Na CD&V ook N-VA niet te vinden voor het huidige plan woonuitbreiding ’s Hondshuffel

unnamed

Sint-Lievens-Houtem, 03/03/2018 – “CD&V hanteert een achterhaald standpunt”, Dat zeggen de buurtbewoners, ivm het woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel. Ondertussen laat ook N-VA weten het plan af te keuren.

Aan het woord is Alain Janssens lid van het buurtcomit é woonproject ’s Hondshuffel.  H”et is niet omdat men in 1976 een beslissing genomen heeft dat deze keuze nog altijd de meest ideale is. De voorbije 40 jaar is er al veel veranderd en er zal nog “ veel “ veranderen naar de toekomst toe. In 1974- 1976 zijn ze gestart met de wijk “ Schoolstraat-Senator Verbruggenlaan” en stonden er hoogstens 50 % van de hedendaagse huizen. In de hofkouter staan er appartementsgebouwen die er vroeger niet waren. In het ‘s Hondshuffel is er gebouwd tot aan de voetwegen, wat eind de jaren ‘90 niet het geval was. In de Mgr. Meulemanstraat en op het vernieuwde dorpsplein staan er verschillende meergezinswoningen zodat er zeker geen sprake kan zijn van woontekort. Maw de situatie 2018 is absoluut niet meer vergelijkbaar met 1976.”

“Dit woonproject gaat onbetaalbaar zijn”

“Ik kan mij vinden in de gedachte dat er mogelijkheden moeten zijn om jonge mensen of gepensioneerden betaalbare grond aan te bieden. Toch heb ik hier sterk mijn twijfels over of deze WUG de meest ideale is. Is er een duidelijke kostprijsberekening van dit project. U weet best dat de grond niet de meest ideale is wegens de omstandigheden van de beekvallei. Een kleine rondvraag bij de buurtbewoners kan dit bevestigen. Er gaan extra grondwerken moeten gebeuren om stabiliteit te garanderen. Zie de verschillende paalfundering die recentelijk gebeurd zijn bij nieuwbouwprojecten in de Mgr. Meulemanstraat en op het dorpsplein. De nieuwe normen ivm isolatie zijn ook al niet budgetvriendelijk maw als politieker zou ik opteren voor een duidelijk en correcte kostprijsberekening want gaat dit project bottom line echt budgetvriendelijk zijn?”

“Remember het artikel over de bouwovertredingen van deze week in de krant. Iets realiseren is één zaak maar duurzaam en leefbaar is een andere zaak. Persoonlijk vind ik dat de levenskwaliteit ook belangrijk is en dat men niet zo zeer moet streven naar het maximaal aantal huizen per vierkante meter.”

Na CD&V keurt ook de N-VA-fractie in het dossier WUG ’s Hondshuffel af.

Nadia De Troyer, gemeenteraadslid voor de N-VA,  geeft toelichting over het standpunt van de NVA- Sint-Lievens-Houtem. “Na het dossier in detail te analyseren en de argumenten van de buurtbewoners te horen heeft de N-VA-fractie beslist om dit project alvast niet te steunen.  In ieder geval toch niet met de plannen zoals deze momenteel worden voorgesteld.”

“Er zijn voldoende argumenten om dit project in zijn huidige vorm af te keuren”

“Er is totaal geen duidelijkheid over de impact op de waterhuishouding, vooral voor de hoger gelegen eigendommen. Op welke manier zal het water nog kunnen afvloeien als er volledige blokken met kelders worden voorzien tussen de huidige eigendommen en de beekvallei?”

Probleempunten: ontbrekende studies waterhuishouding en verkeersstromen (ontsluitingsmogelijkheden)

“Daar moet minstens eerst een degelijke studie naar gebeuren. Wat zal de impact zijn op het grondwater van de hoger gelegen eigendommen?  Bij de goedkeuring van het principieel akkoord tot aansnijden van het WUG ’s Hondshuffel tijdens de gemeenteraad van 27 februari 2014 staat zelfs duidelijk vermeld in artikel 2 van het besluit  De gemeenteraad adviseert gunstig onder volgende voorwaarden:  Indien de deputatie een principieel akkoord zou afleveren, kan een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning pas worden afgeleverd …… en na bijkomend onderzoek en dit door toedoen van een externe gespecialiseerde instantie, de watertoets doorstaat.Tot op heden hebben wij nog geen resultaten van een dergelijk onderzoek of watertoets gezien. De impact op het verkeersplan wordt volgens ons zwaar onderschat. De bijkomende stroom van wagens, vooral op piekmomenten, zal op elke toegangsweg problemen geven, dit zowel voor het gedeelte noord als voor het gedeelte zuid. De aansluitingen met de Mgr. Meulemanstraat en met de Wetterse Steenweg zullen een knelpunt worden met grote wachttijden als gevolg. Ook hier is minstens een extra onderzoek wenselijk en ook hier liefst door een externe onafhankelijke instantie.”

“Een studie heeft in het verleden   al aangetoond dat er tot 2020 geen nood is aan bijkomende bouwgronden in Sint-Lievens-Houtem. Wij zijn zeker niet tegen nieuwe verkavelingen, maar kunnen ons moeilijk akkoord verklaren met een megalomaan project waarbij er te veel wooneenheden voorzien worden op een te kleine oppervlakte. Als de woonbehoefte er dan toch ondertussen zou zijn, dan zijn er nog voldoende andere alternatieven via woonuitbreidingsgebieden in minder natte gedeeltes van onze gemeente en waarbij meer ontsluitingsmogelijkheden zijn. De hoogbouw met 4 bouwlagen is ook een brug te ver. Deze past totaal niet in het huidige ruimtelijke kader. Er is volgens ons geen noodzaak om die blokken van minstens 10 à 12 meter hoog op die plaats te voorzien.  Vooral de impact op de waterafvloeiing en de impact op de verkeerssituatie is doorslaggevend, vooral als gevolg van het te grote aantal wooneenheden die men wil voorzien.  Zoals reeds gezegd is dit dus voor ons een negatief advies op het plan zoals dit momenteel wordt voorgesteld.

NVA wil een alternatieve woonuitbreiding met minder in plaats van meer.

“Een eventueel alternatief plan, met minder wooneenheden, zonder de hoogbouw en na een degelijk onderzoek naar de waterhuishouding en de verkeersimpact, is in de toekomst eventueel voor ons wel bespreekbaar, maar vooralsnog is dit niet voorzien.”

 Geen voetwegen afschaffen  

“Wij zien dan ook geen reden om nu reeds een afschaffing van voetwegen goed te keuren, zelfs indien deze voorwaardelijk zou zijn met de voorwaarde dat dit alleen doorgaat als later ook de verkavelingsvergunning groen licht krijgt.  Het plan zoals het momenteel voorligt kunnen wij niet steunen en van mogelijke alternatieven is momenteel geen sprake. Dan kunnen wij nu ook geen beslissingen goedkeuren die gelinkt zijn aan dit dossier.”

Herman De Knijf, foto’s L.A.M.P.

 hondshuffel