©RV - kaart Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Captatieverbod op ecologisch zeer kwetsbare kleine waterlopen

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende  ecologisch kwetsbare  en  zeer kwetsbare waterlopen  achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

Dit kader is gebaseerd op een kwetsbaarheidskaart, waarop waterlopen worden ingedeeld als  ecologisch zeer kwetsbaar,  ecologisch kwetsbaar  of  ecologisch minder kwetsbaar. Hoe kwetsbaarder de waterloop, hoe strenger de beschermingsmaatregelen zijn.

Zeer kwetsbare waterlopen  worden bepaald op basis van de aanwezigheid van vissoorten zoals beekprik, rivierdonderpad en grote modderkruiper.  Kwetsbare waterlopen  zijn gebaseerd op de aanwezigheid van kleine modderkruiper, serpeling, kopvoorn en kwabaal.

Het kader maakt ook een onderscheid naar type waterloop. Het is evident dat kleinere waterlopen met een beperkt debiet een grotere impact ondervinden van droogte dan grotere waterlopen.

Op basis van de indeling volgens ecologische kwetsbaarheid en type waterloop werden drempels (debiet of waterpeil) bepaald voor het instellen van captatieverboden.

De droogtecommissie stelt in haar advies van 19 mei 2020 voor om een captatieverbod in te stellen volgens dit kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte.

Op basis van dit advies en na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg Oost-Vlaanderen stelt waarnemende gouverneur Didier Detollenaere via politiebesluit vanaf 21 mei 2020 een captatieverbod in op onderstaande waterlopen. Het verbod geldt tot de opheffing ervan door een nieuw politiebesluit.

Voor onze regio geldt dat voor het stroomgebied van:

  • de bovenloop van de Molenbeek/Parkbosbeek (POV015 – waterloop nr. O5160);
  • de Mark (POV017 – waterloop O5215);
  • de Wolfsputbeek (POV018 – waterloop O5103).

Download hier het politiebesluit van 21 mei 2020