Sven Mornie (Open VLD) wil dat Zottegem inzet op welbevinden van jongeren en kinderen

Open VLD gemeenteraadslid Sven Mornie, leerkracht van beroep wil van Zottegem een ‘warme’ stad maken. Dat is een stad waar er een gedegen samenwerking is tussen alle instellingen, organisaties en burgers die jongeren omkaderen in functie van een gecoördineerde aanpak die het welbevinden van kinderen en jongeren versterkt: ouders, scholen, buurtwerkingen, jeugd- en welzijnsorganisaties, hulpverlening, huisartsen, vrijetijds- en sportverenigingen, stadsdiensten, politie, en vele andere. Mornie zal vanavond op de gemeenteraad een voorstel in die zin doen in naam van Open VLD Zottegem.

“In een “Warme” stad of gemeente heeft iedereen de taak om er echt te zijn voor kinderen én jongeren. Samenwerken is d é sleutel tot succes. Dat willen wij    toch ook voor onze stad?”,  aldus Sven Mornie (Open VLD Zottegem). “In de beleidsverklaring 2019-2024, lezen we onder de rubriek  “Onderwijs” en we citeren:  “De  stad  heeft  een belangrijke rol  om de  verschillende onderwijsverstrekkers  met elkaar  in overleg  te laten treden om  gedeelde uitdagingen aan te pakken. Concreet: *We zetten in op  een netoverschrijdend scholenoverleg  om een aantal  gemeenschappelijke problematieken  waarmee alle scholen worden geconfronteerd  bespreekbaar te maken  en deze  een gezamenlijk antwoord te bieden.”

Toelichting voorstel:

“1 op de 5 jongeren kampt met psychische problemen. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 4 op de 5 jongeren zeggen zich w él goed in hun vel te voelen. Zij kunnen jongeren die het moeilijk hebben, steunen. Want: geestelijke gezondheid is superbelangrijk voor kinderen én jongeren. Het is d é basis voor gezondheid en welbevinden voor het hele leven. Als je zorgt dat kinderen zich van jongs af aan goed in hun vel voelen, kunnen veel problemen op latere leeftijd voorkomen worden. Ook als lokaal bestuur kunnen we hierbij helpen. Door een omgeving te cre ëren die zowel kinderen en jongeren, ouders, leerkrachten, animatoren … ondersteunen en versterken. De WHO ziet dit als topprioriteit en ook bij de 5 Vlaamse pilootsteden van “Warme” stad (Brugge, Gent, Leuven, Genk en Turnhout) stond en staat dit thema hoog op de agenda. De vijf steden zochten de afgelopen jaren uit hoe je zo’n veilige omgeving kan bouwen en werkten een integraal beleidsplan uit voor het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar. Dat beleidsplan evalueerden en stuurden ze ook bij.   Wat de pilootsteden uit het “Warme” stad-project leerden, vind je terug op  www.warmestad.be . En je vindt daar ook verschillende ondersteunende materialen die we als stad makkelijk kunnen gebruiken én toepassen. Met de methodiek van “Warme” steden of gemeenten zorgen jullie als stadsbestuur voor de concrete invulling van het thema geestelijke gezondheid bij de doelgroep kinderen en jongeren (0 — 24jaar).”

Wat is een “Warme” stad of “Warme” gemeente?

“In een “Warme” stad werken alle instellingen, organisaties en burgers die jongeren omkaderen op een gecoördineerde manier samen om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken: ouders, scholen, buurtwerkingen, jeugd- en welzijnsorganisaties, hulpverlening, huisartsen, vrijetijds- en sportverenigingen, stadsdiensten, politie, en vele anderen. In een “Warme” stad of gemeente is er aandacht voor de “8 pijlers voor veerkracht van kinderen én jongeren in je stad of gemeente”:

De 8 pijlers

1.                      Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren.

2.                      Moedig een warme, ondersteunde opvoeding aan.

3.                      Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling.

4.                      Cre ëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving.

5.                      Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid.

6.                      Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving.

7.                      Zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk de weg naar hulp vinden.

8.                      Betrek kinderen en jongeren bij het beleid.

Door aandacht te besteden en te werken aan een of meerdere van deze pijlers, draag je als stadsbestuur bij aan een omgeving waar elk kind, elke jongere zich goed in zijn vel voelt. Dat is voor onze  Open Vld-fractie van zeer groot belang. Als stad wordt gekeken welke de behoeften zijn, welk welzijns- en jeugdaanbod er is en wat er moet bijkomen. Elke stad heeft zo een eigen actieplan met eigen acties: “Warme” stad is dus op maat van de stad. Geraardsbergen, Herzele en Ninove zijn reeds een “Warme” stad of gemeente.  Wij vinden als Open Vld-fractie dat wij als stad Zottegem dit ook kunnen waarmaken.”

Voorstellen van de Open Vld-fractie?

  • Het stadsbestuur gaat na welke stappen kunnen ondernomen worden om van Zottegem, een “Warme” stad te maken. De stad zorgt voor het opstellen van een eigen actieplan op maat van de stad.
  • Het stadsbestuur zal nagaan én evalueren welke de behoeften zijn m.b.t. het welzijns- en jeugdaanbod én wat er nog moet bijkomen.
  • Het stadsbestuur zorgt voor het verder uitwerken van het gezondheidsbeleid én jeugdbeleid van onze stad m.b.t. de 8 pijlers. Als instrument naar positieve beeldvorming van onze stad kan dit wel tellen.
X