Discussies om het GAS reglement in de Zwalmse raad

Zwalmse meerderheid: De zondagsrust moet een must blijven in deze stresserende wereld

 

 

Enkele dagen terug had sinds lang de eerste live gemeenteraad plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.  Door de coronacrisis werden de tafels verder uit mekaar geschoven en waren alleen politici en pers welkom tijdens deze raadszitting.

Er werd heel wat tijd gespendeerd aan het GAS reglement tijdens de Zwalmse raad. Dit regelement werd reeds voorgelegd tijdens de politieraad van de politiezone Brakel. Het werd nu voorgelegd tijdens de raadszitting in Zwalm .

Burgemeester Eric Devriendt: “De gemeenten van de politiezone Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm stelden na een overlegtraject binnen de politiezone een nieuw gezamenlijk ontwerp van algemeen politiereglement op, het zogenaamde GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Een gemeentelijke administratieve sanctie is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast. De sancties zijn voorzien in de wet. De vier gemeenten uit de politiezone hebben er samen voor geopteerd gebruik te maken van deze mogelijkheid en bepaalde inbreuken via administratieve sancties te sanctioneren. Het vaststellen van GAS-overtredingen kan door de politie, de handhavingsambtenaar en de 2 medewerkers van IVLA die heden door de gemeenteraad werden aangesteld daartoe. Voor het sanctioneren zelf doen de vier gemeentebesturen beroep op de provinciale sanctionerende ambtenaren. Dit GAS-reglement bestaande uit 2 delen en vervangt ook meteen het oude reglement van 2017 waaraan een aantal wijzigingen werden aangebracht. Het ARP is het Algemeen Politiereglement waarin de strafbare gedragingen opgesomd zijn. Het algemeen reglement op de administratieve sancties handelt over de procedures (herhaling, samenhang, bemiddeling, minderjarige verdachten, …). Verwijzingen Gemeenteraadsbesluit van 23.02.2017 houdende goedkeuring van het reglement gemeentelijke administratieve sancties voor de politiezone Brakel – Horebeke – Maarkedal – Zwalm .

Oppositieraadslid Matthijs Verschraegen (Open VLd) liet direct optekenen dat er onder Zwalmse burgers — buren soms heel wat onenigheid is. Hij haalde er direct enkele voorbeelden bij. “ In Zwalm zijn er  de meeste burenruzies door dergelijk reglement. We mogen onze vrijheden niet uithollen.

Ik heb problemen met de omschrijving: Het is verboden rook, damp, roet, stof of geuren voort te brengen die de buren kunnen hinderen.

Het is verboden, zelfs gedurende de dag, radio’s, luidsprekers, geluidsversterkers en soortgelijke apparaten, muziekinstrumenten, zo in werking te stellen dat ze op het openbaar domein of buitenshuis uitgalmen zodat de rust van de bewoners van hetzelfde huis of van de naburige woningen wordt verstoord.

Een soortgelijk gebruik van deze apparaten is eveneens verboden op het openbaar domein, inzonderheid in openbare parken en speelpleinen.

Het gemeentebestuur kan uitzonderingen toestaan voor openbare feestelijkheden, sport- en cultuurmanifestaties en dergelijke.  Het gebruik in open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is op werkdagen alleen toegestaan tussen 07.00 en 20.00 uur. Op zaterdagen is het gebruik van dergelijke toestellen toegestaan tussen 08.00 en 20.00 uur en op zondag en wettelijke feestdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.”

Partijgenoot van Matthijs Verschraegen nl. Werner Baudewijn maakte zich wel zorgen over de zondagsrust en dit vooral uit het oogpunt van de duivensport. “Als het goed weer is landen de duiven ’s morgens. Bij slecht weer kan dit in de namiddag zijn.” Vandaar dat hij tegen zijn partij op kwam en   voor een algemene rust was op zondag.

 

Bruno Tuybens : “De meeste veranderingen die worden aangebracht in het nieuwe GAS-reglement zijn gewoon het gevolg van een aantal wijzigingen in het Gemeentedecreet en de evolutie van het algemeen strafwetboek. De meeste opmerkingen waren louter technisch van aard en mits een voorafgaande contactopname met de algemeen directeur zouden deze reeds voor de gemeenteraad beantwoord zijn geworden. Er dienden inderdaad een paar kleinere technische elementen aangepast te worden.

Dat het ontwerp van GAS-reglement niet goed zou zijn nagelezen is ook forse kritiek vanuit het raadslid van Open VLD Zwalm op de Open VLD-burgemeesters Devleeschouwer (ook voorzitter van de politiezone) en Browaeys. Het gaat immers om een tekst die geldt voor de vier gemeenten van de politiezone. Ik geloof niet dat deze twee mensen zich gelukkig voelen met die kritiek.

Het enige element waarin de tekst in Zwalm aangevuld werd ten opzichte van de drie andere gemeenten heeft betrekking op de zondagsrust. Vroeger was het niet toegelaten om op zondagnamiddag gebruik te maken van lawaaierige toestellen, zoals een boomzaag of een slijpschijf. De vorige bestuursperiode werd alles weer mogelijk, maar deze meerderheid houdt er aan om die stillere zondagnamiddag te bewaren. Vele mensen leven immers in een stressvolle omgeving, het is goed dat iedereen op zondagnamiddag eens op de spreekwoordelijke pauzeknop kan drukken en kan genieten van een gezellig moment in de tuin.

In 98 of 99% van de gevallen komen buren overeen om zondag de rust te bewaren en indien er een uitzondering wordt aangevraagd, wordt dit onderling afgesproken. Maar er zijn soms gevallen waar er geen verstandhouding is tussen buren, en waar de regelgever moet voorzien dat er op een zondagnamiddag geen overdadig lawaai mag gemaakt worden. Het is zoals in het verkeer: de overgrote meerderheid houdt zich aan de verkeersregels, maar die regels zijn er voor diegenen die denken dat die alleen voor de anderen bestemd zijn. De overgrote meerderheid van de mensen gooit geen zwerfvuil op straat, maar er komen camera’s en er zijn regels om diegenen die dat wel doen, te kunnen sanctioneren. Want de samenleving is er altijd de dupe van.

Enkel de landbouwers worden toegelaten toestellen voor hun activiteiten op zondagmiddag te gebruiken.

De meerderheid kreeg zelfs steun vanuit de oppositie voor dit standpunt. Op verzoek van  Open VLD-raadslid Werner Baudewijn werd de namiddagrust van deze zon- en feestdagen uitgebreid tot de hele zon- en feestdag, omwille van de duivensport zoals eerder in dit artikel voorkomt. Vreemd genoeg werd in de vorige (liberale) bestuursperiode eenzelfde verzoek vanuit de toenmalige voorZwalm-oppositie door alle liberalen, ook de betrokkene, toen nog weggewimpeld.”

 

Burgemeester Eric De Vriendt zei dat er heel wat problemen zijn met buren. Zo kan een airco teveel lawaai maken als die op het raam uitkomt van een buurman en kan zelfs een barbecue hinderlijk worden  als dit alle dagen het geval is.  Teveel huisdieren op een kleine oppervlakte kunnen hinderlijk zijn. Schepen Peter Van Den Haute voegde er aan toe dat zo’n gasreglement burenruzies voorkomt want men heeft iets op papier.

De verschillende gemeenten kunnen nog wijzigingen doorvoeren omdat er verschillen zijn tussen de gemeenten. Hopelijk blijft het dan nog werkbaar en duidelijk voor de interventieploegen van de politie als die naar gemeente X worden gestuurd waar een bepaalde klacht is  en die  direct kunnen oplossen aan de hand van dit uitvoerig document. Om het één en ander recht te zetten werd er een onderbreking van 25 minuten ingelast tijdens deze raad.