“Wanneer leugens nog het enige redmiddel zijn”

 ©SoRi - Zwembad De Kleine Dender
©SoRi – Zwembad De Kleine Dender

Persbericht van VSOA Nationaal, als antwoord op de toelichting van het stadsbestuur en het bestuur van het AGB Ninove. Hier nog even de link over de toelichting.

“Wanneer leugens nog het enige redmiddel zijn.

Dat er al een tijdje ernstige problemen zijn binnen AGB Ninove m.b.t het personeelsbeleid is inmiddels algemeen gekend.”

Historiek

Onze vakorganisatie VSOA lrb Vrij Syndicaat Openbaar Ambt Lokale en Regionale Besturen, heeft de voltallige gemeenteraad aangeschreven in februari,  aangaande het schrijnende personeelsbeleid binnen de muren van AGB Kleine Dender. VSOA heeft in eerste instantie  klacht neergelegd bij het bestuur zelf, vervolgens de problemen aan het college overgemaakt. Beide besturen vonden dat ze de klachten konden negeren. Gelet op het stilzitten van beide besturen  werden wij verplicht drie   bijkomende klachten neer te leggen bij de twee Federale Inspectiediensten en bij de Gegevensbeschermingsautoriteit   GBA. Tijdens de gemeenteraad, waar deze problematiek werd besproken, bleek dat er al jaren klachten waren van meerdere personeelsleden die de interne situatie niet meer aankonden. Dit betekent dat politici al jaren wisten wat er zich afspeelde binnen de muren van het bestuur waarvoor ze verantwoordelijk waren en nog steeds zijn. Het bestuur heeft jaren onrechtmatigheden getolereerd en dit samen met bepaalde ambtenaren. Nochtans speelt ook hier de meldingsplicht voor de ambtenaar. Vandaar ook het groot personeelsverloop sinds de laatste jaren.

Liegen om het binnenskamers te houden?
Na de recente media-aandacht werd de interne misnoegdheid onder het personeel nog groter.

Een ambtenaar van de stad plande een vergadering op 26 februari 2019, net voor de gemeenteraad, met diverse personeelsleden waar een aantal punten werden besproken. Waaronder ook wat de media had gebracht de laatste dagen. De ambtenaar stelde dat wat de vakbond heeft gebracht “drie vierden is niet juist”.   De ambtenaar beweerde verder dat het enkel ging over één personeelslid en een tuchtdossier.  Dit noemen wij de waarheid geweld aandoen om het personeel te misleiden, of de zoveelste pogingen om toch nog het dossier binnenskamers te houden.

Wij waren bijzonder misnoegd over de desinformatie die schaamteloos werd verkondigd aan het personeel. Daarom hebben wij een schrijven gericht aan de voorzitter van de AGB en het voltallige college

Hierbij de inhoud van de mail van 1 maart 2019, de namen hebben wij verwijderd:  

Geachte voorzitter AGB

Geacht College van Burgemeester en Schepenen,

Wij zijn in het bezit van de toelichtingen die XXXXXX heeft gegeven dd 26/ 02/ 2019

Wanneer men over een dossier praat tegen meerdere personeelsleden  dan is het gepast dat men de correcte informatie brengt.

Uit de informatie blijkt echter wel  hoe men binnen AGB omgaat met het goedgekeurde Arbeidsreglement. Het is ook vast te stellen dat er onduidelijkheid is naar acties die het personeel moet ondernemen omdat er, voor zover wij kennis hebben, procedures ontbreken i.k.v. veiligheid.

Wat het luik media betreft wens ik het volgende te bevestigen:

Ons volledige dossier AGB is gebaseerd op bestaande documenten die niet vatbaar zijn voor interpretatie. Dat gans het dossier zich beperkt tot de problemen van een kassabediende  is de waarheid geweld aandoen en bewijst nogmaals dat er pogingen worden ondernomen om het deksel op de pot te houden. Voor alle duidelijkheid is een ambtenaar, om het even op welk niveau, onderworpen aan de meldingsplicht. Moeten wij hieruit besluiten dat het binnen AGB in een omgekeerde richting werkt?

Indien het bestuur AGB Ninove vandaag met problemen zit dan is dit niet te wijten aan de houding van een vakbondsman of een kassabediende,  maar heeft het bestuur dit gewoon te danken aan zichzelf omdat men politiek zijn verantwoordelijkheid heeft ontlopen. Het bestuur AGB heeft perfect kennis van wat er zich re ëel afspeelt binnen de muren van AGB  en de beweringen aan het personeel door XXXXXXXXX   zijn totaal in contradictie met de feiten en de inhoud van het dossier.  

Graag vernemen wij of de mededeling van XXXXXX   dd. 26/02/2019 aangaande mijn persoon, mijn naam werd immers geciteerd, “dat mijn informatie voor drie vierden niet klopt”, ook de mening van het bestuur is of dit  XXXXX  persoonlijke mening is?

Het is flagrant te durven beweren dat de hele situatie, eigenlijk zich beperkt tot een dossier van een kassabediende. De realiteit is anders.

Uitkijkend naar uw antwoord,

Met oprechte hoogachting

S.M.

Het antwoord van het College:

Per   mail van de voorzitter van de AGB mochten wij het standpunt van het College ontvangen:

Wij citeren:

we willen als bestuur nog geen conclusies trekken alvorens het resultaat van het lopende onderzoek te kennen of nog voor het overleg, dat met u zal ingepland worden, heeft plaats gevonden.

Moeten wij hieruit besluiten dat het bestuur alle misbruiken, waaronder machtsmisbruik, desinformatie en onrechtmatigheden, gewoon verder tolereert en dit zolang het onderzoek loopt?

Beide onderzoeken kunnen ongeveer één jaar in beslag nemen.

Anderzijds zijn wij niet verbaasd dat er niets werd beslist, immers sinds 2015 heeft men met kennis van zaken in andere personeelsklachten nooit beslist. Kortom, er is nog niets veranderd.

Het is een feit dat het directiecomit é zijn eigen regels miskent.

E én van de  illustraties van “gelijke rechten voor iedereen”.

Iemand die zijn smartphone meeneemt naar het toilet, wat niet is verboden, maakt onderwerp uit van een tuchtdossier, het sanctiebeleid van AGB. De Gegevensbeschermingsautoriteit GBA stelt dat het verplicht openen van priv é-GSM van meerdere personeelsleden in opdracht van het management een strafrechtelijke inbreuk is, daar doet het bestuur alsof zijn neus bloed. Een kwestie van iedereen gelijk te behandelen…

Worden vermoedens realiteit?
Zijn er ondertussen andere machten die spelen om het dossier te beïnvloeden waardoor meer tijd noodzakelijk is? Zou men durven het onderzoek beïnvloeden?

Wij komen hier zeker op terug en indien nodig met het volledige dossier.  

Moet men vrezen voor represailles?
De info die bij ons momenteel  binnenloopt is verontrustend. Met de namen die opduiken, in dit dossier,  stellen wij ons ernstige vragen omtrent mogelijke represailles in de toekomst voor diegenen die opkomen voor hun rechten.

Onbehoorlijk bestuur of is er nog meer aan de hand?
Weet men nog binnen AGB wie bevoegd is voor wat? Weet men nog welke organen beslissingen kunnen of mogen nemen? Of wordt er geknoeid met documenten om de beslissingsbevoegdheden te omzeilen?

Hierop  komen wij later terug.