‘De sluiting van het openluchtzwembad Den Bleek heeft te maken met wanbeheer en verwaarlozing.’ Het stadsbestuur reageert heftig.


Geraardsbergen. Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ blijft niet bij de pakken zitten en verzamelde meer dan 3000 handtekeningen voor het behoud van het intussen legendarische openluchtzwembad ‘Den Bleek’. Leden van het comit é klagen het financieel wanbeleid van het AGB — verantwoordelijk voor de uitbating van Den Bleek — en het totaal gebrek aan transparantie aan. Ze blijven bij hun eis om het openluchtzwembad ‘Den Bleek’ weer voor het publiek open te stellen. Het stadsbestuur reageert bijzonder scherp.

In een scherpe persmededeling klaagt het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ een gebrek aan openheid en transparantie aan: ‘Sedert de tweede helft van maart 2019 werden al drie verzoeken tot inzage… aan het stadsbestuur verstuurd. Pas vorige week werden een aantal stukken ter inzage ter beschikking gesteld (niet zonder hindernissen evenwel).’

Een populistische campagne van het stadsbestuur…
Volgens het actiecomit é laat het stadsbestuur ook graag uitschijnen dat de sluiting van het openluchtzwembad te maken heeft met de financi ële keuzes die de stad moet maken. ‘Den Dok wordt afgeschilderd als niet rendabel, verlieslatend, op technisch gebied niet meer aangepast en gebrekkig. Vanaf einde 2018 werd een populistische campagne gestart om te doen geloven dat Den Dok een te zware last is en dat het niet verantwoord zou zijn deze verder te dragen. Nochtans luidde in 2017 een totaal andere klok, waar de commentaar van schepen Fontaine, n.a.v. 130 jaar Dok, haaks staat op de huidige commentaren vanwege de meerderheid gedurende de laatste weken.’ Een link naar het bewuste artikel vindt u hieronder.

Het actiecomit é stelt grote vragen bij de besparingspolitiek van het stadsbestuur: ‘De kosten, door het bestuur gepresenteerd op een A4-velletje, kunnen niet ernstig worden genomen, zeker nu meer dan duidelijk is welk wanbeheer binnen het AGB gedurende al die tijd heerste.’

Het AGB is een slechte huisvader.
Het comit é stelt ook vragen bij het management van het AGB, het Autonoom Gemeentebedrijf, ‘een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid. Het AGB is o.a. belast met de exploitatie van het zwembad.
Volgens de actievoerders wordt het zwembad gesloten omdat de accommodatie niet meer aangepast is aan de noden van deze tijd, terwijl de uitbaters verantwoordelijk zijn voor deze toestand: ‘Het AGB heeft het beheer en de exploitatie niet ernstig genomen en handelde zeker niet als goede huisvader. Men heeft Den Dok verwaarloosd, gedurende meerdere jaren.’

Belangenvermenging bij het AGB?
De actievoerders stellen ook vragen bij het management van het AGB. ‘Men kan zich trouwens ook terecht vragen stellen over de houding van de directeur van het AGB die als ambtenaar een eigen priv é-vennootschap runt met activiteiten die normaal ook door het AGB worden uitgeoefend. Het bestuur lijkt daar geen problemen mee te hebben en de directeur werd door de burgemeester nog in de bloemetjes gezet omwille van zijn inzet om de Ronde terug naar Geraardsbergen te halen. Het comit é onthoudt zich van verdachtmakingen maar heeft daar toch vragen bij.’

Een doorlichting van het AGB is noodzakelijk.
Volgens het comit é wordt een sociaal trefpunt — een monument van meer dan 130 jaar oud — opgeofferd om het wanbeheer van het AGB onder de mat te vegen en hoopt men ‘door de ingeleide procedure de actievoerders het zwijgen op te leggen.’ Het actiecomit é vraagt een grondige doorlichting van het AGB en roept de bestuurders op om hun verantwoordelijkheid te nemen.
‘De actievoerders zijn niet alleen boos maar ook enorm ontgoocheld in een stadsbestuur dat naar de buitenwereld de indruk geeft in te zetten om medezeggenschap en transparantie maar in de praktijk haar eigen burgers wantrouwt en ieder ander geluid marginaliseert.’


Uit het initieel budget 2019 van het meerjarenplan van de stad Geraardsbergen blijkt dat de financi ële schulden van de stad stegen van €4.040.113 (2014) tot   €11.977.558 (2019).

De Padt: ‘Wij hebben niets te verbergen en kunnen dat ook niet.’
Burgemeester Guido De Padt reageert: ‘Wat het AGB betreft, is het zo dat zowel de raad van bestuur, als de gemeenteraad — waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn — respectievelijk een beslissingsrecht, een goedkeurings- en toezichtrecht hebben. Men kan op elk moment inzage krijgen in alle dossiers die op welk niveau dan ook zijn behandeld. Last but not least, is er ook een controle door externe bedrijfsrevisoren… Wij hebben niets te verbergen en kunnen dat ook niet.’

Misplaatste beschuldigingen
Het stadsbestuur neemt kennis van de beschuldigingen die het actiecomit é uitte in verband met dit dossier. Guido De Padt: ‘Het comit é al van in het begin persoonlijk uitgenodigd om tekst en uitleg te geven over de beweegredenen van de sluiting. Men heeft deze uitgestoken hand geweigerd.’

‘Tijdens bijna elke bestuursperiode werden reflecties gemaakt over het verder openhouden van het zwembad. We betreuren dat het actiecomit é zo weinig respect heeft voor de deskundigheid van onze redders. Het zijn zij die op basis van renovaties in andere zwembaden de kostenraming hebben gedaan. Het zijn ook zij die het lek van het zwembad hebben vastgesteld.
De gratuite verdachtmakingen – want dat zijn het — over één van onze medewerkers zijn totaal misplaatst en hebben trouwens niets vandoen met dit dossier.   De toestand werd niet zelf in de hand gewerkt. De offici ële afkeuring gebeurde pas in december 2018, waardoor we genoodzaakt werden om snel te beslissen.’

De beslissing is onherroepelijk.
Guido De Padt: ‘Het actiecomit é zou moeten beseffen dat de keuze van de gemeenteraad onherroepelijk is. Mensen de valse indruk blijven geven dat men het tij nog kan keren is niet netjes. We blijven onze hand uitsteken om samen met alle mensen van goede wil de toekomstige uitrusting en aankleding van de site “Den Bleek” te bepalen. Het bestuur zal deze unieke plek aan de Dender behouden als een laagdrempelige recreatieve ontspannings-, sport- en ontmoetingsplaats voor jong en oud.’

Julien Borremans

Den Bleek viert 130-jarig bestaan. (Het Laatste Nieuws)

X