N-VA wil grootschaliger aanpak watertekort

Schepen Orville Cottenie: 'Er is nood aan extra initiatieven'

Tijdens de gemeenteraard van woensdag 27 mei belichtte schepen Orville Cottenie zijn voorstel over de structurele aanpak problematiek waterschaarste.   De drinkwatervoorziening kan in de toekomst problematisch worden. ‘ Op vele plaatsen is het verboden om nog water op te pompen uit rivieren en beken. Er is dus nood aan extra initiatieven’, duidt schepen Orville Cottenie. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Het voorstel van Open VLD plus slaat op het opvangen van opgepompt water op bouwwerven. De gemeente zou dus in de omgevingsvergunning als bijzonder voorwaarde kunnen opleggen dat aannemers het opgepompte water bij droogte opvangen en ter beschikking stellen van de buurt, of aan landbouwers. Op zich geen foute gedachte, alleen dient grondig onderzocht hoe de opvang van dat water kan in grote citernes. Is het altijd mogelijk ter plaatse te voorzien in aftappunten, wie komt in aanmerking om dit water te gebruiken? Aan welke voorwaarden?…Vraag is overigens of ‘bronbemaling’ (een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding (riolering) wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen) eigenlijk nog te verantwoorden is. (Naar mijn aanvoelen dient deze techniek in vraag te worden gesteld. Ook en niet in het minst omwille van de overlast voor de aangelanden’, stelt schepen Cottenie.

Valt het nog te verantwoorden dat door bronbemaling de grondwatertafel in een brede omringende perimeter daalt? met veel verspilling van water als gevolg en vaak overlast voor de buren. Nabijgelegen waterputten worden leeggezogen, er treedt vaak schade op aan omliggende gebouwen door verzakking, enz. Ook de flora en fauna lijden eronder. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn het  grondbevriezen. Een constructietechniek waarbij het  grondwater  tijdelijk wordt bevroren. Daardoor wordt de grond waterondoorlatend, en stijgt de sterkte van het grondmassief.

De techniek wordt voornamelijk gebruikt bij grote infrastructuurwerken (tunnelbouw bvb.), maar wordt in Duitsland meer en meer verplicht bij bouw van woningen. Een vergelijkbare methodiek is die van ‘Electro Osmose’ die overigens ook in Gent reeds wordt toegepast. Het betreft dure, maar tegelijk duurzame methodieken, die evenwel zeer waterbesparend zijn. Een andere voor de hand liggende oplossing kan zijn in het algemeen bouwreglement van de gemeente te voorzien dat kelders (opslagplaatsen zeg maar) en ondergrondse parkeergarages ( onder appartementen), niet meer worden toegestaan, maar dat er werk moet worden gemaakt van het bovengronds stallen (op het gelijkvloers) onder het gebouw, van wagens (dus zonder bijkomende verharding die waterdoorsijpeling verhindert).

Alternatieve initiatieven

wachtbekken Balegem

Naast het voorstel van Open VLD plus bestaan er ongetwijfeld andere, meer structurele methodieken. ‘Mijn partij N-VA Oosterzele wil een breder voorstel lanceren waarbij gestreefd wordt naar een grootschaliger aanpak van het watertekort’. Schepen Orville Cottenie: ‘We denken daarbij aan: Het opsparen en stockeren van water in grote kunstmatige vijvers of waterspaarbekkens (door uitbekleden met plastic of via andere techniek?). Dit gebeurt nu reeds bijvoorbeeld in Frankrijk waar grote opvangbekkens worden aangelegd die beschikbaar zijn voor land- en tuinbouw. Ook bij ons, en meer bepaald in de tuinbouw, worden sinds jaren bufferbekkens voor oppervlaktewater gebruikt.

waterspaarbekken Moortsele

Overstromingsgebieden kunnen twee vliegen in één klap slaan.

Ze halen de druk van de ketel bij extreme regenval, maar ze kunnen ook gebruikt worden als spaarbekken voor de landbouw. Dat betekent wel dat daarvoor de nodige ingrepen dienen te gebeuren. We hebben in onze gemeente 2 locaties die hiervoor in aanmerking komen. Het overstromingsgebied in Moortsele (14 ha). Eigenaar en beheerder is de Provincie Oost Vlaanderen. Een deel van dit gebied zou kunnen worden aangepakt met het oog op de realisatie van een grote kunstmatige wateropslagplaats (soort vijver) die het water stockeert, waarna het beschikbaar wordt gesteld voor land- en tuinbouw. Nu wordt het regenwater bij veel neerslag opgevangen bij het overstromen van de Molenbeek. Naderhand wordt dat water weer in de Molenbeek geloosd waarbij het finaal naar de Schelde stroomt en zo naar zee. Het overstromingsbekken in Balegem (Broek). Een kleiner bekken, maar ook hier via gepaste ingrepen als wateropslagplaats in te richten. Ook het afvoerwater van de waterzuiveringsinstallatie in Scheldewindeke (tussen station en voetbalveld) biedt perspectieven. Immers het gezuiverde water dat nu terug naar de beek wordt geloosd, stroomt bij wijze van spreken recht naar zee. Waarom het niet opvangen in een aangelegd waterverzamelbekken waar het kan worden verpompt voor land- en tuinbouw.

Schepen Orville Cottenie concludeert: ‘De problematiek van dalend grondwater en gebrek aan water voor land- en tuinbouw en voor flora en fauna is precair. Oosterzele is in deze geen eiland en moet zoeken naar strategische partners om het probleem aan te pakken. Dat zijn ondermee: het provinciebestuur (provincie is eigenaar en beheerder van het overstromingsbekken in Moortsele, Aquafin voor de waterzuiveringsinstallatie in Scheldewindeke. Via aanpassing van het ‘algemeen bouwreglement van de gemeente’ moet paal en perk worden gesteld aan het willekeurig oppompen van grondwater bij bebouwing. Zo dit toch wordt toegestaan moet worden werk gemaakt van nuttig hergebruik van het opgepompte water. Samenwerking met buurgemeenten is hier ten zeerste aangewezen.       Reporter 17

waterzuivering Scheldewindeke