©SoRi - Zwembad Kleine Dender

Oppositiepartij  Forza Ninove roept raad van bestuur AGB De Kleine Dender samen

©SoRi – Zwembad Kleine Dender

Oppositiepartij  Forza Ninove blijft niet langer langs de zijlijn staan er roept op donderdag 27 juni 2019 de raad van bestuur van het zwembad “ De Kleine Dender “ samen. Aanleiding vormt het uitblijven van een door de voorzitter Marc Torrekens reeds in april 2019 beloofde hoorzitting aangaande twee mekaar tegensprekende administratieve verslagen.

De oppositie wil duidelijkheid  over de minstens subjectieve   houding en desinformatie aan   medewerkers door een sectorcoördinator, met betrekking tot de klachten dewelke geuit door de heer Serge Meeuws.

Forza Ninove wenst te weten of de bewering van de ambtenaar   “Dat alles wat   ivm de klachten van de heer Serge Meeuw, drie vierden onjuist is“ als een persoonlijke verklaring dient te worden beschouwd of dit een standpunt gedragen door de politieke overheid is.

Forza Ninove beschikt tevens over aanwijzingen dat het tweede verslag ( na dreiging met een nieuwe klacht van de heer Serge Meeuws ) tot stand kwam na intimidatie en manipulatie van de verslaggever.  De tussenkomst van de coördinator wordt immers in het 2e verslag gereduceerd van 24 naar 4 tekstlijnen. Duidelijk met de bedoeling de coördinator, die trouwens ook nog betrokken is in de andere nog lopende klachten, uit de wind te zetten.

Forza Ninove betreurt dat de nieuwe meerderheid blijft pogen de diverse problemen binnen het AGB De Kleine Dender onder de mat te vegen.

Wij zullen niet nalaten de diverse nog lopende klachten  (welzijnsinspectie,   technische inspectie, rechtspositieregeling,   privacy commissie, pesten op het werk …) verder aan te kaarten en vanuit de oppositie te agenderen.

Bovendien lopen er momenteel nog twee onderzoeken inzake ongeoorloofde praktijken bij het aanstellen van jobstudenten binnen het AGB   in de periode 2015 tot 2018 en een mail van een lid van het schepencollege waarin deze  stelt   : “ Ontslag te hebben genomen in het directiecomit é AGB  omdat ik het moeilijk heb met   (X — naam ambtenaar ) en vooral het feit dat X beschermd wordt… “. Dit laatste kadert in het lopende onderzoek i.m.v. klacht pesten op het werk.

De vraag stelt zich of het personeelslid beschermd wordt door een ander lid van het college of een ambtenaar ?   Beide dossiers zullen worden geagendeerd ( indien nodig vroeger )   op de gemeenteraad van september 2019.

X