Op de foto enkele leden: Niels, Ben, Sven, Johan, Rudy, Guido, Esther, Sofie. Ontbreken op de foto Stephanie, Luc, Carlos, Peter, Davy.

Zottegem heeft eigen Fietsersbond, kennismakingsmoment morgen 22 september

In Zottegem werd een lokale afdeling van de Fietsersbond opgericht. Ze krijgt de steun van het stadsbestuur.

“Uit het eerste overleg tussen de pas opgerichte Lokale Afdeling Fietserbond Zottegem met Stadsbestuur Zottegem, de schepen van mobiliteit, blijkt duidelijk dat vlotte en veilige fietsinfrastructuur ook voor de stad een prioriteit is”, zegt Rudy Muls van Fietsersbond Zottegem. “Als belangenvereniging voor fietsers is een actieve kennisdeling belangrijk om positief en constructief te kunnen samenwerken. Via de Fietsersbond kan alles wat met fietsers te maken heeft, gekanaliseerd worden. We willen fietsen in Zottegem aantrekkelijk en toegankelijk maken voor iedereen. De samenwerking met de stad en haar bewoners is voorzien via deelname aan de verkeersraad en via bilateraal overleg met de schepen en de mobiliteitsambtenaar en via een samenwerkings-overeenkomst. Kortom, de fietsersbond afdeling Zottegem kan rekenen op steun van het stadsbestuur. Ook via overlegorganen zoals op niveau van de Vervoerregio Vlaamse Ardennen kunnen we inhoudelijke input geven. Concrete mobiliteitsdossiers die we mee willen opvolgen, zijn de Fietssnelwegen, adequate bewegwijzering zodat fietsers vanzelf de kortste en veiligste routes nemen, de stationsomgeving, circulatieplan, fietsenstallingen op grote evenementen, veilig verkeer rond scholen (het fietsexamen van de lagere scholen, ondersteuning sensibiliseringsactis rond dode-hoek-ongevallen of goed verlichte fietsen), … Samen met de stad kan wetgeving, beleid en mogelijke subsidiering, zoals vrijgemaakte subsidies voor veilige schoolomgevingen, opgevolgd worden. Verder voorzien we ook in overleg met politie of andere belangengroepen om te komen tot gedragen advies, bijvoorbeeld rond het Beperkt EenrichtingsVerkeer (BEV) (eenrichtingsstraten waar fietsers in beide richtingen mogen).”

Plannen

“We hebben al een eerste leuke actie achter de rug, namelijk op centrale fietspunten zoals stallingen, scholen en fietspaden aanbrengen van sjablonen “Fijn dat je fietst” aanbrengen en het standbeeld van Egmont op de Markt te Zottegem werd versierd. Onze volgende belangrijke actie vindt plaats tijdens de autovrije zondag op 22 september, waar we op de Markt aan onze stand kinderen en volwassen uitnodigen om deel te nemen aan kleine, maar leuke en uitdagende activiteiten. We nodigen iedereen die dag ook uit om deel te nemen aan de actie die we samen opzetten met de andere Lokale Afdelingen van de Vlaamse Ardennen, namelijk “Wegen op fietssnelwegen” waarbij een gezamenlijke fietstocht begint in Zottegem aan onze stand rond 14.30 en eindigt in de Boembekemolen. Neem gerust contact op via zottegem@fietsersbond.be.”