Stad Ninove heeft de invoering van het volgsysteem op haar voertuigen moeten intrekken na een klacht van een vakbond

“Het is een bijzonder jammere zaak dat we de invoering van het volgsysteem (track & trace) op onze voertuigen   moeten intrekken. Omdat 1 vakbond   klacht had neergelegd omwille van hun ongunstig advies, kon deze wijziging niet worden opgenomen in het arbeidsreglement. De andere 2 vakbonden waren tevreden met de constructieve manier waarop we bereid waren geweest om al hun voorgestelde aanpassingen te willen overnemen.

Het systeem biedt nochtans een aanzienlijke meerwaarde aan de organisatie, vooral voor de technische dienst; zoals het verbeteren van de werkorganisatie door het in kaart brengen van het gebruik van alle voertuigen, bescherming van het voertuig door zicht op onderhoud en ongeoorloofd gebruik, de veiligheid van de werknemer alsook gerichte controle op de prestatie van de werknemer op voorwaarde van ernstige aanwijzingen van misbruik.

Toch bleef de   vakbond om principi ële reden weigeren omdat we de procedure voor gerichte controles na klachtmeldingen niet wensten te schrappen; een procedure die nochtans enkel kon worden opgestart na een gemotiveerde aanvraag door het diensthoofd en na goedkeuring door de algemeen directeur. Dat hierover in de wandelgangen al dan niet bewust verkeerde informatie werd verspreid, zal mogelijk ook een rol hebben gespeeld, maar dat we van elke werknemer elke stap zouden volgen, is nonsens.

De andere vakbonden zagen net wel het nut in van uitzonderlijk gerichte controles op de manier zoals was omschreven. Zij zien hier terecht een extra bescherming in voor de werknemer. Dankzij het volgsysteem zouden onterechte klachten snel aangetoond kunnen worden, zelfs zonder dat de werknemer zichzelf zou moeten verantwoorden.

Gezien meer en meer klachten ons bereiken vinden we het nodig om snel en duidelijk een onderscheid te kunnen maken tussen verzinsels en relevante klachten. Enkel op die manier kunnen we groeien naar een optimale organisatie.

Op dit ogenblik hebben wij onze voertuigen, net zoals deze in vele andere steden en gemeenten, voorzien van het track & trace systeem en betalen we een abonnementskost. We betreuren dan ook dat we dit systeem door de houding van één vakbond niet in gebruik kunnen nemen.

De Ninovieter klaagt terecht over de staat van het openbaar domein op vele plaatsen. Met de invoering van dit systeem zou het onderhoud alvast een stuk effici ënter verlopen dan vandaag.   Daarom zullen we met alle vakbonden constructief blijven onderhandelen om alle vooroordelen over dit systeem weg te nemen zodat we de dienstverlening naar de burger kunnen optimaliseren,” vertelde Joost Arents aan onze redactie.