Politiereglement wordt geactualiseerd en gaat na goedkeuring op 1 maart 2018 in voege

Politiereglement Houtem

Sint-Lievens-Houtem, 24/02/2018 –  Hierbij de wijzigingen die zullen worden  goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 maart 18.

Het is verboden om op het grondgebied van de gemeente kleine vormen  (kleine vormen’: maximaal de omvang/inhoud tot 2 m3of ca. de inhoud van 3 grote vuilniszakken of de inhoud van een kleine aanhangwagen) van afval achter te laten behalve op de daartoe voorziene plaatsen. Openbare vuilnisbakken mogen enkel gebruikt worden voor afval dat afkomstig is van producten die ter plaatse op de openbare weg werden ge- of verbruikt.  De uitbater van een vaste of verplaatsbare inrichting die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt, dient op een behoorlijke wijze, duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar, voldoende afvalrecipiënten te voorzien. Het is verboden om voertuigen, huizen, gebouwen, afsluitingen, tuinen en besloten erven, zowel op openbare als op private domeinen, te bevuilen.

Artikel 12 – onderhouden van trottoir

Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet bebouwd terrein, moet de trottoirs (voetpaden), de bermen, de rioolroosters en de goten voor deze terreinen rein houden. Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van de bewoners van de benedenverdieping(en) en, zo deze plaatsen niet bewoond zijn, op de bewoners van de verdiepingen te beginnen met de bewoners van de eerste verdieping, en zo verder, behoudens andersluidende bepalingen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom. Voor de openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie. De afvoergoten moeten schoon gehouden worden van onkruid en vuil. Dat mag echter niet in de rioolmonden geveegd of geworpen worden. Het is ook verboden voornoemd vuil voor of op de eigendom van een ander te verzamelen.

Artikel 12bis – onderhouden eigendommen

Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet-bebouwd terrein moet het terrein of het gebouw zodanig onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang komen en er geen overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen, buren of het openbaar domein.  Elke eigenaar, huurder of gebruiker moet de bloei of zaadvorming beletten van alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan de zaadverspreiding last veroorzaakt aan de omliggende gronden. Hiertoe  dient de plantengroei minstens tweemaal per jaar te worden gemaaid of kort gehouden, met name vóór 30 juni en vóór 30 september.

Artikel 21 – private ingebruikname openbaar domein

Voor elke private ingebruikname van een openbare plaats is een machtiging van het gemeentebestuur vereist. Het opstijgen van drones van het openbaar domein is enkel toegelaten mits voorafgaande melding aan de burgemeester. Indien een bestuurder deze bepalingen niet naleeft, kan de burgemeester het opstijgen verbieden rekening houdend met de beginselen van proportionaliteit, gelijkheid en behoorlijk bestuur.

Artikel 37bis -bedrieglijke oproepen  of bedrieglijk gebruik van toestellen veiligheid

Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een toestel in de publieke ruimte dat bestemd is om de veiligheid te vrijwaren is verboden.

Hoofdstuk bemiddeling

De beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete, worden voor zówel  minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op het tijdstip van de feiten als voor meerderjarigen, voorafgegaan door een bemiddelingsaanbod. Voor meerderjarigen kan de bemiddeling facultatief aangeboden worden.

Bron : Gemeente Sint-Lievens-Houtem – HDK, foto L.A.M.P.