Zottegems college wil gemeenteraadscommissies oprichten

Om de gemeenteraad van dichterbij te betrekken bij het bestuur van de stad, wenst het college van burgemeester en schepenen een commissie Financi ën en een commissie Mobiliteit op te richten.

De goedkeuring van de commissies staat op de agenda van de gemeenteraad van 17 juni. De gemeenteraadscommissies zullen als taak hebben om de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. Ze kunnen ook advies verlenen binnen hun specifieke beleidsdomeinen. Schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele en schepen van Financi ën Leen Goossens lichten toe: “ Mobiliteit en financi ën zijn kernthema’s in ons beleid. Dankzij de commissies kunnen de dossiers, die vaak complex zijn, grondig vo orbereid worden en kunnen we de beslissingen over deze belangrijke materies in de gemeenteraad sneller laten verlopen. Bovendien betrekken we de gemeenteraad zo nog dichter bij het bestuur van onze stad ”.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zullen net als de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar zijn, behalve in een aantal uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken of de openbare orde in het gedrang komt. Na goedkeuring door de gemeenteraad zullen de lijsten met de samenstelling van de commissies te raadplegen zijn op www.zottegem.be.