Groen Geraardsbergen pleit voor een doordacht woonbeleid.


Geraardsbergen. Onlangs gaf de gemeenteraad, zonder al te veel discussie, goedkeuring aan de visie “Hoger bouwen en verdichting in Geraardsbergen. Daarenboven stelde de raad dat indien het ruimtelijk traject vanuit de provincie Oost-Vlaanderen “Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen” geen provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan oplevert die uitvoering geeft aan de conclusie uit de visie (opgemaakt op basis van de studie van het bureau BUUR), dient er een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt zodoende de visie juridisch te verankeren. Eigenlijk bedoelt het lokaal bestuur “als je (= provincie) niet schrijft wat ik denk (= de stad), dan ben je mijn vriendje niet meer”.

Hoger bouwen en verdichting in Geraardsbergen
De stad kiest voor hoger bouwen (4 à 5 bouwlagen). Op een aantal plaatsen, aan de rand van de stad, voorziet men zelfs de mogelijkheid om tot 8 à 9 bouwlagen (= toegangspoort) te gaan. Tevens stelt men dat er nog groeipotentieel is voor het bouwen van woningen.

Hoger bouwen in Geraardsbergen is geen prioriteit voor Groen
Onze stad heeft een historische kern. Maar deze mogelijke “moderne uitkijktorens” zullen het panoramisch zicht belemmeren, ook al stelt men dat de verschillende prachtige zichten, die de stad rijk is, moeten beschermd worden. Dat er geen hoge gebouwen staan, draagt juist bij aan het karakter van Geraardsbergen, een stad op mensenmaat. De essentie in deze discussie is evenwel dat Geraardsbergen geen nood heeft aan het bouwen van nieuwe woningen. In de woonstudie van de provincie stelt men dat als men verder doet zoals men bezig is (=trendscenario), rekening houdende met de leegstand, de onbebouwde percelen en toekomstige woonprojecten dan is er ruimte voor 3.981 wooneenheden daar waar er voor de komende 10 jaar slechts een woonvraag   is van 1.058 wooneenheden. Dus dit trendscenario is geen optie en is in de feiten crimineel.

Groen kiest voor een mix van de bevolking en van de activiteiten in woonuitbreidingsgebieden
Indien woonuitbreiding noodzakelijk zou zijn, dan kan dit enkel indien aan een aantal criteria wordt voldaan, o.a.: bereikbaarheid met openbaar vervoer of op aanvaardbare wandel- en fietsafstand, nabijheid van dienstverlening (school, dokter, apotheek, geldafname), basiswinkelaanbod (bakker, buurtwinkel), geen gevaar voor wateroverlast, gemeenschappelijke voorzieningen (o.a. fietsstalling, ploeterbad, (groenten)tuin)… Om de sociale cohesie te versterken is het belangrijk om te streven naar een mix van de bevolking (sociaal, afkomst, beroepen, leeftijden), maar ook van activiteiten (winkels, kleine werkplaatsen, maatschappelijke dienstverlening,…. ). De woonwijken in Goeferdinge en Schendelbeke zijn voorbeelden van een verstedelijkinsproces met een hoge monufunctionaliteit (enkel wonen) en waarbij de bevolking sterk auto-afhankelijk is. Het woningaanbod moet rekening houden met de vergrijzing van de bevolking, de jonge gezinnen, de nieuw samengestelde gezinnen, maar ook aan betaalbaarheid, woningkwaliteit en duurzaamheid.

Wat zijn de aandachtspunten voor Groen Geraardsbergen?

Beheersen van de maatschappelijke kosten
In de toekomst moet het lokaal beleid omzichtig omspringen met verspreide bebouwing. Immers de maatschappelijke kosten liggen veel hoger dan het wonen in een (stads)kern. De jaarlijkse kostprijs van infrastructuur (o.a. riolering, waterleiding, elektriciteit) is 7 maal hoger. De kostprijs van mobiliteit ligt 2 maal hoger en de totale hoeveelheid verharding is 4,5 maal hoger.

Naar een kernenbeleid
Als er dan toch moet gezocht worden naar groeipotentieel dan moeten we ons richten naar de stationsdorpen. Hier moet er gewerkt worden aan verdichting (kleinere kavels/woningen) en op korte afstand van de zwaartepunten van de kern (o.a. school, dokter, apotheek, winkel). Het verzorgen van de kwaliteit van de trage wegen moet de verplaatsingsafstand verkleinen en het trappen en stappen stimuleren.

Met aandacht voor de vergrijzing
We stellen een verouderingstrend vast. Ongeveer 55% van de bevolking is 40 jaar of ouder. We gaan dus moeten inzetten op zorg en ondersteuning. Aangepaste woningen dicht bij ziekenhuis, woonzorgcentrum en dagverblijf moeten senioren langer in hun vertrouwde omgeving houden, eerder dan hen te verkassen in dure serviceflats.

Verhogen van het sociaal woningaanbod
De kansarmoede, alsook het aantal leefloners, is heel hoog in Geraardsbergen. Tevens moeten we rekening houden met het fenomeen van   gezinsverdunning. 2/3 van de huishoudens in Geraardsbergen bestaan uit één of twee personen. In het uitbouwen van een visie mag het element betaalbaarheid niet uit het oog verloren worden.

Verharding waar het niet anders kan
Groen Geraardsbergen pleit voor een absolute bouwstop in valleien, natuur- en overstromingsgevoelige gebieden.

Verkoop de stad niet zomaar aan vastgoedmakelaars
Onze aandacht moet in eerste instantie gaan naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De aandacht van promotoren gaat in eerste instantie   naar het zoveel mogelijk verkopen. We moeten streven naar een mix van woningaanbod om te voorkomen dat het aanbod aan nieuwbouw te eenzijdig is en slechts een deel van de bevolking aantrekt. Om een wijk dynamisch te maken moet er een verscheidenheid zijn aan culturen, leeftijden en gezinssamenstellingen.

Tot slot
Het uitbouwen van een visie inzake toekomstig woonbeleid plaatst de stad voor serieuze uitdagingen. Gelukkig kan de stad, indien ze dat wil, gebruik maken van een aantal hulpmiddelen die o.a. de wetgeving haar aanreikt.

Groen Geraardsbergen pleit voor een toekomstvisie inzake wonen. Dit vanuit de noden die bij de bevolking leven. Zij zijn de eerste betrokkenen. Wij mogen ons niet laten leiden door bouwpromotoren die zonder enige visie en zin voor creativiteit, er alleen maar op uit zijn om zoveel mogelijk woningen neer te poten. De stad mag zich ook niet laten leiden door een vooraf bepaald patroon dat het nadenken over mogelijke oplossingen hypothekeert.

X