeenteraad . Insiders voorspelden vooraf dat dit plan niet goedgekeurd ging geraken maar dit was dan zonder de Open Vld’er Jozef Van Den Bulcke gerekend die het plan gewoon mee goedkeurde. Na het debat zegt Tom Aelbrecht als voorzitter van de gemeenteraad dat hij zijn stemgedrag wil toelichten, dat hij het punt niet gaat goedkeuren. Volgens hem bestaat er gevaar dat het niet sociaal genoeg is, dat wonen in Zwalm voor sommigen te duur zal worden. Bruno countert onmiddellijk, sociaal staat ingeschreven in het plan, dat moet trouwens ook van Vlaanderen. Ook de twee Vooruit-leden, Patrick en Emmy, schudden heftig van neen. Tom wil een amendement indienen waarbij de Gemeenteraad het college opdraagt om dit te onderzoeken. Eigenlijk is het duidelijk: hij wil zijn nieuwe politieke familie ter wille zijn.
Hierop steekt Jozef Vandenbulcke zijn hand op en zegt dat ook hij zijn stemgedrag in deze zal toelichten. Hij wijst Tom erop dat hij zijn belofte om trouw te blijven aan de meerderheid tot het einde van de legislatuur NIET houdt én dat hij wel voor zal stemmen omdat hij het persoonlijk wel een goed plan vindt en dat er al veel tijd en geld is in geïnvesteerd. Consternatie bij de Open Vld .

De echte socialiste Emmy Herregodts weerlegde  dit en wees erop dat dit plan wel sociale accenten bevat. Dit stemgedrag wijst er nog eens op dat er problemen rijzen binnen de Zwalmse Open Vld fractie. Nadat de deur werd dichtgeslagen door Pascale Adriaens lijkt nu ook de trouwe Open Vld soldaat Jozef Van Den Bulcke de confrontatie aan te gaan met wat er zich binnen de partij allemaal afspeelt!

Het masterplan draait erom dat de landelijkheid van Zwalm behouden blijft – beeldvorming en dat werd lang ingeleid door schepen Francia Neirinck (VoorZwalm)  : “De gemeenteraad besliste in zitting van 18 november 2021 goedkeuring te verlenen aan de lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht “Masterplan Zwalm, een
duurzaam toekomsttraject voor de open ruimte en de 12 dorpen, beleidskader ruimtelijke
kwaliteit en beeldregie”. De gemeente Zwalm wenst een masterplan met een ruimtelijke
visie uit te tekenen voor haar open ruimte en de 12 dorpen. Het verbeteren en het borgen
van de ruimtelijke kernkwaliteiten en het versterken van de eigenheid van de open ruimte en
de dorpen staan centraal in de onderzoeksopdracht. De gemeente Zwalm ambieert met
deze onderzoeksopdracht een transparant en samenhangend lokaal ruimtelijk beleid te
ondersteunen met een inzet op de verbetering en eenheid en eigenheid, functionele en
visuele attractiviteit en levendigheid van de verschillende kernen ingebed in een duurzame
en goed functionerende open ruimte. Met de opmaak van een masterplan wil de gemeente
beschikken over een helder, integraal beleidskader en handvaten voor beeldregie om
nieuwe ontwikkelingen, behoeftes en bouwopgaves eenduidig te sturen op eenheid,
samenhang en ruimtelijke kwaliteit. Het masterplan moet sturende concepten, open
modellen, concrete inrichtingsschetsen en handreikingen aanbrengen. Daarnaast wil de
gemeente Zwalm een operationeel beoordelingselement in handen hebben om nieuwe
bouwopgaven en ontwikkelingen of vergunningsaanvragen te beoordelen. Er werd door de
gemeenteraad voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking na een marktverkenning via “de oproep aan
geïnteresseerden in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester”.
Het opzet van de onderzoeksopdracht werd toegelicht in de GECORO van 13 juli 2021. De
GECORO steunde de samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester, een meerwaarde, en
apprecieerde de gegeven vroege betrokkenheid bij deze onderzoeksopdracht en was
nieuwsgierig naar het vervolg.
Het college van burgemeester en schepenen besliste vervolgens in zitting van 16 juni 2022
deze opdracht toe te wijzen aan Blauwdruk Stedenbouw bvba.
Het koesteren van het landelijk karakter en het betekenisvol inzetten van de open ruimte in
de toekomstige ontwikkeling van Zwalm zijn duidelijk geformuleerde uitgangspunten van de
gemeente. Het kwalitatief bouwen aan het landelijke karakter van Zwalm staat echter in
zowat de hele gemeente op gespannen voet met de bouwmogelijkheden. Enkel de
beschermde dorpsgezichten bieden de gemeente op vandaag enige houvast om de
landelijke identiteit te bewaken. Het voorliggend eindrapport wil de gemeente meer
ondersteuning bieden bij het beoordelen van toekomstige bouwinitiatieven, maar in de
eerste plaats ook en vooral de regisseursrol terug in handen van de gemeente leggen, zodat
deze sturend kan zijn.
Waaruit bestaat voorliggend eindrapport? Vooreerst is onderzocht wat de woonbehoefte
concreet inhoudt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Vervolgens werden bestaande statuten
(klimaatopgaves, beschermingen, inventarissen, …) helder in kaart gebracht en aangevuld
om de ambities zoals:
1) een veerkrachtig waterrijk landschap;
2) beeldkwaliteit en beleving van het landschap;
3) een goed toegankelijk en interessant landschap;
4) Zwalmse dorpen ‘herdorpen’;
5) de gemeente in regierol;
en opgaves in de bebouwde en open ruimte steeds als onderlegger voor toekomstige
ontwikkelingen te kunnen hanteren. Hieraan gekoppeld reikt het rapport enkele
basisrichtlijnen aan, gestoeld op de ontrafelende kwaliteiten in het Zwalmse dorp en haar
omgeving, die de gemeente kunnen helpen om haar identiteit door te vertalen bij
bouwinitiatieven. Dit geheel zit vervat in het rapport, met als subdelen deel ‘1a – Analyse’ en
deel ‘1b – Ambities en richtlijnen’.
Het eindrapport speelt zo in op de strategische visie van het BRV (Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen) waarin gesteld wordt dat we actie dienen te voeren rond 3 pijlers: de schaarse
open ruimte in Vlaanderen vrijwaren, het rendement van het bestaande ruimtegebruik
verhogen en nieuwe kwalitatieve open ruimte creëren. De opgave die we in het rapport
voorstellen, is met andere woorden een doorvertaling van deze doelstellingen naar het
lokale schaalniveau van Zwalm, aan de hand van ontwerpend onderzoek. Het maakt dit
onderzoek uiterst relevant en stoelt op goede ruimtelijke ordeningsprincipes. Het vormt de
basis om verschillende onderdelen naar het gepaste juridische kader te vertalen, zodat de
gemeente van een reactieve rol naar een regierol kan evolueren.
Van bij de start tot heden werd op regelmatige basis middels overlegmomenten en
workshops teruggekoppeld met het college van burgemeester en schepenen en de
GECORO. Naar aanleiding van de stap naar het nu ter goedkeuring voorgelegd eindrapport
werd op 26 februari 2024 door de GECORO een definitief unaniem advies verleend
bestaande uit een algemene appreciatie, specifieke opmerkingen en aanvullingen. Het
college van burgemeester en schepenen nam hiervan kennis en voorzag op dit GECORO-
advies in een positieve standpuntbepaling. De ontwerper werd hiervan in kennis gesteld en
deed aanpassingen tot het eindrapport dat nu wordt voorgelegd.
Het eindrapport “Masterplan Zwalm” zal een sturend beleidsplan zijn voor de bebouwde en
onbebouwde ruimte van de gemeente. Het zal als een handboek worden gehanteerd en
duidelijkheid stellen bij het opnemen, regisseren, sturen en adviseren van ruimtelijke
vraagstukken en projecten binnen de gemeente. Het bepaalt de rol van de gemeente in de
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Het eindrapport is in eerste instantie bedoelt als
informerend en inspirerend document. Samen met de aanvrager zal op zoek worden
gegaan naar de beste opties voor een bepaalde plek, met respect voor het landschap, de
omgeving en zijn context. Daarnaast zal het rapport een domein overschrijdend
toetsingsinstrument zijn om toekomstige projecten te kaderen. Het eindrapport “Masterplan
Zwalm” vertaalt de principes van goede ruimtelijke ordening naar de unieke situatie van
Zwalm, met als doel onze landelijke charme en leefbaarheid te waarborgen voor ons, maar
ook voor onze volgende generaties.”

De Zwalmse Open Vld stemde tegen en vreest dat bouwen zeer duur gaat worden. ( perscommuniqué)

Matthijs Verschraegen: “Na een voorbereidende studie van ruim twee jaar, en zonder enige vorm van inspraak van de
bevolking, keurde de Zwalmse gemeenteraad in zitting van donderdagavond 30 mei, door
middel van een wisselmeerderheid, het fel gecontesteerde “beeldkwaliteitsplan” goed. Het
plan legt de na te streven vormgeving, het materiaalgebruik, de inplantingsregels, enzovoort
vast voor de Zwalmse gebouwen en de publieke ruimte. De bundel, waar niemand vragende
partij voor was, heeft een prijskaartje van maar liefst 129.000,00 euro. De Open Vld-fractie
stemde tegen het plan, omdat het op vele vlakken niet eens toekomstgericht is.
Het beeldkwaliteitsplan voldoet immers niet aan de klimaatdoelstellingen met betrekking tot
de Europese “Green Deal” noch aan de betreffende Vlaamse decreten. En hoe kunnen
kersverse huiseigenaars voldoen aan de strenge Vlaamse renovatieplicht wanneer dit door
het lokale beleidskader bemoeilijkt en zelfs onmogelijk gemaakt wordt? Zo wil dit plan
gevelcrepie mijden uit het Zwalmse straatbeeld terwijl dit net een goedkope en vaak efficiënte
manier is om de opgelegde normen te behalen. Verder worden ook platte daken geweerd en
dit nu groendaken en zonnepanelen op platte daken cruciaal zijn om onze
energiedoelstellingen te behalen. En zo zijn er tal van voorbeelden binnen de studie aan te
halen die belemmerend en contraproductief werken.
Bovendien zal deze radicaal-groen visie ondernemers ontmoedigen en beknotten om nieuwe
projecten op te starten en initiatieven te nemen. Op middellange termijn zullen de
huizenprijzen binnen de Zwalmse woningmarkt, die nu al onder druk staat, alleen maar
stijgen. Hoe kunnen onze kinderen zich ooit nog een betaalbare woning in Zwalm
veroorloven?
We hoorden de afgelopen jaren een steeds luider wordend gemor over het
vergunningenbeleid van het huidige Zwalmse schepencollege. Met dit plan wordt de poort
helemaal opengezet voor willekeur. Met dank aan een – klaarblijkelijk groen – bestuur, dat de
peperdure maar onzinnige projecten opstapelt zonder de werkelijke uitdagingen van morgen
onder ogen te zien.
Open Vld Samen Sterk! pleit verder voor duidelijke en transparante normen bij het afleveren
van omgevingsvergunningen en een zinnig en realistisch beleid dienaangaande. Willekeur en
ad hoc-beleid dienen te allen tijde worden geweerd.”

Bruno Tuybens wees er tijdens de raad nog op dat de huizenprijzen inderdaad de  hoogte ingaan en daar heb ik geen vat op aldus de Zwalmse burgemeester – Vraag  en aanbod zeker!

Het leek   wel  chaos van de bovenste plank – Wisselmeerderheid tegen wisselmeerderheid dus gisteravond
Onenigheid binnen de twee grootste politieke fracties in Zwalm….
Je kan alles beluisteren op: https://www.youtube.com/watch?v=mT8XNBqeuuI&t=2292s.

 

Zwalm wil zijn landelijkheid behouden – vb Dikkele