Nieuw voorkeurstraject N42: Open VLD Plus roept op tot inspraak

Er is een aanvullende projectnota klaar rond de herinrichting van de N42. Zowel de gemeentelijke overheid als de Vlaamse overheid communiceerden reeds dat het traject van de nieuwe N42 tussen de afrit van de E40 en de Wettersesteenweg zou verplaatst worden achter de huizen van de bestaande N42 (richting Anker). Er duikt echter een nieuwe piste op, waar zou geopteerd worden om de N42 te brengen op en naast het bestaand trac é. De bestaande weg zou een ventweg worden die voor toeleiding zorgt naar de nieuwe weg.

De ombouw van de N42 is een werk van lange adem. De gewestweg leidt van Geraardsbergen over Zottegem naar de rotonde boven de E40 in Wetteren. De N42 is een belangrijke verbinding tussen de omliggende steden en gemeenten met de E40 en met elkaar. Het grote aantal toegangen tot individuele percelen,  de vele kruispunten en oversteekplaatsen en  de lange afstand waar inhaalbewegingen van traag (landbouw)verkeer niet mogelijk zijn, zorgen voor een slechte doorstroming. Een heraanleg die voor betere ontsluiting zorgt, wordt al jaren gevraagd door het bedrijfsleven en de betrokken steden/ gemeenten. Ook de veiligheid van de weggebruiker is een grote zorg.

Op 27 maart 2013 werd er een denkavond georganiseerd in Oosterzele en een discussiegroep met een beperkte vertegenwoordiging van de bevolking op 29 januari 2014. De Oosterzelenaar werd louter betrokken binnen de kennisgevingsfase. Men kreeg geen verdere toelichting bij het MER (milieueffectenrapport) en het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Daarnaast werd de bevolking niet betrokken binnen de fase ‘ontwerp en uitvoering’.  Er werden wel enkel infosessies en een infomarkt georganiseerd in juni 2018.  Daarbij was nog geenszins sprake van een andere piste.  Het gemeentebestuur van Oosterzele moet een duidelijke keuze maken welk voorkeursalternatief het steunt. Open VLD Plus wil die keuze pas maken wanneer aan de bevolking in eerste instantie inspraak is gegeven. Indien er geen plenaire vergadering wordt gehouden voor  31 december 2018  (met standpuntname) de hele procedure voor de N42 opnieuw moet gedaan worden.

“Open Vld plus geeft reeds lang aan dat er échte inspraak moet gegeven worden aan de gebruikers en bevolking, alvorens voor één bepaald trac é wordt gekozen. Het gaat dan over échte inspraak (niet over het organiseren van een infomarkt). Als de Vlaamse overheid dit niet doet, is het voor ons essentieel dat het gemeentebestuur dit organiseert. Alle partijen beloofden in de verkiezingscampagne om meer inspraak aan de bevolking te geven. Het is tijd om daar nu écht werk van te maken.” Aldus Filip Michiels, fractieleider Open VLD Plus.

X