Ondanks tussenkomst van de gouverneur wordt de Trambaan toch openbaar verkocht.

Stephan Bourlau: ‘Er wordt een loopje met de wetgeving genomen.’ Schepen Mertens reageert.


Google Earth


Geraardsbergen. De openbare verkoop van de Trambaan aan de drukke Astridlaan zorgt voor hoogspanning. Stephan Bourlau (het Alternatief) kant zich vierkantig tegen de verkoop van deze doorgangsweg: ‘Een aantal procedures wordt niet gerespecteerd. Bovendien kan een openbare weg niet worden verkocht. Het recht van doorgang moet tevens worden gerespecteerd.
Schepen voor Stadspatrimonium Veerle Mertens (CD&V) wijst erop dat de beslissing tot verkoop van de Trambaan door de gemeenteraad definitief werd goedgekeurd. ‘Alle procedures werden succesvol doorlopen en de verkoop beantwoordt aan alle voorwaarden.’
Stephan Bourlau legde een klacht bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen neer om de openbare verkoop van volgende week dinsdag toch nog tegen te houden. De gouverneur verzoekt in een aangetekend schrijven de stad de resultaten van een onderzoek door de provincie af te wachten vooraleer te verkopen.’ Veerle Mertens: ‘Alle procedures werden succesvol doorlopen. De openbare verkoop gaat volgende week dinsdag door.

Priv ébelangen primeren?
Op dinsdag 28 januari wordt de Trambaan aan de Astridlaan openbaar verkocht. De Trambaan is een oude baan die achter de Lidl loopt en uitkomt op de Astridlaan. De verkoop is omstreden omdat op de Trambaan een publiekrechterlijke erfdienstbaarheid rust en dus openbare weg is. Kan de stad zomaar een stuk openbare weg verkopen? Volgens Stephan Bourlau (Het Alternatief) is dit niet alleen juridisch aanvechtbaar, maar worden de rechten van een aantal eigenaars van gronden geschonden, omdat deze percelen enkel via de Trambaan bereikbaar zijn. Bourlau: ‘Bovendien werd de eventuele verkoop van de Trambaan niet aan de gemeenteraad voorgelegd en tracht het stadsbestuur de grond snel te verpatsten voor wat extra inkomsten.’

Gemeenteraadslid Bourlau: ‘Het is duidelijk dat de verkoop van de Trambaan perfect kadert binnen de uitbreidingsplannen van de Lidl. Daar is niets mis mee. Maar het is wel belangrijk dat de rechten van de betrokken partijen worden ge ëerbiedigd en dat de juiste juridische weg wordt gevolgd, wat duidelijk niet het geval is.’ Volgens de voormaan van het Alternatief is het duidelijk: ‘De verkoop van Trambaan moet er vlug worden doorgejaagd omdat twee priv é-ontwikkelaars — waaronder de Lidl — dit perceel nodig hebben om tot een gezamenlijke ontwikkeling te komen.’

‘De verkoop van de Trambaan is wettelijk in orde.’
De gemeenteraad werd volgens gemeenteraadslid Bourlau buiten spel gezet: ‘De verkoop van patrimonium is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Noch het geactualiseerd schattingsverslag, noch de verkoopsvoorwaarden of ontwerpakte, werden aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit kan niet.’

Volgens schepen van Stadspatrimonium en Openbare Werken Veerle Mertens werd de beslissing om de Trambaan te verkopen reeds lang in de gemeenteraad genomen. ‘Op de gemeenteraad van september 2015 werd principieel beslist om de Trambaan te verkopen. Op de gemeenteraad van mei 2017 werd de verkoop definitief beslist en in oktober 2018 werd het aangepaste opmetingsplan van het perceel eveneens definitief goedgekeurd.’ Volgen Schepen Mertens is er niets dat de verkoop nog in de weg staat.

Veerle Mertens wijst er eveneens op dat het perceel openbaar wordt verkocht. ‘Iedereen kan een bod doen. We verkopen de Trambaan dus niet exclusief aan de Lidl.’ Waarom verkoopt de stad dan wel de Trambaan? Volgens Veerle Mertens zijn er wel financi ële beweegredenen, maar levert dit perceel weinig toegevoegde waarde. ‘In het verleden heeft de stad ook al verschillende eigendommen van haar patrimonium verkocht’, onderstreept schepen Mertens.

Recht van doorgang
Verschillende eigenaars hebben daar een stuk grond liggen die volgens hen enkel via de Trambaan bereikbaar is. Er is zelf een bouwaanvraag ingediend voor een bouwproject op één van de gronden achter de Lidl. Stephan Bourlau: ‘Stel dat het bouwproject wordt goedgekeurd, hoe zal de eigenaar zijn eigendom kunnen betreden als de Trambaan verkocht wordt?’

Volgens Veerle Mertens kunnen de eigenaars hun eigendommen aan de Trambaan bereiken via de Molendreef. ‘Ik begrijp wel dat de Trambaan geen brede laan is, maar de eigenaars kunnen in principe hun eigendom bereiken.’

Stephan Bourlau bijt zich al enkele jaren vast in het dossier en steekt zijn ergernis niet onder stoelen of banken. ‘Wat mij tevens tegen de borst stuit is dat op de aankondiging van de openbare verkoop ook staat dat de Trambaan een deel is van het priv édomein van de stad Geraardsbergen, terwijl het eigenlijk gaat om een stuk openbare weg. Deze verbindingsweg wordt al bijna zestig jaar door iedereen onafgebroken gebruikt, waardoor de trambaan tot het openbaar domein behoort. De raadsman van de stad en de landmeter zijn daar zeer duidelijk in.’

Schepen Mertens wijst erop dat door de beslissing van de gemeenteraad om de Trambaan te verkopen de publiekrechterlijke erfdienstbaarheid komt te vervallen.

Klacht bij gouverneur
De voorman van het Alternatief legde vorige week een klacht neer bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen met de vraag om de openbare verkoop van het perceel te vernietigen. De gouverneur heeft intussen alle documenten betreffende dit dossier opgevraagd om een beslissing te nemen. Intussen verzoekt de gouverneur om de openbare verkoop van de Trambaan uit te stellen. ‘Om het onderzoek naar de klacht niet te hypothekeren, verzoek ik u de resultaten van het onderzoek af te wachten alvorens over te gaan tot openbare verkoop van het bewuste onroerend goed.’ Veerle Mertens liet weten de Trambaan volgende week dinsdag toch te verkopen.

Zelfs al wordt de Trambaan openbaar verkocht, dan nog heeft Stephan Bourlau nog enkele pijlen op zijn boog: ‘Als de Trambaan verkocht wordt dan ga ik naar de vrederechter om de publiekrechterlijke erfdienstbaarheid van de doorgangsweg vast te leggen en start ik tevens een procedure voor de ontbinding van de verkoop.’ Wordt zeker vervolgd.

Julien Borremans