JUBILEUM : 30 jaar wandelclub CSC Lierde v.z.w.

Burgemeester Soetens, Schepen van Sport De Ville en CSC voorzitter Wastyn tijdens de ontvangst op het gemeentehuis.

Op zondag 17 juni 2018 werden bestuur en vaste medewerkers van de wandelclub CSC Lierde vzw op het gemeentehuis ontvangen door het college van Burgemeester en Schepenen. Burgemeester Soetens heette iedereen van harte welkom en feliciteerde de vrijwilligers met hun jarenlange inzet terwijl Schepen van Sport De Ville op zijn beurt een summier overzicht gaf van de clubgeschiedenis. Voorzitter Wastyn dankte op zijn beurt het gemeentebestuur voor deze ontvangst en de steeds geboden hulp door de jaren heen.

Wat vooraf ging …

In 1981 besloot het toenmalig bestuur van CSC Lierde (Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid) voor een eerste maal een uitgepijlde wandeling te organiseren en hierdoor werd  het wandelen een onderdeel van het  reeds gevarieerde activiteitenpakket van CSC.

In 1988 sloot CSC zich als “wandelcomit é” aan bij de Vlaamse Wandel en Jogging Liga. CSC kreeg het clubnummer 294 toegewezen. Het is door deze aansluiting bij een erkende wandelfederatie dat 1988 dan ook algemeen als het stichtingsjaar van de “Wandelclub” aanzien wordt.

What’s in a name …

Daar de oorspronkelijke vereniging tot een politieke strekking behoorde, zoals het “Socialistisch” in de naam meer dan duidelijk maakte, sloten er heel wat wandelende Lierdenaars liever aan bij burenclubs zoals Egmont Zottegem, Padstappers Geraardsbergen en Dwars door Brakel.

Zelfs toen de club zich meer en meer profileerde als pluralistische wandelclub bleef de naam toch een struikelsteen.

In 2002 werd op nationaal vlak CSC als dusdanig opgedoekt en zijn werking volledig overgenomen door de nieuwe socio-culturele vereniging CURIEUS.

CSC-Lierde was echter op dat ogenblik niet meer de Socialistische socio-culturele organisatie die ze was bij de start. Onder zijn leden bevonden zich ondertussen mensen van allerlei politieke strekkingen en ideologie ën en de debatavonden, tentoonstellingen, theatervoorstellingen e.d. waren reeds lang vervangen door enkel nog het organiseren van en deelnemen aan wandeltochten. Hierdoor stelde er zich voor het bestuur een groot dilemma; stoppen of doorgaan als zuiver wandelclub onder een andere naam.

Stoppen bleek, door het succes van de club, geen optie te zijn doch zomaar van naam veranderen ook niet. In die tijd droeg de overgrote meerderheid van de wandelclubleden nog clubkledij, wat dus ook bij CSC-Lierde het geval was. Op alle trainingvesten, T-shirts, polo’s en dergelijk stond CSC gedrukt. De naam van de club veranderen zou dus voor zowel de club zelf als voor de leden een enorme kost met zich meebrengen.

Na heel wat brainstorming en discussies werd er uiteindelijk maar in 2008 beslist om de initialen CSC te behouden doch hun betekenis te veranderen in Club voor Sport en Cultuur. Vanaf dit ogenblik werd er op alle papieren vermeld “CSC-Lierde / Club voor Sport en Cultuur” om zo wat van de vroegere betekenis af te geraken en zodoende ook van zijn partijgebondenheid. Dit scheen echter niet te helpen want zelfs met de nieuwe naam bleef een grote meerderheid wandelaars halsstarrig geloven dat het nog steeds een club van en voor “sossen” was. Op aandringen van de toenmalige waarnemend voorzitter Bert Wastyn werd er toen een foto in de pers verspreid met vier clubleden die alle vier gemeenteraadslid waren doch tot een verschillende fractie behoorden.

In 2014 werd de naam nog eens aangepast daar de club het statuut van vereniging   zonder winstoogmerk aannam en de offici ële benaming dus CSC Lierde v.z.w. werd.

Tochten.

Na het aansluiten bij de VWJL (Vlaamse Wandel en Joggingliga) in 1988 werd er met de jaarlijkse Zomertochten van start gegaan.

In 2000 werd de eerste jenevertocht ingericht. Later veranderde deze tocht van naam en noemde men ze gewoonweg Wintertocht, ongeacht dat tot op de dag van vandaag nog steeds een gratis jenever aan de deelnemers aangeboden wordt.

In 2006 werd er, op aandringen van de federatie die ook het wandelen tijdens de week wou bevorderen, voor de eerste maal een midweektocht ingericht.

Op initiatief van toenmalig voorzitter Frieda Storme werd er in 2009 van start gegaan met “Wandelen met de Paashaas, een gezinswandeling enkel voor leden met hun kinderen en kleinkindjes.

Als laatste in rij komt dan de jaarlijkse “Trage Wegenwandeling”, een gratis wandeling voor alle geïnteresseerden, die voor de eerste maal in 2016 plaats had.

Naast de wandeltochten in eigen gemeente organiseert de club ook jaarlijks een drietal busuitstappen naar wandeltochten van andere clubs en is er ook regelmatig een wandelweekend voorzien.

Niet opgeven, you never walk alone …

Ondanks het feit dat CSC Lierde ingesloten was door zeer grote clubs zoals Padstappers, Egmont Zottegem, Dwars door Brakel en de Everbeekse Wandeltochten bleef hun ledenaantal al die jaren stabiel. De helpers en medewerkersploeg kende wel zijn up en downs doch was steeds voldoende groot om alle tochten tot een goed einde te brengen. Het echte probleem lag bij het bestuur. Heel wat leden waren bereid om mee te werken aan de tochten doch zagen het zeker niet zitten om een permanente taak en de daarbij horende verantwoordelijkheid op zich te nemen. Het bestuur verouderde en het zo nodige “jong bloed” kwam niet zodat het zelfs zo ver kwam dat bij de oprichting van de v.z.w. er slecht vier leden bereid gevonden werden om de Raad van Bestuur te vormen. Door omstandigheden verdween dan in 2016 ook de voorzitter en dienden drie bestuurders de club overeind te houden. Een onhoudbare situatie waaraan dringend iets diende gedaan. Daar er op de oproepen in het tijdschrift en   Infomails totaal geen respons kwam stelde de waarnemend voorzitter begin dit jaar op de Algemene Ledenvergadering een ultimatum; ofwel een uitbreiding van het bestuur, ofwel de ontbinding van de vzw en het definitieve einde van de club.

Dit lag blijkbaar gevoelig want spontaan boden enkele “jongere” leden zich aan om de rangen te versterken. De verjonging en daardoor het voortbestaan was een feit en zoals de voorzitter het stelde: “de club is de startblokken uit voor een volgende 30 jaar”.

Overzicht bestuursleden CSC (als wandelclub)

In de loop der jaren passeerden Dani ël Van Damme (1988-2004), Roger Van Damme (2004-2007), Frieda Storme   (2007-2012), Bert Wastyn (wn 2012-2014), Patrick Roeland (2014-2016) en Bert Wastyn (wn 2016-heden) als voorzitter de revue.

De taak van secretaris werd achtereenvolgens waargenomen door Jurgen Van Cleemputte (1988-2003), Eric Broekaert (2003-2004) en Bert Wastyn (2004-heden) terwijl Roger Van Damme (1988-2007), Bert Wastyn (2007-heden) de penningmeesters waren.

Bert Wastyn is het enig lid dat nog overblijft van de oorspronkelijk stichters van de Lierdese afdeling van de Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid en de enige die vanaf CSC in 1988 overging naar wandelclub onafgebroken in het bestuur zat.

Jubileumtocht

Op zondag 1 juli 2018 organiseert CSC Lierde vzw zijn Jubileumtocht/30ste Zomertocht met als startplaats OC De Lier. Er kan een parcours van 4,5km (geschikt voor kinderwagens en rolstoelen), 6km, 12km, 18km, 24km of 32km afgelegd worden.

Starten kan tussen 6u30 en 15u00.   32km tot 11u00    24km tot 12u00

Elk uur is er de verloting van een prachtige prijs onder de deelnemers. Verrassing aan de start en gratis karnemelk en water onderweg.

X