Archeologische vondsten op site Molenkouter in Merelbeke

Gebouwstructuren en waterputten

Sinds half januari is er heel wat bedrijvigheid op de site Molenkouter, gelegen tussen de Poelstraat en de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke. Het lokaal bestuur Merelbeke realiseert op die terreinen een sport- en recreatiecomplex. Voorafgaand vindt er archeologisch onderzoek plaats door Ruben Willaert nv. Daaruit blijkt dat het terrein archeologisch heel waardevol is.

Molenkouter werd in het verleden archeologisch verkend door middel van een proefsleuvenonderzoek, waarna een deelgebied geselecteerd werd voor een opgraving. De goden waren het project niet echt positief gezind: aanhoudende regen en wind in februari zorgde voor heel wat wateroverlast en nadien was het coronavirus ook hier de spelbreker. Sinds half april wordt er met respect voor ‘social distancing’ verder opgegraven.

Gebouwstructuren

Op basis van het eerder uitgevoerde vooronderzoek kon uitgegaan worden van een aantal bewoningssporen. Tijdens de opgraving werden echter al reeds een twintigtal gebouwstructuren herkend. Het gaat hier onder meer om boerderijen en andere kleinere bijgebouwen, die vermoedelijk werden gebruikt voor opslag van graan of ander voedsel. Daaruit blijkt dat er mogelijks bewoning aanwezig was vanaf de vroeg-Romeinse periode (ongeveer vanaf de 1ste eeuw na Chr.) tot in de volle middeleeuwen (ca. 10e-12e eeuw). Dat toont duidelijk het belang aan van de Molenkoutersite.

Twaalf waterputten

foto Merelbeke

In de buurt van deze gebouwen werden twaalf verschillende waterputten aangetroffen en een aantal van hen zijn reeds onderzocht. De structuren zijn vrij diep bewaard gebleven, tot een stuk onder de grondwatertafel. Dat laat toe dat bepaalde materialen zoals hout, pollen, zaden en vruchten bewaard blijven. Op die manier kan dan een reconstructie gemaakt worden van hoe de mensen vroeger woonden en leefden.

Dichte bewoning

De site heeft dus een dichte bewoning gekend in het verleden. De verdere opgraving en het onderzoek van de verschillende gebouwen en waterputten leveren hopelijk nog interessante vondsten en informatie op.

Kostenplaatje

Merelbeke trekt voor het uitvoeren van het archeologisch onderzoek 383.000 euro uit. Een aanzienlijke som, maar volgens schepen van Sport Egbert Lachaert wel essentieel. “Bij de ontwikkeling van grootschalige projecten zoals sportpark Molenkouter is de opdrachtgever verplicht een archeologisch vooronderzoek te doen. Op basis daarvan bepaalt het Agentschap Onroerend Erfgoed of er effectief opgravingen dienen te gebeuren. Dat was ook het geval op de site Molenkouter.”

Openstellen voor publiek

Het lokaal bestuur Merelbeke is alvast blij dat die opgravingen ook heel interessante vondsten opleveren. “We onderzoeken de mogelijkheden om die resultaten de komende tijd ook toegankelijk te maken voor het grote publiek en misschien zelfs beperkt te integreren in het sportpark”, zegt schepen van Erfgoed Luc Van Huffel. “Want één ding is zeker: zoveel mogelijk inwoners moeten kunnen kennismaken met   de geheimen en de geschiedenis van Merelbeke.”