Sint-Lievens-Houtem: Gemeenteraad vergadert met 32 agendapunten

sint-lievens-houtem 1.jpeg
Sint-Lievens-Houten, 01/06/2017 – Het al vandaag een zeer drukke dag worden voor de gemeenteraadsleden. Er staat maar liefst 32 punten op de agenda. Reporter HDK vat het samen.

Zoals steeds wordt  het verslag van de voorgaande vergadering goedgekeurd.  Verder wordt een intergemeentelijke samenwerking met VVSG vzw besproken en een vertegenwoordiger aangeduid.

Als derde agendapunt worden vertegenwoordigers Algemene vergadering voor gemeentelijke Holding NV in vereffening, aangeduid.

Het vierde agendapunt gaat over Openbare werken, met name het ter beschikking stellen van grond Hoeksken-Paardemarkt , eigendom van Solva met de bedoeling om een publieke parking in te richten, tijdens de  renovatiewerken Marktplein.
Deskundigen stedenbouw en milieu worden aangeduid als omgevingsambtenaren in punt 5.

Als punt zes wordt een princiepsbeslissing genomen inzake aankoop van een onroerend goed (wegens openbaar nut) Het gaat om een stuk grond Eiland 28 .
Ook in  Wiitinck 34 zal een stuk grond worden aangekocht (een ontwerp akte van gratis grondafstand)
In Zonnegem Steenbergstraat (verkaveling 16) wil de gemeente een aankoop doen van een onroerend goed om reden van Openbaar nut

De gemeenteraad wil de statutenwijziging goedkeuren IMEWO ( er zijn drie opties die besproken worden)
Als tiende agendapunt wil de gemeente de agenda goedkeuren van TMVW en zijn vertegenwoordigers aanduiden voor de Algemene vergadering.
Ook in punt 11 worden effectieve leden aangeduid voor de buitengewone Algemene vergadering TMVW.
Voor de jaarvergadering IMVW worden agenda en vertegenwoordigers aangeduid. De agenda van SOLVA en vertegenwoordigers voor de Algemene vergadering worden goedgekeurd.
Er worden kandidaten voorgedragen voor de dienstverlenende vereniging TMVS /FARYS.
De gemeente wil het belastingreglement van openbaar domein markten en foren aanpassen (vanaf 1 januari 2017)
Ook wil de gemeente het subsidiereglement aanpassen aangaand  sportinfrastructuur.
De jaarrekening en verslag dienen goedgekeurd te worden van de Interlokale vereniging Regiosportdienst 2016.
De gemeente wil een  aanpassing goedgekeurden Interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid -Oost Vlaanderen (goedkeuren convenant tussen gemeente en de Livinusstappers en hun wandelingen)
Ontwerp huurovereenkomst (500 euro per tennisterrein) huurder is TC2001.
De jaarrekeningen van diverse kerkfabrieken (St Lievens Houtem, Balegem, Letterhoutem, Vlierzele, Zonnegem) worden ter goedkeuring voorgelegd.
De gemeenteraad wil akte nemen van budget – en wijziging 2017 – van Kerkfabriek St Martinus Oombergen.
Al laatste punt  wil de gemeente kennis nemen van de voorstellen en resultaten van een studieopdracht van PISAD en een voorstel uitwerken met toekomstige pistes  en de continuering van de werking van PISAD.
HDK
foto L.A.M.P