Open eindejaarsbrief aan het bestuur de burgers en het bestuur van Geraardsbergen


Geraardsbergen. Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ verzet zich al een jaar tegen de sluiting van het oudste openluchtzwembad. Het comit é blijft ijveren voor het behoud en zet alle argumenten nog eens op een rij in een open eindejaarsbrief aan het bestuur van Geraardsbergen.

Den Dok- Den Bleek… er hangt een hele geschiedenis aan vast, door verschillende generaties bezocht en beleefd. Geen plek is zo bijzonder als groene long van het stadscentrum …goud waard. De actiegroep Den Dok Blijft is een burgerinitiatief en verenigt burgers die zich om diverse redenen blijven verzetten tegen de sluiting van het openluchtzwembad.

Slecht beheer in het verleden

Gedurende meerdere jaren werd ‘den dok’ onprofessioneel beheerd en verwaarloosd met als gevolg dat de sluiting ervan als een onvermijdelijk keuze kon voorgesteld worden. Tegelijk werden de beweerde mankementen nog aangedikt teneinde de publieke opinie te laten geloven in de juistheid en rechtvaardigheid van de keuze van het gemeentebestuur. Nog altijd worden de door het gemeentebestuur beweerde maar niet bewezen technische vaststellingen, zoals het vermeende lekken van de kuip, als uitgangspunt gebruikt, ook door het RLVA (Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen) dat het participatieplan Den Bleek als invulplan door het bestuur kreeg toegewezen.

Het gemeentebestuur heeft gedurende al die jaren niet gehandeld als een goede huisvader en zadelt nu de bevolking op met de kwalijke gevolgen van haar beleid.

De beslissing tot sluiting 14 januari 2019 werd eigengereid genomen: het zoeken naar alternatieven kreeg tot nu toe geen kans
Hoewel het gemeentebestuur hoog oploopt met hetgeen het participatie noemt werden  in 2018/2019 de bestaande ‘inspraak’structuren niet benut. Geen enkele raad, adviesraad, dorps- of wijkraad werd vooraf gecontacteerd en de nadien gegeven adviezen (zoals van de jeugdraad) werden verticaal geklasseerd. Ook binnen het lopende partcipatieplan Den Bleek krijgt het zoeken naar  alternatieven om Den Dok open te houden geen enkele ruimte.

Waarom den dok moet blijven!

  1. Sport/recreatie : waarom krijgt de Geraardsbergenaar niet langer de mogelijkheid   om in OPEN LUCHT in het CENTRUM van de stad aan watersportbeleving en -recreatie te doen ?De site Den Bleek-Den Dok is  een permanent openlucht sport- en ontspanningscentrum met zwemgelegenheid. Het actiecomit é verdedigt de belangen van de niet georganiseerde sporters en diegenen die op recreatieve wijze aan beweging willen doen.

 

  1. Klimaat en sociale rechtvaardigheid : iedere burger moet in de eigen stad zoveel mogelijk voor laagdrempelige dienstverlening terecht kunnen.Buitensporige mobiliteit én files moet worden vermeden.De voorbije zomers waren heet en in de stad was geen verkoeling aanwezig.   De Gavers zaten overvol en er was ook een zwemverbod.   Onkerzele en Schendelbeke kreunden onder het verkeer.Laagdrempelige sport-en recreatiemogelijkheden zijn zeer belangrijk, niet alleen voor het behoud en herstel van de sociale contacten, om te verbinden, maar ook in het kader van de sociale problematiek om de mens zijn eigenwaarde te laten terug vinden. Daar faalt het door het bestuur naar voor geschoven Gavers-alternatief wegens te duur en te moeilijk bereikbaar. Het project Den Bleek heeft onnoemelijk veel potentieel , zo zou het zelfs kunnen worden ingeschakeld in het kader van Denderstroom: in samenwerking met particulieren, of in andere evenwaardige op te stellen maatschappelijk waardevolle constructies,  kan er ook naar naar fondsen worden gezocht om een zonnepanelenveld aan te leggen dat o.a. kan dienen voor Den Dok.

 

Het actiecomit é staat niet alleen met haar standpunt

–  een petitie leverde 3156 handtekeningen op en werd overgemaakt aan het gemeentebestuur;
– mensen blijven deelnemen aan onze acties en volgen ons via sociale media;
– er is het advies van de erfgoedcommissie Geraardsbergen over het zwembad, meer dan 130 jaar oud : met behoud van de kuip (al dan   niet te gebruiken in een ander concept)   maar m ét een rol voor water, als element van sport en recreatie, verkoeling en verbinding;
– op diverse inspraakmomenten werd het behoud van ‘Den Dok’ naar voor geschoven, meer zelfs in de eigen ‘inspiratienota’ van het gemeentebestuur wordt het behoud van Den Open Dok als een uitgangspunt gebruikt:
Volgende passage betreffende Den Dok staat in de  “inspiratienota” op de site van het gemeentebestuur te lezen : “Voorstellen   1. Onderhoudswerkeninvesteren in nieuwe kuip, leidingen en verwarmingsinstallatie, douches, nieuwe lockers, energiezuinige maatregelen….”

Burgerparticipatie kan pas werken als men alle burgers goed informeert, deze respecteert en met het resultaat van de burgerinspraak iets doet.
Het is geen geheim dat de stadsfinanci ën onder druk kwamen te staan. Toch krijgt Geraardsbergen de komende jaren een zeer belangrijke subsidi ëring vanuit verschillende fondsen. De extra subsidies/fondsen zijn misschien niet direct voor Den Bleek bestemd, maar er komen op verschillende domeinen dan wel gelden vrij die daar, minstens deels, kunnen voor bestemd worden. Inzetten op armoedebestrijding, vergroening, inclusieve samenleving…  absolute prioriteiten die alsdusdanig in de meerjarenplanning dienen te worden opgenomen  maar met het project Den Bleek als maatschappelijk model en Den Dok als centraal onderdeel.

Het actiecomit é Den Dok verzoekt het gemeentebestuur uitdrukkelijk om met het actiecomit é rond de tafel te gaan zitten teneinde samen de krachten te bundelen rond Den Bleek   met behoud van Den Dok .

De site Den Bleek dient te worden opgewaardeerd tot een sportieve en recreatieve accommodatie, binnen een cultuur-historisch kader, met als zwemgelegenheid Den Dok,     duurzaam, natuur- en milieuvriendelijk ingericht met een optimaal   sociaal gebruik….omdat enkel dit concept op lange termijn het meest democratisch werkt en de grootste meerwaarde oplevert voor onze stad.

Vol vertrouwen wacht het actiecomit é vanwege de bestuursleden de reactie op de uitgestoken hand af.
Met vriendelijk groeten

 

Marleen Francq
Voor het actiecomit é Den Dok Blijf, 07.12.2019